Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 731 cofnodion | Tudalen 63 o 74

S4C wedi cyhoeddi ei hamserlen etholi...

08/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

S4C wedi cyhoeddi ei hamserlen etholiadol


Dewi Llwyd yn cyflwyno Pawb a'i Farn

Cyhoeddodd S4C ei hamserlen o raglenni ar gyfer  Etholiad Cyffredinol 2015 a fydd yn dilyn yr ymgyrchu, y cyfri a'r canlyniad. Bydd cyfle trwy’r gwahanol raglenni i’r cyhoedd drafod y pynciau llosg gyda gwleidyddion ac i sylwebwyr ddadansoddi’r pleidiau. 
 
Mae'r arlwy yn cynnwys rhaglen gydol y nos ar noson yr etholiad ei hun ar 7 Mai, yn dod â'r cyhoeddiadau diweddaraf wrth i'r canlyniadau gyrraedd ar ras o bob cwr o Brydain. Arhoswch ar eich traed drwy'r nos yng nghwmni'r darlledwyr profiadol Dewi Llwyd, Vaughan Roderick a Catrin Haf Jones, i glywed y canlyniad a'r holl ymateb wedyn.
 
Yn ystod y cyfnod ymgyrchu, cawn ein tywys gan dîm ...

darllenwch mwy

Y Ffug yn ymuno yn ffrae Castell Aber...

07/04/2015
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Y Ffug yn ymuno yn ffrae Castell Aberteifi


Y Ffug yn anhapus

Yn dilyn lansio deiseb yr wythnos diwethaf gan Gyfeillion Rhys ap Gruffudd yn galw ar Ymddiriedolwyr Castell Aberteifi i adolygu eu penderfyniad i wahodd band Saesneg Bellowhead i berfformio yn y castell, mae band ifanc y Ffug hefyd wedi ymuno yn y ffrae, gan ddisgrifio’r ymgyrch yn ‘ynysig’ ac ‘anoddefgar’. 
 
Mewn datganiad, mynegodd y Ffug eu anhapusrwydd yn y modd y maent yn cael eu crybwyll gan Hefin Wyn, un o hoelion wyth Cyfeillion Rhys ap Gruffudd wrth ddadlau o blaid deiseb yn erbyn Ymddiriedolaeth Castell Aberteifi.
 
Dywedodd y Ffug eu bod yn pryderu wrth gael eu cysylltu gyda’r ddadl hon,  "Hoffwn leisio'n pryder o ...

darllenwch mwy

Leanne Wood wedi plesio'r gynulleidfa...

03/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood wedi plesio'r gynulleidfa Gymreig?


Saith plaid mewn dadl

Neithiwr oedd yr unig gyfle i saith o arweinwyr  y prif bleidiau rannu llwyfan mewn dadl ar deledu rhwydwaith cyn yr etholiad cyffredinol, gyda phwysau mawr arnynt i berfformio, a cheisio dal dychymyg y cyhoedd.  
 
Mi roedd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru yn cynrychioli Cymru, gyda phleidiau fel y Gwyrddion, yr SNP a UKIP yn awyddus i fanteisio ar y cyfle prin hwn i drosglwyddo’u neges o flaen cynulleidfa o filiynau. 
 
Mae’r arolygon barn, yn dilyn y ddadl deledu neithiwr bron yn tueddu i ddangos fod Nicola Sturgeon, Arweinydd yr SNP wedi dod i’r brig fel yr arweinydd wnaeth berfformio orau ond mae’r is-set Cymreig o arolwg ICM yn dan ...

darllenwch mwy

Galw am gydraddoldeb gyda'r Alban

01/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Galw am gydraddoldeb gyda'r Alban


Ymgyrch Ymreolaeth i Gymru

Mae angen i ymreolaeth i Gymru fod ar flaen yr agenda wleidyddol - dyna neges ymgyrchwyr ar drothwy rali a gynhelir dros y penwythnos yng Nghaerdydd sy'n galw am ragor o rymoedd i’r Cynulliad.
 
Yn ôl y trefnwyr Yes Cymru, sy’n grwp amhleidiol, bwriad y rali yw galw ar bleidiau gwleidyddol i sicrhau fod Cymru yn cael yr un pwerau â’r Alban.
 
Ymysg y siaradwyr yn y rali ar risiau’r Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Sadwrn yma y bydd cyn-Aelod Seneddol Adam Price, yr awdur Catrin Dafydd, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Jamie Bevan a’r cerflunydd David Petersen. 
 
Bydd hefyd adloniant gan Dewi ‘Pws’ Morris, a’r ba ...

darllenwch mwy

'Carreg filltir ar gyfer datganoli cy...

01/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

'Carreg filltir ar gyfer datganoli cyllidol yng Nghymru'


Hawliau trethu pellach i'r Cynulliad

Bydd gan y Cynulliad Cenedlaethol hawl trethu pellach o heddiw ymlaen a fydd yn sicrhau fod Cymru ar yr un lefel â’r Alban. 
 
Wrth groesawu’r hawliau treth newydd, dywedodd y Gweinidog a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, “Dyma’r garreg filltir fawr gyntaf ar gyfer datganoli cyllidol yng Nghymru. Bydd datganoli ardrethi annomestig yn rhoi hyblygrwydd newydd i Weinidogion Cymru, fel arf economaidd pwysig. Bydd hefyd yn rhoi Cymru ar yr un sail â’r Alban.
 
Adlewyrchu anghenion Cymru
 
“Mae datganoli pwerau ariannol yn rhoi’r cyfle i ni ddatblygu trethi sy’n deg ac yn adlewyrchu anghenion, amgylchiadau a ...

darllenwch mwy

Maniffesto i ryddhau potensial Cymru,...

31/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, yn addo y bydd ei phlaid yn rhyddhau potensial economaidd Cymru mewn Senedd grog ar ôl yr etholiad fis Mai.
 
Wrth lansio maniffesto yn etholaeth Arfon, dywedodd Leanne Wood mai dim ond Plaid Cymru sydd â buddiannau Cymru yn ei chalon a bod siom pobl gydag ymrwymiad Llafur i fwy o lymder yn golygu nad yw Llafur yn haeddu mwyafrif yn Senedd San Steffan.
 
Mae maniffesto Plaid Cymru yn ymhelaethu ar dri blaenoriaeth sydd gan y blaid yn yr etholiad sef sicrhau cydraddoldeb grym ac adnoddau i Gymru â’r Alban, rhoi terfyn ar lymder, ac ailgydbwyso economi’r DG gyda buddsodiad wedi’w darg ...

darllenwch mwy

"Cenhadon casineb yw UKIP", yn ôl ymg...

26/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

"Cenhadon casineb yw UKIP", yn ôl ymgyrchydd iaith


UKIP yn genhadon casineb, meddai Dr. Brooks

"Cenhadon casineb yw UKIP", dyna haeriad Dr. Seimon Brooks, a fu ynghanol ffrae mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mhorthmadog nos Lun diwethaf, "am eu bod yn meddu ar dueddiadau senoffobig" yn ôl yr academydd.   
 
Cafwyd sylwadau dadleuol gan Paul Nuttall, is-arweinydd UKIP a fu'n annerch y cyfarfod, sy'n cael ei ddyfynnu ar wefan Cymru Fyw, "Rydym ni yn un wlad, mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru yn siarad Saesneg, os yw pobl yn dod yma dylen nhw ddysgu Saesneg," ac fe ddenodd ymateb chwyrn ar y cyfryngau cymdeithasol, wrth i bobl hefyd ddatgan cefnogaeth i Dr. Seimon Brooks. 
 
Mewn cyfweliad gyda Lleol.Cymru, mae Dr Seimon Brooks yn amddiffyn ei benderfyniad ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw ar y Gweinidog i...

25/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mudiad iaith yn galw ar y Gweinidog i ymyrryd yn Sir Ddinbych


Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, i ymyrryd  wrth i ysgolion Sir Ddinbych wynebu ad-drefnu, gyda’r mudiad yn pryderu am leihad mewn darpariaeth addysg Gymraeg yn y sir.  
 
Mae'r Gymdeithas yn dadlau fod yr ymgynghoriad am gynnig y Cyngor i gau Ysgol Gymraeg Pentrecelyn ac anfon y plant at Ysgol Ardal newydd a fydd yn ddwyieithog yn gwbl annilys gan ei fod wedi'i seilio ar gamsyniadau sylfaenol.  
 
Daeth ymgynghoriad i ben yr wythnos hon ar gynnig y Cyngor i gau ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd a sefydlu yn eu lle Ysgol Ardal a fyddai'n gweithredu ar y dau safl ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn gosod y safo...

25/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd rheoliadau sy’n pennu safonau’r Gymraeg ei pasio yn y Cynulliad ddoe a fydd yn golygu y bydd llawer o sefydliadau yn gorfod cydymffurfio gyda safonau a fydd yn anelu i sicrhau cyfartaledd i’r Gymraeg.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Mae’r ffaith bod y safonau bellach wedi eu pasio’n rheoliadau yn golygu y gallaf yn awr symud ymlaen gyda’r broses statudol, yn unol â Mesur y Gymraeg 2011 o osod y gofynion newydd ar sefydliadau. Golyga hyn bod dinasyddion Cymru gam yn nes tuag at fod â hawliau i dderbyn gwasanaethau Cymraeg gan sefydliadau."
 
“Mae’n bwysig nodi, serch hynny, nad dyma’r c ...

darllenwch mwy

Cymeradwyo hawliau ieithyddol newydd

24/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cymeradwyo hawliau ieithyddol newydd


Sian Howys yn disgwyl i'r Comisiynydd weithredu ar y Safonau hyn

Bydd gan bobl a gweithwyr hawliau ieithyddol newydd wedi pleidlais yn y Senedd heddiw, yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.  
 
Wrth ddisgwyl pleidlais yn rhoi sel bendith ar y Safonau iaith yn y Senedd brynhawn yma, mae’r mudiad iaith wedi cyhoeddi'r hawliau cyffredinol y gall bobl eu disgwyl o ganlyniad. Mae'r set gyntaf o Safonau yn gosod disgwyliadau newydd o ran darparu gwasanaethau Cymraeg ar awdurdodau lleol, y parciau cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Bydd y dyletswyddau yn cael eu hymestyn i weddill y sector gyhoeddus ynghyd â rhannau o'r sectorau preifat a gwirfoddol.    
 
Mae'r mudiad wedi cyhoed ...

darllenwch mwy