Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 675 cofnodion | Tudalen 65 o 68

Sêl bendith brenhinol i bwerau trethi...

17/12/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Sêl bendith brenhinol i bwerau trethi newydd y Cynulliad


Pwerau trethi newydd i Gymru

Croesawodd Prif Weinidog Carwyn Jones y cydsyniad brenhinol a roddwyd heddiw sy'n rhoi sêl bendith ar ddatganoli pwerau ariannol newydd i'r Cynulliad Cenedlaethol.  Am y tro cyntaf ers yr oesoedd canol, bydd gan Gymru drefn ar wahân ym maes treth.

Bydd Deddf Cymru 2014 fel y gelwid yn cynnig pwerau ariannol newydd i Gymru drwy ganiatáu'r Cynulliad Cenedlaethol i ddatblygu trethi Cymreig i gymryd lle treth dir, y dreth stamp a threth tirlenwi'r Deyrnas Uniedig. 
 
Bydd y ddeddf  yn caniatáu i Lywodraeth Cymru fenthyg hyd at £500 miliwn i’w fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf, a benthyg hyd at £500 miliwn arall i ymdrin â ...

darllenwch mwy

Y pleidiau llai yn cwrdd i drafod tac...

15/12/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Y pleidiau llai yn cwrdd i drafod tactegau


Y pleidiau llai yn cwrdd

Daeth Plaid Cymru, yr SNP a'r Blaid Werdd ynghyd i ddatgan eu bod am ymladd yn erbyn agenda o doriadau pleidiau San Steffan. Maent hefyd yn galw ar gael eu cynnwys yn y dadleuon etholiadol arfaethedig sy'n arwain at yr etholiad cyffredinol fis Mai nesaf.  

Yn ystod cyfarfod yn San Steffan heddiw, cyhoeddodd arweinyddion y tair plaid fod yr Etholiad Cyffredinol fis Mai nesaf yn gyfle i newid gwleidyddiaeth Prydain er gwell.
Dywedodd arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon fod yna ragor o doriadau ar y gweill, ni waeth pa blaid fydd yn rheoli,
"Does dim diwedd i doriadau San Steffan sydd eisoes yn taro’r Alban yn galed - cyhoeddodd Datganiad yr Hydref werth £15 biliwn o doriadau ...

darllenwch mwy

Safonau Iaith: Pryderon cyfreithiol a...

07/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Safonau Iaith: Pryderon cyfreithiol am yr hawliau newydd


Robin Farrar Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhybuddio y gallai fod “mannau gwan cyfreithiol” yn yr hawliau newydd i’r Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 7 Tachwedd).
 
Mae’r Gymdeithas wedi bod yn trafod gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ers misoedd er mwyn ceisio sicrhau y bydd y Safonau - dyletswyddau iaith newydd ar gyrff o dan Fesur y Gymraeg 2011 - yn sicrhau hawliau clir a gwasanaethau Cymraeg i bobl Cymru.
 
Dywedodd Manon Elin, llefarydd hawliau’r mudiad: “O edrych ar y Safonau drafft, mae’n ymddangos bod y Llywodraeth wedi gwrando ar rai o’n pryderon, a rhaid croesawu hynny, ond mae rhai materion sy’n peri pryder cyfreithiol ...

darllenwch mwy

Carwyn Jones yn amddiffyn ei rôl dros...

05/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Carwyn Jones yn amddiffyn ei rôl dros y Gymraeg


Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn

Mae Carwyn Jones wedi amddiffyn ei rôl o fewn y Cabinet a'i gyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, gan ddweud nad yw hynny'n ormod yn ogystal â'i ddyletswyddau fel Prif Weinidog.
 
Mewn cyfweliad gyda Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, dywedodd ei fod yn credu ar hyn o bryd y dylai'r sawl sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg siarad yr iaith.
 
Daw ei sylwadau ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, awgrymu y dylid edrych eto ar gyfrifoldebau'r Prif Weinidog, gan ddweud ei bod hi'n bryd cael rhywun yn y llywodraeth sydd yn gallu canolbwyntio yn llawn ar y Gymraeg.
 
Dywedodd Mr Jones: "Rwy'n credu ar hyn o bryd ei bod yn bwysig i wneu ...

darllenwch mwy

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

05/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco


Dywed Murphy Oil y bydd safle Murco yn cael ei ddigomisiynu

Mae llywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd wedi rhyddhau datganiad ar y cyd yn mynegi eu siom aruthrol wrth glywed y newyddion bod yr ymdrechion i werthu purfa Olew Murco yn Aberdaugleddau wedi methu.
Mae'r newyddion yn golygu fod dyfodol 400 o swyddi yn y fantol.
Nos Fawrth dywedodd Murphy Oil, perchnogion Americanaidd y cwmni, fod y broses o gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group wedi methu.
Bydd y burfa yn Sir Benfro yn cael ei digomisiynu tra bod y cwmni yn edrych am brynwr newydd ar gyfer y safle.
Ond maen nhw hefyd wedi dweud nad oes dewis nawr ond i ddefnyddio'r safle ar gyfer storio a dosbarthu a bydd hynny yn golygu "diswyddiadau sylweddol."
Dywedodd Ysgrifennydd C ...

darllenwch mwy

£1 miliwn i hybu defnydd o'r Gymraeg

04/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

£1 miliwn i hybu defnydd o'r Gymraeg


Daw'r buddsoddiad pellach yn sgil ymateb positif i'r £1.25 miliwn a gyhoeddwyd dros yr haf.

Bydd £1 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi mewn canolfannau newydd ac arloesol gan gynnwys lleoedd dysgu, i hybu'r defnydd o'r Gymraeg, yn ôl Llywodraeth Cymru.
Daw cyhoeddiad Carwyn Jones o fuddsoddiad pellach, yn ychwanegol i'r £1.25m o fuddsoddiad tuag at yr iaith a gyhoeddwyd dros yr haf.
Bydd yr arian cyfalaf newydd yn helpu awdurdodau lleol, colegau a phrifysgolion i ddatblygu canolfannau iaith sy'n cynnig cyfle i bobl ddysgu neu ymarfer y Gymraeg, gan greu canolbwynt ar gyfer yr iaith.
Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Cafwyd ymateb positif iawn i'r arian a gyhoeddwyd yn yr Eisteddfod fis Awst, a daeth nifer fawr o geisiadau i law am yr arian hwnnw. ...

darllenwch mwy

Willot yn gadael llywodraeth

04/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae AS Canol Caerdydd Jenny Willot wedi ymddiswyddo fel chwip cynorthwyol y llywodraeth er mwyn canolbwyntio ar ei gwaith yn yr etholaeth cyn etholiad cyffredinol y flwyddyn nesa.
Mae Ms Willott yn un o dri AS y Democratiaid Rhyddfrydol sy'n gadael y llywodraeth glymblaid.
Y ddau arall yw Norman Baker a Mark Hunter.
Mae'n golygu y bydd y dirprwy brif weinidog Nick Clegg yn ad-drefnu ei dîm yn y llywodraeth glymblaid.
Dywedodd Mr Clegg: "Rwy'n deall yn llwyr ac yn parthu penderfyniadau Norman, Mark a Jenny i gamu lawr o lywodraeth ac i ganolbwyntio ar eu gwaith yn eu hetholaethau. Mae'r tri wedi bod yn weinidogion gwych gan gyfrannu i lwyddiant y llywodraeth glymblaid.
Yn etholiad ...

darllenwch mwy

Cwm Cynon: Angen dewis ymgeisydd

04/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae'r corff sy'n rheoli'r Blaid Lafur wedi penderfynu y bydd rhaid i Ann Clwyd fynd drwy broses o gael ei hail-ddewis er mwyn sefyll fel ymgeisydd yng Nghwm Cynon yn yr etholiad cyffredinol yn 2015.
Cyhoeddodd Ms Clwyd, sy'n 77 oed, ym mis Chwefror ei bod am ymddeol fel aelod seneddol cyn newid ei meddwl ym mis Medi.
Eisoes, roedd un o is-bwyllgorau Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol (NEC) y Blaid Lafur wedi penderfynu bod rhaid cynnal proses o ddewis ymgeisydd newydd.
Ddydd Mawrth cafodd y penderfyniad sêl bendith gan y Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol llawn.
Yn ôl Ms Clwyd, roedd nifer o etholwyr wedi gofyn iddi ail-feddwl ei phenderfyniad i ymddeol.
Rhestr fer
Daeth ei p ...

darllenwch mwy

Araith yr Arweinydd, Cynhadledd Flyny...

03/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Gyfeillion…
Mae’n bleser o’r mwyaf i mi eich annerch o’r dref hyfryd hon sydd ag enw da yn rhyngwladol - Llangollen.
Mae aelodau Plaid Cymru wedi dod ynghyd, rhwng dau ddigwyddiad mor hanesyddol enfawr y gall fod yn anodd sylweddoli eu harwyddocâd yn y tymor hir.
Rai wythnosau’n ôl, cynhaliodd ein cyfeillion yn yr Alban y symudiad democrataidd mwyaf yn hanes yr ynysoedd hyn.
Ac ymhen ychydig fisoedd, fe aiff pobl i’r bythau pleidleisio yn yr etholiad gwirioneddol amlbleidiol cyntaf.
Mae hen system dwy-blaid San Steffan yn dod i ben. Cyflwynwyd ei derfyn gydag ymgyrch ‘ie’ ryfeddol yr Alban.
Efallai na anwyd gwladwriaeth newyd ...

darllenwch mwy

Cwestiynu cyfrifoldeb Carwyn dros y G...

03/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cwestiynu cyfrifoldeb Carwyn dros y Gymraeg


Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn

Mewn cyfweliad â Newyddion 9 mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn y llywodraeth i fod yn gyfrifol am yr iaith.
Awgrymodd Meri Huws ei bod hi'n amser i weinidog arall, gyda llai o ddyletswyddau o ddydd-i-ddydd, fod yn gyfrifol am y Gymraeg.
Roedd y Comisiynydd yn ymateb i lythyr gafodd ei anfon gan Bwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad at y Prif Weinidog yr wythnos diwethaf, gan godi nifer o bryderon am effaith toriadau ariannol ar y Gymraeg a'r diffyg statws i'r iaith yn y Mesur Cynllunio.
Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi ymrwymo i hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'i gweld yn ...

darllenwch mwy