Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 561 cofnodion | Tudalen 55 o 57

Paratoi'r maes ar gyfer Eisteddfod yr...

01/05/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Cystadlaethau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Paratoi'r maes ar gyfer Eisteddfod yr Urdd yn Bala


Mae cadeirydd y pwyllgor gwaith yn dweud ei bod nhw bron a chyrraedd y targed ariannol

Mae gwaith paratoi'r safle ar gyfer eisteddfod yr urdd Meirionnydd wedi dechrau a'r dywarchen gyntaf wedi ei thorri ar stad y Rhiwlas, Y Bala.
 
Dyma fydd lleoliad y brifwyl ieuenctid rhwng Mai 26 a Mai 31 ac mae'r caeau yn y broses o gael eu trawsnewid gyda tracfyrddau, ffensys a swyddfeydd wrthi'n cael eu gosod.
 
Mi fydd yna ambell i newid ar y maes y tro yma gyda'r adeilad ar gyfer gweithgareddau gwyddonol a daearyddiaeth yn dyblu mewn maint. Bydd ardal ar gyfer creu apiau a chodio cyfrifiadurol a llwyfan yn cael ei osod ar gyfer cyflwyniadau.
 
Y tro yma hefyd mi allith pobl argraffu eu tocynnau eu hunain os ydyn nhw wedi talu amdanyn nhw ymlaen llaw. Bydd system ne ...

darllenwch mwy

Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr E...

26/04/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr Eisteddfod


Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr Eisteddfod

Bydd rhai o enillwyr llwyfan blaenaf yr Eisteddfod yn Sir Gâr eleni’n derbyn cyfleoedd ychwanegol fel rhan o’u gwobrau, wrth i ddiddordeb yn enillwyr y Brifwyl ddatblygu mewn rhannau eraill o’r byd.
 
Bydd enillydd Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas, yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio ym Melbourne, Awstralia, fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne, gyda’r eglwys yn darparu llety ac yn talu costau teithio. Mae hyn yn dilyn perfformiad gan enillydd y Rhuban Glas y llynedd, Eleri Edwards yn y Gymanfa Ganu yn gynharach eleni.
 
Yn ogystal, am yr ail flwyddyn, bydd enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts, Ysgoloriaeth Willi ...

darllenwch mwy

Newidiadau i amserlen Radio Cymru

10/03/2014
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Newidiadau i amserlen Radio Cymru


Mae Tommo, Shân Cothi a Dylan Jones yn ganolog i'r amserlen newydd

Mae newidiadau i raglenni Radio Cymru wedi dod i rym ddydd Llun.
 
Roedd rhaglen newyddion y Post Cynta yn dechrau am 6am ac yn gorffen am 8am, gyda rhaglen newydd Dylan Jones yn dilyn rhwng 8am a 10am.
 
Tommo neu Andrew Thomas - fydd un o brif leisiau'r orsaf, yn darlledu rhwng 2pm a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau.
 
Yn ôl rheolwyr yr orsaf, daeth y newidiadau ar ôl cyfnod o ymgynghori gyda'r cyhoedd.
 
Dywedodd Tommo, troellwr oedd yn llais cyfarwydd i wrandawyr Radio Sir Gâr a Radio Ceredigion, ei fod yn edrych ymlaen yn fawr.
 
"Beth bynnag mae pobol eisiau siarad amboutu, dwi'n fodlon gwrando. Fi'n hoffi creu llun ar gyfer pobol fel 'u ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi enwau Gŵyl Lenyddiaeth Dinef...

04/02/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth

Dydd Gwener 20 – Dydd Sul 22 Mehefin 2014 
 
Parc a Chastell Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

www.gwyllenyddiaethdinefwr.co.uk
 
“Gweld y nefoedd yw Gŵyl Dinefwr!” - Ceri Wyn Jones
 
Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn dychwelyd yr haf hwn i safle trawiadol Parc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr, yn un dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol.
 
Mae’r ŵyl dridiau ddwyieithog hon yn dychwelyd gyda rhaglen amrywiol o awduron cenedlaethol a rhyngwladol, beirdd arobryn a thalentau newydd o’r byd llenyddol Cymraeg a Saesneg. Bydd yno hefyd gomedi, cerddoriaet ...

darllenwch mwy

Tribiwnlys: 'BBC i dalu £100,000 y fl...

16/12/2013
Categori: Arian a Busnes, Cerddoriaeth

Tribiwnlys: 'BBC i dalu £100,000 y flwyddyn i Eos'


Bydd cyfnod y drwydded yn para rhwng Chwefror 1, 2013 a Rhagfyr 31, 2015

Mae asiantaeth sy'n cynrychioli cannoedd o gerddorion Cymraeg wedi methu yn eu hymgais i gael taliad blynyddol o £1.5m gan y BBC.
 
Yn hytrach, penderfynodd tribiwnlys hawlfraint y dylai'r BBC dalu breindal o £100,000 pob blwyddyn am yr hawl i ddarlledu miloedd o ganeuon Cymraeg.
 
Roedd y BBC wedi dweud na fyddai'n fodlon talu dim mwy na £100,000 ac maent yn dweud y byddan nhw nawr yn cydymffurfio'n llawn gyda'r dyfarniad ddydd Llun.
 
Dywedodd Eos y byddan nhw'n trafod y sefyllfa gyda'u haelodau ar ôl derbyn setliad oedd yn llawer is na'r hyn oeddynt wedi gobeithio amdano.
 
Mae penderfyniad y tribiwnlys yn orfodol ac yn para am gyfnod o ...

darllenwch mwy

WOMEX 13 – Galw gwirfoddolwyr!

19/09/2013
Categori: Cerddoriaeth

WOMEX 13 – Galw gwirfoddolwyr!


WOMEX 13 – Galw gwirfoddolwyr!

WOMEX 13 yw 19eg cynhyrchiad yr arddangosfa gerddoriaeth byd flynyddol ac fe’i cynhelir rhwng dydd Mercher 23 a dydd Sul 27 Hydref 2013 mewn tri lleoliad yng Nghaerdydd: Arena Motorpoint yng nghanol y ddinas, Canolfan Mileniwm Cymru a Roald Dahl Plas yng Nghaerdydd.
 
Mae WOMEX yn ŵyl arddangos cerddoriaeth byd ryngwladol gydnabyddedig a mawreddog. Mae’n cynnwys 60 cyngerdd a fydd yn agored i’r cyhoedd, gyda thros 300 o artistiaid, ffair fasnach lle ceir arddangosiadau gan oddeutu 650 o gwmnïau o fwy na 90 o wledydd a thua 60 o siaradwyr mewn cynhadledd ryngwladol. Mae’r digwyddiad yn cynnig sesiynau mentora, gwobrau blyn ...

darllenwch mwy

Cyrsiau oedolion at ddant pawb

17/09/2013
Categori: Addysg, Ar-lein, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Iechyd

Cyrsiau oedolion at ddant pawb


Cyrsiau oedolion at ddant pawb

Cyrsiau oedolion at ddant pawb
 
Mae Cyrsiau Oedolion Menter Caerdydd yn cychwyn diwedd mis Medi, ac efallai bod rhywbeth ymysg yr holl gyrsiau fydd o ddiddordeb i chi.
 
Er bod y Cyngor eisoes yn trefnu cyfres helaeth o wersi i oedolion, mae’r Fenter yn gyfrifol am ddosbarthu llu o ddosbarthiadau gyda’r nos i drigolion Caerdydd drwy’r iaith Gymraeg.
 
Mae’r cyrsiau yn amrywiol iawn ac mae rhywbeth i bawb, boed chi’n ffanatig ffitrwydd, yn grefftwr o fri, neu’n mwynhau dysgu ieithoedd newydd.
 
Os ydych chi’n mwynhau cadw’n heini, mae gan Menter Caerdydd nifer o wersi yn cychwyn ym mis Medi gan gynnwys 3 cwrs Pilate ...

darllenwch mwy

Golygydd Rhaglenni newydd Radio Cymru...

02/07/2013
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Golygydd Rhaglenni newydd Radio Cymru yn addo gwrando


Mae Betsan Powys yn dweud bod rhaid deall mwy am gynulleidfa Radio Cymru cyn dechrau meddwl am newid

Mae Golygydd Rhaglenni newydd Radio Cymru wedi dweud y bydd yn gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei ddweud am yr orsaf cyn cyflwyno newidiadau.
 
Wrth siarad ar y Post Cyntaf ar ei diwrnod cyntaf yn y swydd, cyfeiriodd Betsan Powys at y sgwrs sy'n cael ei chynnal er mwyn cael clywed barn pobl am y gwasanaeth.
 
"Mae'n weddol amlwg am wn i mai'r peth cyntaf y byddai unrhyw olygydd newydd yn ei wneud yw gwrando, a dal i holi, a dal i wrando, oherwydd does dim llawer o bwynt cynnal sgwrs, dim llawer o bwynt mynd i'r afael ag ymchwil fel y'n ni wedi neud dros y misoedd diwethaf, heblaw bod rhywun wedyn yn gwrando, ac yn dadansoddi ac yn penderfynu wedyn ar gyfeiriad clir.
 
Fy ...

darllenwch mwy

Angen dyfodol sicr i Tafwyl

13/06/2013
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Angen dyfodol sicr i Tafwyl


Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydden nhw yn rhoi grant o £20,000 i Tafwyl eleni

Mae nifer o Gymry Cymraeg adnabyddus wedi llofnodi llythyr at gyngor Caerdydd yn gofyn iddynt ail ystyried toriadau i wasanaethau Cymraeg.
 
Mae cynnwys y llythyr yn mynegi pryder bod cyllideb menter iaith y brifddinas wedi ei chwtogi a dyfodol gŵyl Tafwyl ddim yn sicr.
 
Fe ddywedodd y cyngor ddechrau'r flwyddyn ei fod yn ystyried torri'r cymhorthdal yr oedden nhw wedi bod yn rhoi i'r ŵyl Gymraeg. Yr angen i wneud arbedion oedd y rheswm medden nhw.
 
Ond fe benderfynodd Llywodraeth Cymru rhoi grant o £20,000 i Tafwyl eleni.
 
Atal ffyniant iaith

Noda'r llythyr bod y Gymraeg wedi ennill tir yng Nghaerdydd a bod twf addysg Gymraeg yn yr ardal yn brawf o hy ...

darllenwch mwy

Bronwen Lewis yn llofnodi cytundeb re...

23/05/2013
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae Bronwen Lewis wedi Trydar fod hi wedi arwyddo cytundeb record chwe mlynedd. Bydd mwy o wybodaeth yn ymddangos yma cyn bo hir.
 
Mae cerddoriaeth wedi bod yn rhan o fywyd y ferch 19 oed, sy'n astudio cwrs sylfaenol yng Ngholeg Celf Sant Martin yn Llundain, ers blynyddoedd.
 
Fe ddechreuodd hi ddysgu'r piano yn nhŷ ei nain pan oedd hi'n bump oed.
 
Isod gwelwch Bronwen yn perfformio yn Gymraeg ar The Voice yn gynharach eleni lle ni chafodd hi ei ddewis gan y beirniaid.