Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 736 cofnodion | Tudalen 67 o 74

Y gwrthbleidiau yn galw am gryfhau'r ...

05/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Y gwrthbleidiau yn galw am gryfhau'r Safonau Iaith


Aelod Cynulliad Simon Thomas o blaid cryfhau'r Safonau Iaith

Mae disgwyl i Safonau Iaith Llywodraeth Cymru sy’n creu hawliau iaith newydd gael eu hatal os nad ydynt yn cael eu cryfhau yn sylweddol, dyna'r awgrym mewn llythyr ar y cyd gan y tair gwrthblaid at y Prif Weinidog, Carwyn Jones. 
 
Disgwylir i'r set gyntaf o safonau, a fydd yn creu hawliau iaith newydd wrth i bobl ddelio â chynghorau, Llywodraeth Cymru a'r parciau cenedlaethol, wynebu pleidlais ar lawr y Cynulliad rywbryd ym mis Mawrth. 
 
Mae'r llythyr at y Prif Weinidog Carwyn Jones, gan lefarwyr iaith y Ceidwadwyr, Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol, yn galw ar y Llywodraeth i gryfhau y Safonau Iaith sy’n ddyletswyd ...

darllenwch mwy

'Pleidleisiau i Loegr yn unig am greu...

04/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

'Pleidleisiau i Loegr yn unig am greu cymhlethdod', yn ôl Aelod Seneddol


Elfyn Llwyd o blaid system gyfreithiol i Gymru

Mae’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd yn credu fod y cynlluniau i sicrhau pleidleisiau i Loegr-yn-unig yn atgyfnerthu'r achos dros drefn gyfreithiol i Gymru ac yn nodi cyfle i gael gwared ar yr hen endid 'Lloegr a Chymru'. 
 
Ail-gododd David Cameron y mater y llynedd yn dilyn canlyniad refferendwm annibyniaeth yr Alban, pan yr awgrymodd ar fore’r canlyniad y dylid newid y sefyllfa yn Lloegr, gan fynnu y dylai Aelod Seneddol o Loegr yn unig fod a’r hawl i bleidleisio ar faterion sy’n benodol i Loegr. 
 
Mae gan lawer amheuon dros ba mor ymarferol yw ei gynlluniau gan y bydd yn esgor ar nifer o broblemau, gyda’r ffin yn denau rhwng yr hyn ...

darllenwch mwy

'Diwygio, nid ad-drefnu Llywodraeth L...

04/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

'Diwygio, nid ad-drefnu Llywodraeth Leol' yw'r bwriad yn ôl y Gweinidog


Leighton Andrews yn lansio'r Papur Gwyn

Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad newydd a fydd yn rhan o’i chynlluniau i drawsnewid a chwyldroi llywodraeth leol yng Nghymru. 
 
Ydych chi yn anfodlon gyda’r bobl sy’n eich cynrychioli ar lefel lleol? Mae’r cyhuddiad wedi cael ei wneud fod llawer o gynghorwyr yn hen ddynion difflach. Ydych chi’n meddwl fod hyn yn gyhuddiad anheg? Cafodd Cyngor Ynys Mon ei chymryd drosodd gan Lywodraeth Cymru rai blynyddoedd yn ol, ydi hyn yn profi fod llywodraeth leol angen ei hysgwyd mewn mwy nag un lle? Fe ddisgrifiodd y cyn-weinidog yn y Swyddfa Gymreig, Rod Richards, gynghorwyr Llafur 'yn fyr, tew, llysnafeddog ac yn sylfaenol yn llwgwr', sa ...

darllenwch mwy

Na i Adar Angau, yn ôl Cymdeithas y C...

30/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Na i Adar Angau, yn ôl Cymdeithas y Cymod


Awyren ddibeilot

Mae'r ymgyrch gan Gymdeithas y Cymod er mwyn codi ymwybyddiaeth yn erbyn profi awyrennau di-beilot neu drôns yng Nghymru wedi codi stem. 
 
Daw hyn yn dilyn sêl bendith Llywodraeth Cymru i QinetiQ sy’n gwmni arfau rhyngwladol i brofi a datblygu drones ym Maes Awyr Llanbedr ger Harlech, gyda'r llwybr awyr i Aberporth ac Epynt yn cael eu defnyddio i werthuso y drons milwrol ac mae hyn i gyd i ddechrau eleni.  
 
Aeth Lleol.Cymru i siarad gyda Awel Irene o Gymdeithas y Cymod sy’n egluro camau nesaf yr ymgyrch, 
 
Meddai, "Mi ydan ni yn ceisio codi ymwybyddiaeth yn lleol i'r adar angau. Mi oedden nhw yn deud fod nhw’n dechrau pro ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw ar Lywodraeth Cy...

30/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mudiad iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i dderbyn argymhellion


Y Gymraeg yn ystyriaeth yn y broses gynllunio

Galwodd Cymdeithas yr Iaith Cymraeg ar Lywodraeth Cymru i dderbyn argymhellion adroddiad y Pwyllgor Amgylchedd am y Bil Cynllunio a gyhoeddwyd heddiw.
 
Mae'r pwyllgor yn cefnogi nifer o brif argymhellion y mudiad iaith gan gynnwys gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol statudol gan sefydlu cyfundrefn o asesiadau effaith iaith i'r drefn gynllunio.
 
Wrth groesawu'r argymhellion dywedodd Tamsin Davies, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Rydyn ni'n croesawu'r adroddiad yn fawr iawn, yn enwedig ei gefnogaeth i roi'r Gymraeg yn ganolog i'r system ac i rymuso ein cymunedau. Rydyn ni nawr yn disgwyl i'r Llywodraeth dderbyn yr argymhellion, a fyddai'n gwneud y sys ...

darllenwch mwy

Pobl yn llai tebyg o drydar yn y Gymraeg

29/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Pobl yn llai tebyg o drydar yn y Gymraeg


Caernarfon: Tref gyda chanran uchel o Gymry Cymraeg

Canfuwyd mai defnyddwyr Trydar Cymraeg ei hiaith sydd yn lleiaf tebyg o drydar yn y Gymraeg o gymharu gyda defnyddwyr Facebook yn ôl arolwg a gyhoeddwyd heddiw gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru.  
 
Yn ol yr adroddiad, mae 1 ym mhob 8 o siaradwyr Cymraeg yn anfon negeseuon testun at ffrind yn Gymraeg bob amser neu’n bennaf, ac mae 1 ym mhob 10 yn anfon e-bost yn Gymraeg bob amser neu’n bennaf. Mae 9 y cant o oedolion yn ysgrifennu yn Gymraeg bob amser neu’n bennaf ar Facebook a 6 y cant yn ysgrifennu yn Gymraeg bob amser neu’n bennaf ar Twitter.
 
Yn arwyddocaol, mae yna gwymp o 1% yn y nifer sy’n gweld eu hunai ...

darllenwch mwy

Apêl i sicrhau dyfodol Ffermwyr Ifanc...

29/01/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cafwyd apêl gan Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru i randdeiliaid i helpu i sicrhau ei ddyfodol, yn dilyn newyddion bod y mudiad i golli ei brif ffynonellau cyllid o ddwy ffrwd.
 
Yn y gorffennol mae’r cyllid hanfodolyma wedi dod gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru trwy raglen grantiau Cyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol wedi bod yn gyfrwng i alluogi’r mudiad i gynnal rhaglen lewyrchus o addysg a datblygiad personol i’w 6,000 o aelodau ar draws 155 o glybiau ledled Cymru.  
 
Meddai Cadeirydd CFfI Cymru, Iwan Meirion: “Rydym yn hynod siomedig o dderbyn  y newyddion hyn gan Gyfoeth Naturiol Cymru a Chyrff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedl ...

darllenwch mwy

Gwadu fod Trident yn dod i Gymru

28/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Gwadu fod Trident yn dod i Gymru


Trident yn aros yn yr Alban

Gwadodd Llywodraeth Cymru yr adroddiadau ar dudalen flaen y Daily Mail yn yr Alban bod y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cynllunio yn gyfrinachol i symud llongau tanfor niwcliar Trident o’r Alban i Gymru.
 
Wrth ymateb i’r honiadau yn y papur newydd, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru nad oedd yna gynlluniau i symud yr arfau niwcliar,  "Er nad yw amddiffyn yn bwnc sydd wedi’i ddatganoli, mae Llywodraeth Prydain wedi cadarnhau fod Trident yn aros yn yr Alban.” 
 
Mae Plaid Cymru wedi ymateb yn chwyrn i’r posiblrwydd o adleoli Trident i Gymru. Un o’r mannau sy’n cael ei hystyried yn ôl yr adroddiad yw Aberdaugleddau.
...

darllenwch mwy

herio penderfyniad dros y mesur cynll...

28/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

herio penderfyniad dros y mesur cynllunio yn y llys


Cymdeithas yr Iaith: Gweinidogion wedi anwybyddu cyngor Meri Huws

Cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y byddent yn dechrau ymgyrch codi arian, gyda’r bwriad o herio penderfyniad gweinidogion llywodraeth Cymru dros y ddeddfwriaeth gynllunio yn y llys.  
 
Mae Mesur y Gymraeg 2011 yn datgan bod rhaid i'r Llywodraeth gymryd 'sylw dyladwy' o gyngor ysgrifenedig Comisiynydd y Gymraeg. Mae Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, wedi ysgrifennu ddwywaith at y Llywodraeth gyda chyngor ynglŷn â'r Bil Cynllunio, gan dynnu sylw at wendidau ac anghysonderau'r drefn bresennol o ran yr iaith, ac yn argymell gwelliannau penodol i'r Bil.  
 
Yn ôl ...

darllenwch mwy

Galw am ymrwymiad i daclo cwmnïau rhy...

27/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Galw am ymrwymiad i daclo cwmnïau rhynglwadol sy'n osgoi talu treth


Google yn osgoi talu treth

Mae 17 o sefydliadau wedi dod ynghyd i alw am ymrwymiadau gan bob plaid wleidyddol i sicrhau ei bod yn mynd i ‘rafael  â chwmnïau rhyngwladol sy’n osgoi talu treth.
 
Yn ol y glymblaid o sefydliadau sy’n cynnwys elusennau fel Oxfam, Cymorth Cristnogol ac ActionAid, mae’r ffaith fod cwmnïau rhynglwladol yn osgoi trethi yn amddifadu’r tlotaf mewn cymdeithas o arian hanfodol.
 
Mae ymgyrch Y Mesur Osgoi Trethi, yn galw ar bob plaid wleidyddol i ymrwymo i gyflwyno’r Mesur o fewn y 100 diwrnod cyntaf wedi’r etholiad er mwyn mynd i’r afael â chwmnïau corfforaethol sy’n osgoi talu trethi ac i sicrhau ...

darllenwch mwy