Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 727 cofnodion | Tudalen 64 o 73

Pwysau'n cynyddu i gryfhau'r Gymraeg ...

18/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Pwysau'n cynyddu i gryfhau'r Gymraeg yn y Mesur Cynllunio


galw am welliannau i'r bil cynllunio

Mae’r pwysau yn cynyddu ar Lywodraeth Cymru i gynnig gwelliannau i’r bil cynllunio er mwyn cryfhau sefyllfa’r Gymraeg, wrth i bwyllgor yr amgylchedd drafod y gwelliannau i’r mesur heddiw.
 
Cyngor Gwynedd yw’r diweddaraf i ymuno gyda Phlaid Cymru a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw ar gryfhau’r bil cynllunio.
 
Cafwyd datganiad gan Gyngor Gwynedd ddoe yn annog Aelodau Cynulliad i bleidleisio dros welliannau i'r Bil Cynllunio er mwyn cryfhau'r ffocws ar y Gymraeg.
 
Croesawodd Tamsin Davies ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ddatganiad Cyngor Gwynedd,  "Rydym yn falch bod Cyngor Gwynedd wedi cefnogi galwadau trawsbleidiol ...

darllenwch mwy

Y Cynulliad yn gwrthod James Bond ond...

17/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Y Cynulliad yn gwrthod James Bond ond yn croesawu Stiwdio Pinewood


Stiwdio Pinewood yn agor ei drysau yng Nghymru

Wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol gau y drysau ar gynhyrchwyr James Bond yn y Senedd-dy ym Mae Caerdydd, bu’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn ymweld â stiwdio newydd Pinewood yn y brifddinas.
 
Mae ei ymweliad yn cyd-fynd gyda’r cyhoeddiad mai’r ffilm gyntaf a fydd yn cael ei ffilmio yn y stiwdio newydd yw ail-gread o ffilm The Crow. Mae gan Stiwdios Pinewood gysylltiad agos iawn gyda ffilmiau James Bond dros y blynyddoedd, gan mai dyna gartref ysbrydol ffilmiau yr ysbiwr 007. 
 
Cafodd y stiwdio newydd, 180,000 tr sg o faint, ei chreu yn adeilad y Ganolfan Ynni, sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, yng Ngwynllŵg, Caerdydd sy’n rhan o ...

darllenwch mwy

'Cyfle euraidd i gryfhau'r Gymraeg yn...

16/03/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

'Cyfle euraidd i gryfhau'r Gymraeg yn Sir Ddinbych'


Trafod dyfodol Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych gyfle euraidd i gryfhau’r Gymraeg yn y sir trwy sefydlu ysgol Gymraeg newydd yno. Dyma yw galwad cangen Rhieni dros Addysg Gymraeg Sir Ddinbych wrth ymateb i ymgynghoriad ar ad-drefnu ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd sy’n dod i ben heddiw.
 
Daw hyn wrth i’r mudiad baratoi at gyfarfod arbennig gyda’r Sir i drafod dyfodol Ysgol Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd fel rhan o sgwrs ehangach am agwedd y sir tuag at yr iaith Gymraeg.
 
Meddai Elfed Williams, Cadeirydd RhAG Sir Ddinbych, “Derbyniwn fod gan y sir awydd i hyrwyddo dwyieithrwydd, yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru. Mae Strategaeth Addysg Cyfrwng ...

darllenwch mwy

'Angen gweithredu brys ar ddysgu Cymr...

13/03/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

'Angen gweithredu brys ar ddysgu Cymraeg ail iaith'


Galw am weithredu brys ar addysg ail iaith

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu sylwadau Carwyn Jones gerbron pwyllgor y Cynulliad heddiw am fethiannau dysgu'r Gymraeg fel ail iaith.
 
Croesawodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y ffaith fod y Prif Weinidog yn cydnabod yr angen am weithredu ar ddiwygio addysg ail iaith, "Fe gafodd y Llywodraeth gyfle i daclo'r problemau drwy gam cyntaf yr adolygiad cwricwlwm ynghylch llythrennedd a rhifedd.", yn ôl Ffred Ffransis. 
 
"Fodd bynnag, rydym yn falch iawn nad yw'r Llywodraeth wedi diystyrru argymhellion yr Athro Sioned Davies, a bod awydd gan Carwyn Jones i weithredu ar frys. Fel mae'r adroddiad yn dweud, mae hi'n unfed awr ar ddeg arnom ni."    ...

darllenwch mwy

Protest yn erbyn Wylfa B

12/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Protest yn erbyn Wylfa B


Protest i gofio ffrwydrad Fukishima

Cafodd protest heddychlon ei chynnal heddiw ar Bont Borth sy’n croesi i Ynys Môn i gofio pedair blynedd ers y ffrwydrad yn Atomfa Fukushima yn Japan, gyda’r trefnwyr hefyd yn rhybuddio yn erbyn codi atomfa yn Ynys Môn. 
 
Dywedodd llefarydd PAWB neu Pobol er atal Wylfa B,  Robert Idris, “Mae’n bwysig i gofio’r miloedd o bobl a gafodd eu gorfodi i adael eu cartrefi yn ardal Fukushima yn 2011 a’r cannoedd o weithwyr a beryglodd eu bywydau yn trio atal trychineb mwy byth."
 
Ychwanegodd hefyd fod gwleidyddion yng Nghymru yn cymryd trywydd annoeth yn cymeradwyo Wylfa arall,  “Wrth gofio bod y damwain niwclear yn ...

darllenwch mwy

Cartrefi yn taclo tlodi tanwydd

11/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd

Cartrefi yn taclo tlodi tanwydd


Cynllun i arbed costau tanwydd

Ydych chi yn teimlo fod costau tanwydd chi yn rhy uchel? Mae’n bosib fod yna gynllun gan Llywodraeth Cymru i’ch helpu.  Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod 17,000fed cartref yng Nghymru wedi elwa ar raglen Nyth sy’n mynd i’r afael â thlodi tanwydd. 
 
Fe gyhoeddwyd heddiw adroddiad gwerthuso annibynnol ar y rhaglen sy’n dangos fod cyngor a chymorth wedi’i roi i dros 61,000 o ddeiliaid tai er mwyn eu cynorthwyo i wresogi eu tai yn fwy effeithiol.
 
Ddoe, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru i ymweld â phreswylwyr Mr a Mrs Swambo yn eu cartref yn Llaneirwg er mwyn gweld sut mae’r cynllun wedi gwella’r sefyll ...

darllenwch mwy

Ymddygiad Cymdeithas Bel-droed Lloegr...

10/03/2015
Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Llywydd Cymdeithas Bel-droed Cymru, Trefor Lloyd Hughes wedi cyhuddo Cymdeithas Bel-droed Lloegr o ymddwyn yn ‘warthus’ trwy fynd yn groes i’r dair gymdeithas bel-droed arall. 
 
Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos diwethaf fod Gymdeithas Bel-droed Lloegr am anfon tim pel-droed Prydeinig i gemau olympaidd Rio de Janeiro yn 2016, fe ddywedodd Trefor Lloyd Hughes mewn cyfweliad gyda Lleol.Cymru fod Lloegr hefyd wedi penderfynu enwebu eu person ei hun i herio am is-lywyddiaeth ar gorff llywodraethol FIFA yn erbyn dymuniadau Cymdeithas Pel-droed Cymru.
 
Yn ôl Trefor Lloyd Hughes, fe gafodd cytundeb ei wneud rhwng y pedair gwlad i adael i Gymru sefyll ...

darllenwch mwy

Holi'r pleidiau am ddyfodol darlledu ...

06/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Holi'r pleidiau am ddyfodol darlledu yn y Gymraeg


Pencadlys S4C yn symud i Gaerfyrddin

Mewn trafodaeth yng Nghaerfyrddin nos Fawrth nesaf, bydd ymgyrchwyr iaith, darlledwyr a phobl leol yn holi'r pleidiau - ar drothwy'r etholiad cyffredinol - am eu gweledigaeth ar gyfer ariannu darlledu Cymraeg. 
 
Meddai David Wyn Williams, Is-Gadeirydd Dyfodol Digidol Cymdeithas yr Iaith, "Mae'n amserol i ni gynnal y drafodaeth am ddyfodol darlledu gan fod newidiadau mawr ar droed, sy'n dod â chyfleoedd i edrych o'r newydd ar y math o ddarlledwyr sydd gennym ni. Wrth i bencadlys S4C symud i Sir Gâr, gobeithio bydd cymunedau'r Sir, sydd yn wynebu argyfwng o ran nifer y siaradwyr Cymraeg, yn gweld budd; ac wrth i'r BBC edrych ar y ffordd mae arian y ffi-drwydded yn cael ...

darllenwch mwy

Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith

03/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith


Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith

Wrth i’r hawliau iaith newydd gael eu cyhoeddi heddiw gan Lywodraeth Cymru,  dywedodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod gwendidau yn parhau, ac fod angen i’r Llywodraeth sicrhau fod pobl yn ymwybodol ac yn cymryd mantais o’u hawliau newydd.
 
Dywedodd Manon Elin, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod  angen i’r hawliau hyn fod yn fwy eglur, meddai, ‘Mae'r rheoliadau hyn ymhell o fod yr hawliau clir a dealladwy rydyn ni wedi galw amdanyn nhw. Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod bod y Llywodraeth wedi gwrando ar rai o'n pryderon. Mae nifer o wendidau’n dal yno: bydd rhaid mynd i’r afael â nhw wrth i’r broses symud yn ei b ...

darllenwch mwy

'Technoleg Anniogel' Wylfa B

26/02/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

'Technoleg Anniogel' Wylfa B


Cyn Brif Weinidog Siapan yn ymweld

Mae Cyn-brif Weinidog Siapan Mr Naoto Kan yn ymweld ag Ynys Môn heddiw i rybuddio yn erbyn datblygu’r atomfa newydd Wylfa B ar yr ynys. Mr Kan oedd Prif Weinidog y wlad yn ystod Trychineb Fukushima yn 2011 ac ers iddo ymddiswyddo, bu’n wrthwynebydd mawr i egni Niwcliar.  
 
Fel yr eglurodd, "Achoswyd yr hyn ddigwyddodd yn Fukushima yn 2011 gan fodau dynol, nid trychineb naturiol. Mae'n glir i mi mai’r hyn a achosodd y trychineb hwn oedd ein hymrwymiad i dechnoleg aniogel a drud nad yw'n gydnaws â bywyd ar y blaned hon."
 
Noddi’r daith gan Green Cross International, mudiad amgylcheddol a ffurfiwyd gan Mikhail Gorbachev sydd a’ ...

darllenwch mwy