Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 731 cofnodion | Tudalen 65 o 74

Ymddygiad Cymdeithas Bel-droed Lloegr...

10/03/2015
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywydd Cymdeithas Bel-droed Cymru, Trefor Lloyd Hughes wedi cyhuddo Cymdeithas Bel-droed Lloegr o ymddwyn yn ‘warthus’ trwy fynd yn groes i’r dair gymdeithas bel-droed arall. 
 
Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf fod Gymdeithas Bel-droed Lloegr am anfon tim pel-droed Prydeinig i gemau olympaidd Rio de Janeiro yn 2016, fe ddywedodd Trefor Lloyd Hughes mewn cyfweliad gyda Lleol.Cymru fod Lloegr hefyd wedi penderfynu enwebu eu person ei hun i herio am is-lywyddiaeth ar gorff llywodraethol FIFA yn erbyn dymuniadau Cymdeithas Pel-droed Cymru.
 
Yn ôl Trefor Lloyd Hughes, fe gafodd cytundeb ei wneud rhwng y pedair gwlad i adael i Gymru sefyll ...

darllenwch mwy

Holi'r pleidiau am ddyfodol darlledu ...

06/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Holi'r pleidiau am ddyfodol darlledu yn y Gymraeg


Pencadlys S4C yn symud i Gaerfyrddin

Mewn trafodaeth yng Nghaerfyrddin nos Fawrth nesaf, bydd ymgyrchwyr iaith, darlledwyr a phobl leol yn holi'r pleidiau - ar drothwy'r etholiad cyffredinol - am eu gweledigaeth ar gyfer ariannu darlledu Cymraeg. 
 
Meddai David Wyn Williams, Is-Gadeirydd Dyfodol Digidol Cymdeithas yr Iaith, "Mae'n amserol i ni gynnal y drafodaeth am ddyfodol darlledu gan fod newidiadau mawr ar droed, sy'n dod â chyfleoedd i edrych o'r newydd ar y math o ddarlledwyr sydd gennym ni. Wrth i bencadlys S4C symud i Sir Gâr, gobeithio bydd cymunedau'r Sir, sydd yn wynebu argyfwng o ran nifer y siaradwyr Cymraeg, yn gweld budd; ac wrth i'r BBC edrych ar y ffordd mae arian y ffi-drwydded yn cael ...

darllenwch mwy

Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith

03/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith


Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith

Wrth i’r hawliau iaith newydd gael eu cyhoeddi heddiw gan Lywodraeth Cymru,  dywedodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod gwendidau yn parhau, ac fod angen i’r Llywodraeth sicrhau fod pobl yn ymwybodol ac yn cymryd mantais o’u hawliau newydd.
 
Dywedodd Manon Elin, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod  angen i’r hawliau hyn fod yn fwy eglur, meddai, ‘Mae'r rheoliadau hyn ymhell o fod yr hawliau clir a dealladwy rydyn ni wedi galw amdanyn nhw. Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod bod y Llywodraeth wedi gwrando ar rai o'n pryderon. Mae nifer o wendidau’n dal yno: bydd rhaid mynd i’r afael â nhw wrth i’r broses symud yn ei b ...

darllenwch mwy

'Technoleg Anniogel' Wylfa B

26/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

'Technoleg Anniogel' Wylfa B


Cyn Brif Weinidog Siapan yn ymweld

Mae Cyn-brif Weinidog Siapan Mr Naoto Kan yn ymweld ag Ynys Môn heddiw i rybuddio yn erbyn datblygu’r atomfa newydd Wylfa B ar yr ynys. Mr Kan oedd Prif Weinidog y wlad yn ystod Trychineb Fukushima yn 2011 ac ers iddo ymddiswyddo, bu’n wrthwynebydd mawr i egni Niwcliar.  
 
Fel yr eglurodd, "Achoswyd yr hyn ddigwyddodd yn Fukushima yn 2011 gan fodau dynol, nid trychineb naturiol. Mae'n glir i mi mai’r hyn a achosodd y trychineb hwn oedd ein hymrwymiad i dechnoleg aniogel a drud nad yw'n gydnaws â bywyd ar y blaned hon."
 
Noddi’r daith gan Green Cross International, mudiad amgylcheddol a ffurfiwyd gan Mikhail Gorbachev sydd a’ ...

darllenwch mwy

Adroddiad Donaldson ddim yn mynd yn d...

26/02/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Adroddiad Donaldson ddim yn mynd yn ddigon pell yn ôl Mudiad Iaith


Adroddiad Donaldson ddim yn mynd yn ddigon pell

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i adolygiad yr Athro Donaldson o'r cwricwlwm, gan ddweud bod cyfrifoldeb ar y Llywodraeth i weithredu er mwyn sicrhau 'addysg Gymraeg i bawb'.
 
Ym mis Medi 2013, cyhoeddodd yr Athro Sioned Davies adroddiad oedd yn argymell disodli Cymraeg ail Iaith gyda chontinwwm lle byddai pob disgybl yng Nghymru'n derbyn cyfran o'u haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Dywedodd y cyn-athro ac ymgynghorydd addysg Toni Schiavone ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ‘Rydyn ni wedi cael cefnogaeth gref iawn ar lawr gwlad i'n hymgyrch dros addysg Gymraeg i bawb. Ac er bod dyheadau pobl Cymru yn dod drwyddo'n&nbs ...

darllenwch mwy

Leanne Wood yn galw am gydraddoldeb g...

25/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood yn galw am gydraddoldeb gyda'r Alban


Leanne Wood yn galw am gydraddoldeb gyda'r Alban

Mae Plaid Cymru wedi galw ar San Steffan i sicrhau cydraddoldeb i Gymru ar drothwy datganiad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb ynghylch datganoli pwerau pellach i Gymru, gyda rhybudd gan Leanne Wood y dylai Cymru gael ei thrin fel partner cyfartal mewn teulu o genhedloedd.
 
Rhybuddiodd Leanne Wood mai dyma gyfle olaf San Steffan i gyflwyno cydraddoldeb i Gymru ar eu telerau eu hunain, a  rhybuddiodd nad oes rheswm pam y byddai’n rhaid i Gymru dderbyn setliad datganoli llai na’r hyn a gynigir i’r Alban a Gogledd Iwerddon.
 
Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, “Dyma gyfle olaf San Steffan i gyflwyno cydraddoldeb i Gymru ar eu tele ...

darllenwch mwy

£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau y...

23/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

£21 miliwn wedi mynd at wasanaethau ymgynghorwyr


Ysbyty'r Rhath, Caerdydd

Datgelwyd fod Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi talu dros £21 miliwn am wasanaethau ymgynghorwyr dros y pedair blynedd diwethaf, yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan Blaid Cymru.
 
Cafwyd y codiad mwyaf mewn gwario ar ymgynghorwyr rheoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda lle treblodd yn 2013-14 i £1,215,000 o £403,000.  Y rhai wariodd fwyaf oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, sef £5m.
 
Cafwyd y wybodaeth gan saith bwrdd iechyd Cymru, GIG Cymru ac Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru yn dilyn cais gan Blaid Cymru dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
 
Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Iechyd, Elin Jones: “Mae’n anodd gwe ...

darllenwch mwy

Pum addewid ar gyfer y Gymraeg

13/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Pum addewid ar gyfer y Gymraeg


Pum addewid ar gyfer y Gymraeg

Bydd Plaid Cymru heddiw yn lansio saith addewid ar gyfer yr iaith Gymraeg pe bai mewn grym ar ôl etholiad 2016.
 
Mae'r papur polisi yn amlinellu saith cynllun gyda'r amcanion o sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chyllido'n briodol, o ddiogelu dyfodol addysg cyfrwng-Cymraeg, a darparu'r cyfleon gorau posib i ddefnyddio a hyrwyddo'r iaith mewn cyd-destun economaidd a diwylliannol.
 
Wrth siarad cyn y lansiad dywedodd Simon Thomas AC, ‘Mae'r rhain yn gynlluniau adeiladol a chynhwysfawr gyda'r bwriad o sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r iaith Gymraeg. Mae mynediad i wasanaethau a chael gweithredu yn y gweithle yn eu hiaith eu hunain yn hawl sylfaenol i ...

darllenwch mwy

Mudiad Iaith yn cynyddu pwysau ar gyn...

11/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mudiad Iaith yn cynyddu pwysau ar gynghorau Gwynedd a Môn


Mwy o dai newydd ar y gweill i Wynedd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi datgan eu bod yn barod i gynyddu’r pwysau ar Gyngor Gwynedd a Môn trwy fynd ati i geisio arfogi trigolion siroedd Gwynedd a Môn wrth i’r  broses o gasglu barn gyhoeddus am y cynllun tai ddechrau ar Chwefror 16 2015.
 
Meddai Osian Jones ar ran Cymdeithas yr Iaith, “Fel rhai sydd wedi ymgyrchu yn erbyn gor-ddatblygu yn y Cynllun Datblygu Lleol ers blwyddyn a mwy, rydym yn grediniol ein barn bod y broses o lunio'r cynllun gorffenedig yn cyrraedd cyfnod allweddol iawn”
 
Ychwanegodd ,“Mae Cynghorau Sir Gwynedd a Môn wedi datgan yn ddiweddar y bydd yr hyn sy'n cael ei alw yn “Cynllun Ad ...

darllenwch mwy

Lansio ymgynhoriad ar y dreth Gymreig...

11/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Lansio ymgynhoriad ar y dreth Gymreig gyntaf ers 600 mlynedd


Y dreth gyntaf Gymreig

Cafodd ymgynghoriad ei lansio gan Lywodraeth Cymru ar y dreth trosglwyddo tir a fydd y dreth gyntaf Gymreig ers dros 800 mlynedd gyda’r Dreth Trafodion Tir yn cymryd lle y Dreth ar Stamp yng Nghymru o fis Ebrill 2018 ymlaen.
 
Mae’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt yn annog y cyhoedd, busnesau a rhanddeiliaid ledled Cymru  i ddweud eu dweud ar y cynigion ar gyfer creu’r dreth Gymreig gyntaf ers dros 800 mlynedd.  
 
Mae amcangyfrifon diweddar Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar gyfer 2013-14 yn dangos cyllid o £145 miliwn yng Nghymru ar gyfer Treth Dir y Dreth Stamp, gyda 51,600 o drafodiadau. Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol yn rhagweld y gall ...

darllenwch mwy