Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 675 cofnodion | Tudalen 66 o 68

Kirsty Williams: Angen cydweithio dro...

02/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Kirsty Williams: Angen cydweithio dros iechyd


Mae Kirsty Williams wedi dweud "na ddylai gwleidyddion ddefnyddio'r GIG fel gêm bêl-droed wleidyddol

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud bod angen i wleidyddion Cymru a'r DU gydweithio, i sicrhau nad yw'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn dod yn "rhwystr diangen" i bobl sy'n ceisio derbyn iechyd.
Mae Kirsty Williams, sy'n cynrychioli etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed ar y ffin â Lloegr, yn dweud bod angen i wleidyddion ddilyn esiampl y byrddau iechyd bob ochr i Glawdd Offa.
Daw'r rhybudd wedi i Ymddiriedolaeth GIG Dyffryn Gwy, sy'n darparu gofal ar gyfer 40,000 o gleifion o Gymru bob blwyddyn, gael ei roi mewn mesurau arbennig yn dilyn archwiliad gan y Comisiwn Safon Gofal.
Mae Ms Williams yn credu bod yr adroddiad yn bryderus, ond mae hi'n dweud bod angen ...

darllenwch mwy

Dafydd Wigley yn galw am newidiadau c...

29/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Mae cyn-Arweinydd Plaid Cymru Dafydd Wigley wedi datgan ei gefnogaeth i ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros newidiadau i Fil Cynllunio Llywodraeth Cymru er mwyn cryfhau'r iaith ar lefel gymunedol. 
 
Cafodd deddfwriaeth y Llywodraeth ei gyhoeddi ddechrau'r mis, ac mae wedi corddi ymgyrchwyr iaith am iddo anwybyddu'r Gymraeg yn ogystal â chanoli grym yng Nghaerdydd. Mae grŵp pwyso Cymdeithas yr Iaith, a gyhoeddodd cynlluniau deddfwriaethol amgen yn gynharach eleni, wedi galw am Fil Cynllunio sy’n: 
 

Datgan mai pwrpas y system gynllunio yw rheoli tir mewn ffordd sy’n gynaliadwy’n amgylcheddol, yn taclo tlodi ac yn hybu’r Gymraeg&nb ...

darllenwch mwy

Plaid Cymru yn croesawu cynnig trawsb...

22/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood yn dweud fod y cynnig yn dangos y ffordd ymlaen i Gymru
 
Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig.
 
Cytunwyd ar y cynnig gan arweinyddion y pedair plaid yn y Cynulliad Cenedlaethol, a chaiff ei drafod yn nes ymlaen heddiw.
 
Mae’n galw am i drafodaethau ar “Lawr Barnett” ar ariannu sydd yn seiliedig ar anghenion i ddod i fwcwl erbyn mis Ionawr 2015. Geilw’r cynnig hefyd ar i Lywodraeth y DG weithredu ar amrywiaeth o faterion ariannol eraill ga ...

darllenwch mwy

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd

17/10/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd


Made in Cardiff.

Ar Hydref 15 fe wnaeth rhywbeth newydd ymddangos ar setiau teledu trigolion Caerdydd - sianel newydd lleol o'r enw Made in Cardiff.
 
Huw Onllwyn Jones, o wefan Pobol Caerdydd, fu'n bwrw golwg dros noson agoriadol y sianel newydd ar ran BBC Cymru Fyw:
 
Gwasanaeth newydd
 
Rwy'n caru Caerdydd - ac 'rwyf wrth fy modd gyda'r syniad o gael sianel deledu i'r ddinas.
 
Rwy'n gwybod, fodd bynnag, fod llawer o'r sianeli lleol sydd eisoes yn darlledu mewn rhannau eraill o'r DU (megis Llundain) mewn trafferth. Ac felly, gyda chryn nerfusrwydd, fe bwyntiais fy remote at fy nheledu fflat-sgrin a deialu 134 ar y gwasanaeth Freeview.
 
"Plis, gad i hwn fod yn dda&hellip ...

darllenwch mwy

Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd ...

13/10/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dewis Helen Mary Jones i ymladd sedd Llanelli yn y Cynulliad dros Blaid Cymru


Cyn-AC yn dychwelyd i adeiladu dyfodol disgleiriach i Lanelli

Mae Helen Mary Jones wedi ei dewis gan aelodau Plaid Cymru yn etholaeth Llanelli i ymladd y sedd yn etholiadau’r Cynulliad yn 2016.
 
Wrth siarad wedi cael ei dewis, dywedodd Helen Mary Jones:
 
“Rwyf wrth fy modd i gael fy newis i ymladd y sedd hon eto, ac fe hoffwn ddiolch i aelodau Plaid Cymru yn Llanelli am eu cefnogaeth ryfeddol. Rwy’n awyddus iawn i gynrychioli pobl Llanelli ac ymladd dros y gwir bynciau sy’n effeithio ar eu bywydau bob-dydd; mae angen i ni adeiladu ein heconomi, i ymladd dros swyddi ac amddiffyn ein gwasanaethau cyhoeddus fel iechyd ac addysg.
 
“Ochr yn ochr â’m cydweithiwr o Blaid Cymru Vaughan Williams, ...

darllenwch mwy

Yr Alban yn dweud 'Na' i annibyniaeth

19/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ôl noswaith hir o aros mae'r Alban wedi pleidleisio yn erbyn annibyniaeth ac i aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig gyda chanlyniad o 55 - 45%. 
 
Y canlyniad o Fife y bore 'ma toc ar ôl 6 rhoddodd y fuddugoliaeth i'r ymgyrch Na.
 
Pedwar ardal ar draws yr Alban gwnaeth cefnogi annibyniaeth, gan gynnwys dinas fwya'r Alban, Glasgow a dinas Dundee.
 
Yr ymgyrch yma sydd wedi gweld y canran mwyaf o bobl yn bwrw pleidlais gyda ffigyrau terfynol yn debygol o ddangos bod 85% o etholwyr yr Alban wedi troi allan. 
 
Dywedodd Alex Salmond ar ôl y canlyniad '"Dw i'n derbyn penderfyniad y bobl, a dw i'n galw ar weddill yr Alban i 'nilyn i, a derbyn ...

darllenwch mwy

90% yn dweud 'Ie' dros annibyniaeth i...

17/09/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae diwrnod mawr yr Alban bron â chyrraedd a fory bydd y penderfyniad mwyaf yn hanes y wlad yn cael ei wneud - a fydd yr Alban yn wlad annibynnol? Dros yr wythnos ddiwethaf,  rydym wedi bod yn rhedeg pôl piniwn er mwyn i chi gael rhoi eich barn, ac mae’r canlyniadau i mewn. 
 
 
Cwestiwn 1
 
A ydych yn credu dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol? 
 
A chefnogaeth i ochr annibyniaeth oedd yn amlwg, gyda 90% yn dweud y dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol, a dim ond 7% yn meddwl y gwrthwyneb a 3% yn ansicr. 
 

Sylwadau un person oedd:
 
‘Cyfle anhygoel. Ni ddylid ei wastraffu’
 
Barn un ...

darllenwch mwy

Refferendwm yr Alban - beth yw’ch bar...

15/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf, mae yna ddigon o siarad wedi bod am y pwnc a phawb a’i farn wahanol ac mae yna nifer o gwestiynau i’w hateb o hyd. 
 
Beth fydd yr effaith ar fusnesau’r ddwy ochr i’r ffin? A fydd Alban annibynnol yn cael defnyddio’r bunt? Beth fydd yr effaith ar wledydd eraill y DU? Cwestiynau holl bwysig. 
 
Yr wythnos hon, rydym wedi gweld David Cameron, Nick Clegg ac Ed Milliband ar y ffordd i’r Alban i geisio achub y bleidlais ‘Na’ wrth i’r ymgyrch ‘Ie’ fynd o nerth i nerth. 
 
A beth mae’r Cymry’n ei feddwl? Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ‘Gyda&rs ...

darllenwch mwy

Disgyblion ysgol yn ymdrin â sefyllfa...

12/09/2014
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ddydd Llun 15 Medi bydd disgyblion ysgolion Cwm Rhymni, Plasmawr, Gartholwg, Dyffryn Teifi a Preseli yn cwrdd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd am dridiau i gymryd rhan mewn gêm argyfwng arbennig sydd wedi ei drefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Fel rhan o’r Gêm Argyfwng bydd gofyn i’r disgyblion blwyddyn 12 a 13 wisgo mantell sefydliadau NATO er mwyn gweld sut byddent yn ymdopi gyda cyfres o ddigwyddiadau annisgwyl a pheryglus.

Cynhelir y Gêm Argyfwng gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i trefnir gan Dr Brieg Powel o’r Coleg ac Adran Wleidyddiaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae Brieg yn adnabyddus i nife ...

darllenwch mwy

Seibiant o'r gweithredu'n erbyn Llywo...

12/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae swyddogion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan y bydd aelodau'r mudiad yn cymryd seibiant o'r gweithredu'n uniongyrchol yn erbyn Llywodraeth Cymru, yn dilyn cyhoeddiad ystyriaeth gan bwyllgor rheoli'r gymdeithas o ddatganiad polisi iaith "Bwrw Ymlaen" y Prif Weinidog. 
 
Mae'r mudiad wedi bod yn galw am 6 newid polisi byr tymor ers canlyniadau'r Cyfrifiad megis addysg Gymraeg i bawb, ailwampio'r drefn gynllunio er budd cymunedau a sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o ddeddfwriaeth gynaliadwyedd. Cynhaliwyd cyfres o brotestiadau heddychlon yn erbyn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys meddiannu nifer o swyddfeydd y Llyw ...

darllenwch mwy