Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 675 cofnodion | Tudalen 63 o 68

Cymorth i fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru

16/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth

Cymorth i fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru


Meithrin myfyrwyr y dyfodol i brifysgolion fel Rhydychen

Bydd cymorth arbenigol ar gael i rai o fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru i’w helpu i gael mynediad i brifysgolion gorau’r Deyrnas Unedig. Dyma fenter newydd a gafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.
 
Datblygwyd rhaglen Seren yn dilyn yr adolygiad ynghylch nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n mynd i Oxbridge, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012. 
 
Mynnodd llefarydd ar ran Llywodaeth Cymru mai nid cymorth ariannol yw hwn a’i fod wedi’i anelu at feithrin sgiliau’r myfyrwyr disgleiriaf er mwyn cael mynediad i’r sefydliadau addysgol hyn.  
 
Yn unol ag argymhellion yr adolygiad hwnnw, mae Llywodraeth Cymru bellach yn sefydlu tr ...

darllenwch mwy

£40 miliwn ychwanegol i'r Gwasanaeth ...

16/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£40 miliwn ychwanegol i'r Gwasanaeth Iechyd


Ysbytai dan bwysau

Bydd £40 miliwn ychwanegol yn dod i’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn dilyn cyfnod dros y Nadolig a’r flwyddyn newydd ble mae ysbytai wedi bod dan bwysau cynyddol gan lif o gleifion sâl.
 
Gwelodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru gynnydd sylweddol yn y cleifion mwyaf difrifol wael yn defnyddio’r gwasanaethau, gyda chynnydd digynsail yn y galw dros yr wythnosau diwethaf.
 
Mae adrannau achosion brys mewn ysbytai ledled Cymru yn nodi cynnydd mewn derbyniadau cleifion â chyflyrau acíwt, anghenion cymhleth a dibyniaeth.
 
Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hut fod y buddsoddiad yn dangos eu hymrwymiad i'r gwasanaeth,
 
“Gyda ...

darllenwch mwy

Llai o bobl yn marw o ganser yng Nghymru

14/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Llai o bobl yn marw o ganser yng Nghymru


llai yn marw o ganser yng Nghymru

Mae llai o bobl yn marw o ganser, yn ôl adroddiad newydd ar ofal canser a gyhoeddwyd heddiw gan Lywodraeth Cymru.
 
Mae’r adroddiad blynyddol ar ganser yn disgrifio’r cynnydd a wnaed dros y 12 mis diwethaf o ganlyniad i gynllun Llywodraeth Cymru, Law yn Llaw at Iechyd – Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser, ac yn nodi’r meysydd i’w gwella yn y dyfodol.
 
Mae nifer y bobl sy’n cael diagnosis o ganser yn cynyddu i raddau helaeth o ganlyniad i’r boblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru. Rhwng 1995 a 2011, ar gyfartaledd gwelwyd tua 16,400 o achosion newydd o ganser bob blwyddyn. Ond erbyn 2012, cafodd mwy na 18,000 o bobl ddiagnosis o ...

darllenwch mwy

Carl Sargeant yn addo gwelliannau i'r...

14/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Carl Sargeant yn addo gwelliannau i'r Bîl Cynllunio


Gweinidg yn addo gwelliannau

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu addewid y Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant i Bwyllgor Amgylchedd y Llywodraeth heddiw ei fod yn mynd i gyflwyno gwelliannau ynghylch y Gymraeg yn y Bîl Cynllunio.
 
Dywedodd y Gweinidog wrth Aelodau Cynulliad ei fod yn "edrych i gyflwyno gwelliannau ynghylch y Gymraeg". Wrth groesawu'r newyddion, dywedodd Tamsin Davies, llefarydd cymunedau cynaliadwy Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:
 
"Mae'n dda clywed ymrwymiad y Gweinidog i wella'r Bil i gynnwys y Gymraeg mewn ffordd sy'n cadarnhau bod y Gymraeg yn perthyn i bawb ac i bob rhan o Gymru. Mae'n hymgyrch yn dechrau dwyn ffrwyth. Byddwn ni'n cwrdd â swyddogion y Llywodrae ...

darllenwch mwy

Lansio rhaglen i fyw'n well a byw'n h...

13/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Lansio rhaglen i fyw'n well a byw'n hirach


Ysmygu yn brif ffactor

Lansiwyd rhaglen newydd gan Lywodraeth Cymru i geisio mynd ati i leihau'r marwolaethau o glefyd cardiofasgwlaidd a chanser yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. 
 
Wrth lansio'r rhaglen Byw’n Well Byw’n Hirach, dywedodd y Dirprwy Weinidog, Vaughan Gething fod angen gwneud mwy i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau annerbyniol mewn canlyniadau iechyd yng Nghymru.
 
Yng ngham cyntaf rhaglen Byw’n Well, Byw’n Hirach, bydd cymorth wedi'i dargedu at bobl sydd ei angen, a hynny drwy nodi pwy sydd â'r risg fwyaf o ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd.
 
Clefydau cardiofasgwlaidd a chanser yw'r achosion mwyaf o farwolaethau mewn cymunedau dif ...

darllenwch mwy

Dim bwriad i gynnwys y Ddraig Goch oh...

12/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dim bwriad i gynnwys y Ddraig Goch oherwydd costau


Alun Cairns yn gwrthod y Ddraig Goch

Yn dilyn erthygl yr wythnos diwethaf gan Lleol.Cymru, mae Llywodraeth Prydain wedi ymateb i gwestiwn gan Blaid Cymru yn y Senedd yn gwrthod galwadau i gynnwys y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru ar sail y gost. 
 
Er fod yn agos i 6,000 wedi arwyddo’r ddeiseb hyd yma, mae Swyddfa Cymru wedi gwrthod y dewis i roi y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru. 
 
Dywedodd Alun Cairns, Gweinidog Swyddfa Cymru nad oedd hi’n fwriad i gynnwys y Ddraig Goch, "Sicrhaodd Swyddfa Cymru bod y Weinyddiaeth Drafnidiaeth yn ystyried a ddylai pobl gael dewis pa faner genedlaethol yn y DU i gael ar eu trwydded."
 
Ond ychwanegodd, "Ond dangosodd y gwaith fod costau cynnig y dewi ...

darllenwch mwy

Cwmni llaeth yn gohirio taliadau i ff...

12/01/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cwmni llaeth yn gohirio taliadau i ffermwyr


Dim llaeth ar y silffoedd? Llun gan Dafydd Iocws

Mae’r diwydiant llaeth yng Nghymru yn wynebu cyfnod ansicr wrth i First Milk, y cwmni llaeth mwyaf ym Mhrydain gydnabod eu bod mewn trafferthion ariannol yn dilyn blwyddyn o ansefydlogrwydd. 
 
Cyhoeddodd First Milk sy'n gwmni cydweithredol, y byddant yn gohirio taliadau i ffermwyr llaeth am gyfnod o bythefnos. Yn ddiweddar, mae'r Undebau Amaethyddol wedi bod yn bryderus iawn fod prisiau llaeth yn yr archfarchnadoedd yn niweidio’r diwydiant. 
 
Dywedodd llefarydd ar ran First Milk, "Yr ydym yn deall y bydd gohirio taliadau llaeth yn achosi gofid i’n haelodau, gyda debidau uniongyrchol a thaliadau yn broses o gael ei talu." 
 
Y nod g ...

darllenwch mwy

Gwylnos yng Nghaerdydd

12/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gwylnos yng Nghaerdydd


Gwylnos yng Nghaerdydd

Daeth dros 1,000 ynghyd o flaen y Senedd ym Mae Caerdydd neithiwr i gynnal gwylnos i gofio'r bobl a fu farw yn ystod yr ymosodiadau ar swyddfa cylchgrawn Charlie Hebdo ac ar archfarchnad kosher ym Mharis yr wythnos diwethaf. 
 
Yn y digwyddiad, cafwyd munud o dawelwch, gyda chanhwyllau'n cael eu cynnau i gofio’r rhai a gafodd eu lladd a'u hanafu yn Ffrainc.
 
Cafodd yr wylnos ei threfnu ar y cyfryngau cymdeithasol gan Ffrancwyr Caerdydd. Ymhlith y bobl a fynychodd oedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Stephen Crabb a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. 
 
Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones cyn y digwyddiad, "Bydd yn gyfle i ddangos ein bod yn sef ...

darllenwch mwy

£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg

09/01/2015
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith

£3.6 miliwn o hwb i'r Iaith Gymraeg


Yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn cymorthdal

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y bydd dros £3.6 miliwn o nawdd yn cael ei neilltuo ar gyfer hybu’r Gymraeg yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf gyda’r Mentrau Iaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Merched y Wawr ac Urdd Gobaith Cymru i gyd yn elwa o’r cymorthdal. 
 
Ymhlith y sefydliadau fydd yn elwa yw Hunaniaith sy’n hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd, Menter Bro Dinefwr; Menter Caerdydd er mwyn ariannu’n rhannol gost o gynnal ail ddiwrnod Gŵyl Tafwyl gyda Menter Dinbych hefyd yn derbyn arian. Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn grant ychwanegol ar gyfer cyflawni prosiectau cerddoriaeth cyfrwng Cymraeg newydd. 
 
Cyhoeddodd y P ...

darllenwch mwy

Cynlluniau'r Glymblaid yn cael effait...

09/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cynlluniau'r Glymblaid yn cael effaith niweidiol yn ôl Aelod Seneddol


Aelod Seneddol yn cyhuddo'r glymblaid

Mae aelod seneddol wedi beirniadu cynlluniau y Llywodraeth Glymblaid yn dilyn cyhoeddi adroddiad gan y Swyddfa Archwilio ddoe, a ganfuwyd fod newidiadau i fudd-dal tai - neu'r 'dreth ystafell wely' - yn cael effaith sylweddol ar gynghorau, cymdeithasau tai a thenantiaid yng Nghymru.
 
Mae Hywel Williams Aelod Seneddol Arfon wedi ymateb i adroddiad gan y Swyddfa Archwilio i effaith diwygio lles gan feirniadu pleidiau San Steffan am fabwysiadu mesurau niweidiol sydd wedi cael effaith anghymesur ar Gymru.
 
Wrth ymateb, dywedodd Hywel Williams: "Mae Plaid Cymru wedi gwrthwynebu cynlluniau diwygio lles San Steffan megis y Treth Lloftydd sydd wedi niweidio Cymru'n anghymesur o'r cyc ...

darllenwch mwy