Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 712 cofnodion | Tudalen 67 o 72

Carl Sargeant yn addo gwelliannau i'r...

14/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Carl Sargeant yn addo gwelliannau i'r Bîl Cynllunio


Gweinidg yn addo gwelliannau

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu addewid y Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant i Bwyllgor Amgylchedd y Llywodraeth heddiw ei fod yn mynd i gyflwyno gwelliannau ynghylch y Gymraeg yn y Bîl Cynllunio.
 
Dywedodd y Gweinidog wrth Aelodau Cynulliad ei fod yn "edrych i gyflwyno gwelliannau ynghylch y Gymraeg". Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd Tamsin Davies, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:
 
"Mae'n dda clywed ymrwymiad y Gweinidog i wella'r Bil i gynnwys y Gymraeg mewn ffordd sy'n cadarnhau bod y Gymraeg yn perthyn i bawb ac i bob rhan o Gymru. Mae'n hymgyrch yn dechrau dwyn ffrwyth. Byddwn ni'n cwrdd â swyddogion y Llywodrae ...

darllenwch mwy

Lansio rhaglen i fyw'n well a byw'n h...

13/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Lansio rhaglen i fyw'n well a byw'n hirach


Ysmygu yn brif ffactor

Lansiwyd rhaglen newydd gan Lywodraeth Cymru i geisio mynd ati i leihau'r marwolaethau o glefyd cardiofasgwlaidd a chanser yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. 
 
Wrth lansio'r rhaglen Byw’n Well Byw’n Hirach, dywedodd y Dirprwy Weinidog, Vaughan Gething fod angen gwneud mwy i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau annerbyniol mewn canlyniadau iechyd yng Nghymru.
 
Yng ngham cyntaf rhaglen Byw’n Well, Byw’n Hirach, bydd cymorth wedi'i dargedu at bobl sydd ei angen, a hynny drwy nodi pwy sydd â'r risg fwyaf o ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd.
 
Clefydau cardiofasgwlaidd a chanser yw'r achosion mwyaf o farwolaethau mewn cymunedau dif ...

darllenwch mwy

Dim bwriad i gynnwys y Ddraig Goch oh...

12/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dim bwriad i gynnwys y Ddraig Goch oherwydd costau


Alun Cairns yn gwrthod y Ddraig Goch

Yn dilyn erthygl yr wythnos diwethaf gan Lleol.Cymru, mae Llywodraeth Prydain wedi ymateb i gwestiwn gan Blaid Cymru yn y Senedd yn gwrthod galwadau i gynnwys y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru ar sail y gost. 
 
Er fod yn agos i 6,000 wedi arwyddo’r ddeiseb hyd yma, mae Swyddfa Cymru wedi gwrthod y dewis i roi y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru. 
 
Dywedodd Alun Cairns, Gweinidog Swyddfa Cymru nad oedd hi’n fwriad i gynnwys y Ddraig Goch, "Sicrhaodd Swyddfa Cymru bod y Weinyddiaeth Drafnidiaeth yn ystyried a ddylai pobl gael dewis pa faner genedlaethol yn y DU i gael ar eu trwydded."
 
Ond ychwanegodd, "Ond dangosodd y gwaith fod costau cynnig y dewi ...

darllenwch mwy

Cwmni llaeth yn gohirio taliadau i ff...

12/01/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cwmni llaeth yn gohirio taliadau i ffermwyr


Dim llaeth ar y silffoedd? Llun gan Dafydd Iocws

Mae’r diwydiant llaeth yng Nghymru yn wynebu cyfnod ansicr wrth i First Milk, y cwmni llaeth mwyaf ym Mhrydain gydnabod eu bod mewn trafferthion ariannol yn dilyn blwyddyn o ansefydlogrwydd. 
 
Cyhoeddodd First Milk sy'n gwmni cydweithredol, y byddant yn gohirio taliadau i ffermwyr llaeth am gyfnod o bythefnos. Yn ddiweddar, mae'r Undebau Amaethyddol wedi bod yn bryderus iawn fod prisiau llaeth yn yr archfarchnadoedd yn niweidio’r diwydiant. 
 
Dywedodd llefarydd ar ran First Milk, "Yr ydym yn deall y bydd gohirio taliadau llaeth yn achosi gofid i’n haelodau, gyda debidau uniongyrchol a thaliadau yn broses o gael ei talu." 
 
Y nod g ...

darllenwch mwy

Gwylnos yng Nghaerdydd

12/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gwylnos yng Nghaerdydd


Gwylnos yng Nghaerdydd

Daeth dros 1,000 ynghyd o flaen y Senedd ym Mae Caerdydd neithiwr i gynnal gwylnos i gofio'r bobl a fu farw yn ystod yr ymosodiadau ar swyddfa cylchgrawn Charlie Hebdo ac ar archfarchnad kosher ym Mharis yr wythnos diwethaf. 
 
Yn y digwyddiad, cafwyd munud o dawelwch, gyda chanhwyllau'n cael eu cynnau i gofio’r rhai a gafodd eu lladd a'u hanafu yn Ffrainc.
 
Cafodd yr wylnos ei threfnu ar y cyfryngau cymdeithasol gan Ffrancwyr Caerdydd. Ymhlith y bobl a fynychodd oedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Stephen Crabb a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. 
 
Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones cyn y digwyddiad, "Bydd yn gyfle i ddangos ein bod yn sef ...

darllenwch mwy

£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg

09/01/2015
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith

£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg


Yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn cymorthdal

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y bydd dros £3.6 miliwn o nawdd yn cael ei neilltuo ar gyfer hybu’r Gymraeg yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf gyda’r Mentrau Iaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr ac Urdd Gobaith Cymru i gyd yn elwa o’r cymorthdal. 
 
Ymhlith y sefydliadau fydd yn elwa yw Hunaniaith sy’n hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd, Menter Bro Dinefwr; Menter Caerdydd er mwyn ariannu’n rhannol gost o gynnal ail ddiwrnod Gŵyl Tafwyl gyda Menter Dinbych hefyd yn derbyn arian. Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn grant ychwanegol ar gyfer cyflawni prosiectau cerddoriaeth cyfrwng Cymraeg newydd. 
 
Cyhoeddodd y P ...

darllenwch mwy

Cynlluniau'r Glymblaid yn cael effait...

09/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynlluniau'r Glymblaid yn cael effaith niweidiol yn ôl Aelod Seneddol


Aelod Seneddol yn cyhuddo'r glymblaid

Mae aelod seneddol wedi beirniadu cynlluniau y Llywodraeth Glymblaid yn dilyn cyhoeddi adroddiad gan y Swyddfa Archwilio ddoe, a ganfuwyd fod newidiadau i fudd-dal tai - neu'r 'dreth ystafell wely' - yn cael effaith sylweddol ar gynghorau, cymdeithasau tai a thenantiaid yng Nghymru.
 
Mae Hywel Williams Aelod Seneddol Arfon wedi ymateb i adroddiad gan y Swyddfa Archwilio i effaith diwygio lles gan feirniadu pleidiau San Steffan am fabwysiadu mesurau niweidiol sydd wedi cael effaith anghymesur ar Gymru.
 
Wrth ymateb, dywedodd Hywel Williams: "Mae Plaid Cymru wedi gwrthwynebu cynlluniau diwygio lles San Steffan megis y Treth Lloftydd sydd wedi niweidio Cymru'n anghymesur o'r cyc ...

darllenwch mwy

Yr ymgyrch dros ysgol yn Grangetown y...

09/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yr ymgyrch dros ysgol yn Grangetown yn codi stêm


Yr ymgyrch yn codi stem

Mae’r ymgyrch i sefydlu ysgol Gymraeg yn Grangetown a Threbiwt yng Nghaerdydd yn codi stêm wrth i’r ymgyrch yr wythnos hon, annog ei chefnogwyr i anfon llythyr at aelodau allweddol o Gyngor Caerdydd. 
 
Mae’r llythyr sydd ar Facebook yn gofyn i'r awdurdodau gadw at eu haddewid, "Er bod y Cyngor wedi addo dosbarth cyfrwng Cymraeg inni ym mis Medi 2015, does yna ddim dewis o'r fath i rieni sydd yn danfon eu plant i ysgol y flwyddyn nesaf. Mae'n gywilyddus!"
 
Mae’r llythyr yn galw ar y Cyngor i fynd i’r afael â’r sefyllfa, "Unwaith eto mae cohort arall o blant sy’n methu cael mynediad at addysg Gymraeg o fewn eu c ...

darllenwch mwy

£8.5 miliwn i brynu offer diagnosteg ...

08/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£8.5 miliwn i brynu offer diagnosteg arloesol i helpu i leihau amseroedd aros


periannau MRI newydd yn dod i Gymru

Wrth i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru ddod dan y lach y Prif Weinidog David Cameron heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod £8.5 miliwn yn cael ei neilltuo i brynu offer diagnosteg arloesol i helpu i leihau amseroedd aros. 
 
Bydd yr arian yn cael ddyrannu i’r gwahanol fyrddau iechyd led-led Cymru gyda offer newydd ar gyfer sganio ac MRI. Mae’r cyllid hwn yn cynnwys £2.5m a gyhoeddwyd y llynedd ar gyfer offer diagnosteg ychwanegol. 
 
Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, “Mae’r buddsoddiad hwn o filiynau o bunnoedd yn dangos yn glir bod gan y llywodraeth hon ymrwymiad i’r Gwasanaeth Iechyd. Bydd ...

darllenwch mwy

Bron i 5,000 yn arwyddo deiseb yn gwr...

08/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bron i 5,000 yn arwyddo deiseb yn gwrthwynebu Baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru


Baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru newydd

Mae yna bron i 5,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru a'r Llywodraeth Brydeinig i sicrhau fod y Ddraig Goch yn cael ei rhoi ar drwyddedau gyrru newydd yng Nghymru. 
 
Daw hyn yn dilyn cyhoeddiad ddechrau’r flwyddyn gan Lywodraeth Prydain i gynnwys baner yr Undeb ar y trwyddedau newydd. 
 
Y mae’r ddeiseb yn dweud. "Yng Nghymru dylid cadw'r drwydded fel ag y mae neu osod baner Cymru arni yn lle a gwrthod dilyn cynllun y Llywodraeth Brydeinig i osod fflag Jac yr Undeb ar drwyddedi gyrru."
 
Cafwyd sylwadau gan ddeisebwyr yn cefnogi’r alwad i hepgor baner yr Undeb. Meddai un ymatebwr, "Nid yw Jac yr Undeb na’r Dey ...

darllenwch mwy