Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 727 cofnodion | Tudalen 62 o 73

Diffyg dwyieithrwydd yr Ardd Fotaneg ...

22/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mam i ddau o blant sy’n byw yng Sir Gaerfyrddin wedi beirniadu agwedd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne tuag at yr Iaith Gymraeg, gan alw arnynt i drafod y mater gyda hi.  
 
Mae Iola Wyn wedi’i ‘synnu’  a 'siomi' gyda anallu yr Ardd Fotaneg i gynnig gwasanaeth cyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Roedd Iola Wyn sy’n byw yn San Clêr wedi tynnu sylw at ddiffyg arwyddion dwyieithog yr Ardd Fotaneg yr wythnos diwethaf trwy anfon neges drydar at gyfrif y Gerddi yn holi pam nad oedd yna arwydd dwyieithog i ddigwyddiad oedd yn cael ei gynnal  dros wyliau’r Pasg yn yr Ardd. 
 
Yn y neges Trydar, fe o ...

darllenwch mwy

Hwb i obeithion Leanne Wood

22/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Hwb i obeithion Leanne Wood


hwb i obeithion arweinydd Plaid Cymru

Cafodd Leanne Wood newyddion da ar drothwy dadl deledu arall, wrth i arolwg barn diweddaraf gan YouGov o Gymru ddangos mai Leanne Wood yw’r gwleidydd mwyaf poblogaidd ymhlith arweinwyr y pleidiau yng Nghymru a Lloegr. 
 
Yn yr arolwg a gynhaliwyd ar ôl y ddadl deledu gyntaf ble yr oedd yn rhannu llwyfan gyda arweinyddion y prif bleidiau Prydeinig fel Cameron a Clegg, fe sgoriodd Leanne Wood 4.8 allan o 10, gyda Ed Miliband yn ail, a Natalie Bennet o’r Blaid Werdd yn drydydd. 
 
Mae sylwebwyr gwleidyddol wedi bod yn dyfalu pa fath o effaith a fyddai'r ddadl gyntaf wedi ei gael ar obeithion Leanne Wood i gynyddu ei phroffil wrth i'r etholiad cyffredin ...

darllenwch mwy

Galw am ymyrraeth i gadw canolfan Gym...

17/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Galw am ymyrraeth i gadw canolfan Gymraeg ar agor


Galw ar y Llywodraeth i ymyrryd

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw ar Brif Weinidog Carwyn Jones i ymyrryd er mwyn cadw canolfan Gymraeg y Saith Seren yn Wrecsam ar agor.
 
Datgelodd Lleol.Cymru fod y ganolfan boblogaidd sydd wedi bod ar agor ers tair blynedd yn gorfod cau.  
 
Ym mis Awst y llynedd, fe sefydlodd Llywodraeth Cymru gronfa ariannol i agor canolfannau Cymraeg hyd a lled Cymru er mwyn hybu defnydd y Gymraeg ar lawr gwlad. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog yn gofyn iddo ddefnyddio'r gronfa i gynorthwyo Saith Seren.  
Mewn llythyr at y Prif Weinidog, sy'n gyfrifol am yr iaith Gymraeg o fewn y Llywodraeth, mae Aled Powe ...

darllenwch mwy

Wood yn llofnodi llythyr yn gwrthwyne...

15/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llofnodi llythyr agored yn herio honiadau a wnaed gan Nigel Farage am fewnfudwyr HIV positif yn y ddadl deledu dros bythefnos yn ôl. 
 
Mae Leanne Wood, arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon ac arweinydd y Blaid Werdd, Natalie Bennett, yn anghytuno gyda ffigyrau a ddefnyddiodd arweinydd UKIP yn ystod dadl yr arweinyddion ar y teledu ar ITV.
 
Ac y maent wedi galw ar Nigel Farage, i ymddiheuro am ei sylwadau dadleuol.
 
Yn ystod dadl yr arweinyddion ar y teledu ar Ebrill 2, honnodd Mr Farage: "Dyma ffaith …mae 7,000 diagnosis yn y wlad hon bob blwyddyn o bobl sydd yn HIV positif… mae 60% ohonynt heb fod a che ...

darllenwch mwy

Llywodraeth yn ystyried gosod microsg...

10/04/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans wedi gofyn i RSPCA Cymru gynnal adolygiad annibynnol i edrych ar berchnogaeth gyfrifol ar gŵn yng Nghymru. 
 
Daw’r cyhoeddiad yn dilyn datganiad gan y Dirprwy Weinidog y mis diwethaf yn lansio ymgynghoriad ar gynigion i’w gwneud yn orfodol gosod microsglodion ar gŵn o’r gwanwyn nesaf ymlaen.
 
Disgwylir i’r adolygiad gyflwyno adroddiad ddechrau’r hydref. Bydd Dogs Trust Cymru a phartïon eraill â buddiant fel Awdurdodau Lleol, ysgolion a milfeddygon hefyd yn cymryd rhan.
 
Disgwylir iddo argymell ffyrdd o godi ymwybyddiaeth ynghylch y cyfrifoldebau a ddaw wrth fod yn ...

darllenwch mwy

'Angen i Gymru gael hawl dros ei hadn...

08/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

'Angen i Gymru gael hawl dros ei hadnoddau naturiol'


Hawl i Gymru dros ei hadnoddau naturiol

Galwodd ymgeisydd Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams am yr angen i Gymru gael hawl dros ei hadnoddau naturiol ei hun, gan ddadlau y byddai datganoli rheolaeth dros brosiectau ynni mawr yn ein galluogi i greu swyddi a thwf.
 
Ailadroddodd wrthwynebiad Plaid Cymru i ffracio gan bwysleisio'r angen brys i symud tuag at ddyfodol ynni glanach, mwy cynaliadwy a mwy diogel.
 
Dywedodd Hywel Williams, "Mae Cymru'n gartref gyfoeth naturiol enfawr ond am lawer rhy hir, San Steffan sydd wedi elwa o ddefnyddio ac allforio'r adnoddau hyn."
 
"Mae Plaid Cymru eisiau gweld rheolaeth dros yr adnoddau naturiol hyn a phrosiectau ynni mawr yn cael ei ddatganoli o San Stef ...

darllenwch mwy

S4C wedi cyhoeddi ei hamserlen etholi...

08/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

S4C wedi cyhoeddi ei hamserlen etholiadol


Dewi Llwyd yn cyflwyno Pawb a'i Farn

Cyhoeddodd S4C ei hamserlen o raglenni ar gyfer  Etholiad Cyffredinol 2015 a fydd yn dilyn yr ymgyrchu, y cyfri a'r canlyniad. Bydd cyfle trwy’r gwahanol raglenni i’r cyhoedd drafod y pynciau llosg gyda gwleidyddion ac i sylwebwyr ddadansoddi’r pleidiau. 
 
Mae'r arlwy yn cynnwys rhaglen gydol y nos ar noson yr etholiad ei hun ar 7 Mai, yn dod â'r cyhoeddiadau diweddaraf wrth i'r canlyniadau gyrraedd ar ras o bob cwr o Brydain. Arhoswch ar eich traed drwy'r nos yng nghwmni'r darlledwyr profiadol Dewi Llwyd, Vaughan Roderick a Catrin Haf Jones, i glywed y canlyniad a'r holl ymateb wedyn.
 
Yn ystod y cyfnod ymgyrchu, cawn ein tywys gan dîm ...

darllenwch mwy

Y Ffug yn ymuno yn ffrae Castell Aber...

07/04/2015
Categori: Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Y Ffug yn ymuno yn ffrae Castell Aberteifi


Y Ffug yn anhapus

Yn dilyn lansio deiseb yr wythnos diwethaf gan Gyfeillion Rhys ap Gruffudd yn galw ar Ymddiriedolwyr Castell Aberteifi i adolygu eu penderfyniad i wahodd band Saesneg Bellowhead i berfformio yn y castell, mae band ifanc y Ffug hefyd wedi ymuno yn y ffrae, gan ddisgrifio’r ymgyrch yn ‘ynysig’ ac ‘anoddefgar’. 
 
Mewn datganiad, mynegodd y Ffug eu anhapusrwydd yn y modd y maent yn cael eu crybwyll gan Hefin Wyn, un o hoelion wyth Cyfeillion Rhys ap Gruffudd wrth ddadlau o blaid deiseb yn erbyn Ymddiriedolaeth Castell Aberteifi.
 
Dywedodd y Ffug eu bod yn pryderu wrth gael eu cysylltu gyda’r ddadl hon,  "Hoffwn leisio'n pryder o ...

darllenwch mwy

Leanne Wood wedi plesio'r gynulleidfa...

03/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood wedi plesio'r gynulleidfa Gymreig?


Saith plaid mewn dadl

Neithiwr oedd yr unig gyfle i saith o arweinwyr  y prif bleidiau rannu llwyfan mewn dadl ar deledu rhwydwaith cyn yr etholiad cyffredinol, gyda phwysau mawr arnynt i berfformio, a cheisio dal dychymyg y cyhoedd.  
 
Mi roedd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru yn cynrychioli Cymru, gyda phleidiau fel y Gwyrddion, yr SNP a UKIP yn awyddus i fanteisio ar y cyfle prin hwn i drosglwyddo’u neges o flaen cynulleidfa o filiynau. 
 
Mae’r arolygon barn, yn dilyn y ddadl deledu neithiwr bron yn tueddu i ddangos fod Nicola Sturgeon, Arweinydd yr SNP wedi dod i’r brig fel yr arweinydd wnaeth berfformio orau ond mae’r is-set Cymreig o arolwg ICM yn dan ...

darllenwch mwy

Galw am gydraddoldeb gyda'r Alban

01/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Galw am gydraddoldeb gyda'r Alban


Ymgyrch Ymreolaeth i Gymru

Mae angen i ymreolaeth i Gymru fod ar flaen yr agenda wleidyddol - dyna neges ymgyrchwyr ar drothwy rali a gynhelir dros y penwythnos yng Nghaerdydd sy'n galw am ragor o rymoedd i’r Cynulliad.
 
Yn ôl y trefnwyr Yes Cymru, sy’n grwp amhleidiol, bwriad y rali yw galw ar bleidiau gwleidyddol i sicrhau fod Cymru yn cael yr un pwerau â’r Alban.
 
Ymysg y siaradwyr yn y rali ar risiau’r Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Sadwrn yma y bydd cyn-Aelod Seneddol Adam Price, yr awdur Catrin Dafydd, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Jamie Bevan a’r cerflunydd David Petersen. 
 
Bydd hefyd adloniant gan Dewi ‘Pws’ Morris, a’r ba ...

darllenwch mwy