Canlyniadau Chwilio yn categori Gwleidyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 736 cofnodion | Tudalen 61 o 74

Ugain o fudiadau o blaid achub Pantyc...

18/06/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae dros ugain o fudiadau iaith wedi ysgrifennu at bennaeth Prifysgol Aberystwyth gan bwysleisio gwerth a phwysigrwydd neuaddau preswyl Cymraeg fel pwerdai iaith sy’n atgyfnerthu’r Gymraeg mewn cymunedau ledled Cymru, yn sgil y bygythiadau diweddar i neuadd Pantycelyn.
 
Yng ngoleuni'r ymgyrch ddiweddar i ddiogelu Neuadd Pantycelyn, mae mudiadau sydd yn aelodau'r grŵp ymbarél Dathlu’r Gymraeg wedi datgan eu cefnogaeth i’r ymgyrch a hefyd yn galw ar brifysgolion Cymru i sicrhau eu bod yn ystyried lles ac anghenion ieithyddol eu myfyrwyr wrth wneud trefniadau llety a phreswylio ar eu cyfer. Dengys ymchwil cymdeithasol-ieithyddol gan arbenigwyr bod cymuneda ...

darllenwch mwy

Gwrthod mynediad i Swyddfa Undeb Myfy...

17/06/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Llywydd newydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth wedi beirniadu Prifysgol Aberystwyth yn hallt, ar ôl darganfod bod y Brifysgol wedi gwrthod mynediad iddi i Swyddfa UMCA. 
 
Mae Hanna Medi Merrigan i fod i ddechrau ar ei swydd yr wythnos hon, ond ar ôl ceisio mynd i Swyddfa UMCA a methu cael mynediad, mae wedi cael gwybod gan swyddogion y Brifysgol na fydd modd iddi ddefnyddio ei swyddfa, sy’n rhan o Neuadd Pantycelyn.
 
Dros y dyddiau diwethaf mae staff o’r Brifysgol wedi gosod cloeon ar nifer o ddrysau mewnol Pantycelyn, ac yn gwrthod mynediad i’r adeilad. Bellach, yr unig fodd o gael mynediad i’r adeilad yw trwy ffenestr – ...

darllenwch mwy

'Ailfeddiannu'r Neuadd yn enw'r bobl'

15/06/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r ymgyrch i achub Neuadd breswyl Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi dwyshau dros y penwythnos wrth i griw o fyfyrwyr feddiannu’r Neuadd i wrthwynebu cau’r neuadd adnabyddus. Fe ymunwyd y protestwyr gan ymgyrchwyr iaith blaenllaw Emyr Llew, Cen Llwyd a Ffred Ffransis i ddatgan eu cefnogaeth. 
 
Wrth i'r meddiannu barhau, mae rhai o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi penderfynu ymprydio fel rhan o'r ymgyrch i achub Neuadd Pantycelyn. Bydd yr ympryd yn cychwyn am ddau o’r gloch brynhawn dydd Sul 21ain o Fehefin, bedair awr ar hugain cyn cyfarfod Cyngor y Brifysgol ddydd Llun 22ain. Bydd yr ympryd yn parhau am gyfnod amhenodol.
 
Amddiffynn ...

darllenwch mwy

Galw i uno i fynnu tegwch dros HS2

11/06/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Galwodd Jonathan Edwards AS arweinydd Seneddol Plaid Cymru ar lywodraethau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon i uno i fynnu tegwch o ganlyniad i'r prosiect rheilffordd HS2 sydd i'w adeiladu'n gyfangwbl yn Lloegr.
 
Daw galwad Jonathan Edwards ond rhai wythnosau ar ol i HS2 Ltd, cynllunwyr y datblygiad sy'n werth biliynau, ddatgan "nad oes achos busnes" o blaid HS2 yn yr Alban ac na fyddai'r prosiect yn ymestyn i'r gogledd o'r ffin mwyach.
 
Defnyddiodd arweinydd Seneddol Plaid Cymru sesiwn Cwestiynau Trafnidiaeth yn y Ty Cyffredin bore 'ma i roi pwysau ar lywodraeth y DG i sicrhau cyfran deg o wariant HS2 i Gymru.
 
Wrth siarad yn fuan ar ol y Cwestiynau Trafnidiaeth, dy ...

darllenwch mwy

Emyr Llew yn herio'r Brifysgol i ddat...

10/06/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Daeth dros gant o fyfyrwyr ynghyd heddiw o flaen neuadd breswyl Pantcelyn i brotestio yn erbyn cau y neuadd Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.
 
Fe ofynnodd yr ymgyrchydd ieithyddol Emyr Llewelyn a oedd yn siarad yn ystod y rali, ‘Beth yw dyletswydd y Coleg i Gymru ac i’r werin Gymraeg a’i cododd?’ gan honni fod blaenoriaethau’r Brifysgol yn groes i bobl Cymru. Fe aeth ati i alw ar y Brifysgol i ddatgelu ei gwir strategaeth. 
 
Ymhlith y siaradwyr eraill oedd yr ymgyrchydd Ffred Ffransis ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac Elin Jones Aelod Cynulliad Ceredigion dros Blaid Cymru.  
 
Ers y cyhoeddiad gan awdurdodau’r Brifysg ...

darllenwch mwy

Beth yw'r flaenoriaeth i drafnidiaeth...

01/06/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Beth yw'r flaenoriaeth i drafnidiaeth yng Nghymru?


A470 Bwlch yr Oerddrws

Mae’r drafodaeth dros y sustem drafnidiaeth yng Nghymru wedi bod yn bwnc llosg dros y degawdau gan deithwyr sy’n teithio yn gyson rhwng de a gogledd ac mae Lleol.cymru wedi comisiynu arolwg i ganfod barn y cyhoedd am y flaenoriaeth i’r dyfodol.  
 
Mae’r brif-ffordd sy’n cysylltu’r ddau ben o’r wlad sef yr A470 wedi cael ei wella mewn mannau ond mae’n parhau yn brosiect sydd ymhell o gael ei orffen, gyda rhai mannau o’r ffordd heb ei newid ers y 1960au. Y gwasanaeth tren rhwng y De a'r Gogledd sy’n cymryd yr amser byraf, ond mae'n rhaid teithio trwy Loegr ac mae’r daith yn cymryd bron i 5 awr, ychydig yn hirach na ...

darllenwch mwy

Deiseb yn galw am logo newydd i'r Tîm...

01/06/2015
Categori: Addysg, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae deiseb a gafodd ei lansio yn ddiweddar wedi denu 500 o lofnodion yn galw ar Undeb Rygbi Cymru i newid logo tîm rygbi Cymru. 
 
Mae’r ddeiseb yn gwrthwynebu’r tair pluen fel logo’r tîm cenedlaethol ar y sail ei fod yn sarhaus ac nad oes cysylltiad gyda Chymru.   
 
Mae’r ddeiseb yn nodi, "Fyswn i yn hoffi gweld y tair pluen i cael ei ollwng o grysau'r tîm, o unrhyw farsiandïaeth, ynghyd a'r wefan am nad yw'n cynrychioli'r wlad frodorol, ac yn cynrychioli hanes a fyddai'n well gennym anghofio." 
 
Mae’r ddeiseb yn galw ar Undeb Rygbi Cymru i ddefnyddio’r Ddraig Goch neu sumbolau ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yng Nghanada

21/05/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r Comisiynydd y Gymraeg Meri Huws yn cymryd rhan mewn cynhadledd yng Nghanada ar gyfer cymdeithas ryngwladol y Comisiynwyr iaith, gyda aelodau eraill o Ganada, Sri Lanka, De Affrica, Kosovo, Gwlad Belg, Iwerddon a, Sbaen yn mynychu. 
 
Wrth siarad yn y gynhadledd yn Ottowa, dywedodd Meri Huws fod yna gymhariaethau rhwng y gwahanol wledydd mewn gweithredu polisi ieithyddol,  “Er bod sefyllfa a chyd-destun ein hieithoedd yn wahanol, yr un math o heriau sy’n ein hwynebu ni i gyd mewn gwirionedd. Mewn gwahanol ffyrdd, rydym ni oll yn ceisio darbwyllo ein llywodraethau i weithredu polisi ieithoedd swyddogol ac yn gweithio tuag at ddylanwadu ar ymddygiad ieit ...

darllenwch mwy

Prifathro Ysgol Rhuthun yn taro yn ôl

20/05/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Er gwaetha adwaith yr wythnos diwethaf gan fudiadau iaith ynghylch sylwadau Prifathro Ysgol breifat Rhuthun, mae Toby Belfield fodd bynnag wedi cythruddo ymgyrchwyr iaith, gan amddiffyn cynnwys y llythyr gwreiddiol. 
 
Er iddo ymddiheuro yn y cyfryngau am natur y llythyr yr wythnos diwethaf, fe ymatebodd yn rhifyn heddiw o’r Denbighshire Free Press yn beirniadu’r Gymraeg ymhellach.  
 
Mae’n mynnu fod bodolaeth y Gymraeg yn effeithio’n negyddol ar economi Cymru, meddai, "Mae’r Gymraeg yn rhan o ddiwylliant a hanes Cymru. Ond yn economaidd, os na fyddai’r Gymraeg yn bodoli, byddai Cymru mewn gwell sefyllfa."
 
Yn y llythyr gwr ...

darllenwch mwy

Yr Ardd Fotaneg: Prif Weinidog Cymru ...

15/05/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Yr Ardd Fotaneg: Prif Weinidog Cymru yn ymyrryd


yr Ardd Fotaneg Genedlaethol

Mae Prif Weinidog Cymru wedi anfon gweision sifil i drafod diffygion darpariaeth Gymraeg yr Ardd Fotaneg wedi i'r Aelod Cynulliad Simon Thomas godi'r mater gyda Carwyn Jones, yn ol mudiad iaith. 
 
Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw am newid agwedd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, ac fe wnaethant ysgrifennu at Simon Thomas i godi'r  mater fod yna ddiffygion darpariaeth dwyieithog yn yr Ardd. 
 
Dywedodd Simon Thomas,  “Rydyn ni yn croesawu fod y Llywodraeth yn cymryd yr achos yma o ddiffygion ynglŷn â darpariaeth yn yr iaith Gymraeg  o ddifri. Mae’r Ardd Fotaneg yn cael arian cyhoeddus felly mae’n ddyletswydd ar y se ...

darllenwch mwy