Canlyniadau Chwilio yn categori Cerddoriaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 431 cofnodion | Tudalen 39 o 44

Brigyn 4 - Yr albym newydd...

07/12/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Degawd yn union ers cyhoeddi eu halbym cyntaf, dyma ‘Brigyn4’ - albym newydd hir-ddisgwyliedig Brigyn, a’u cyntaf ers chwe blynedd a hanner.
 
Ymysg yr 11 trac ar yr albym, mae ‘Fflam’ - a ddewiswyd gan S4C fel y sain ar gyfer hysbysebion digwyddiadau’r haf 2014; ‘Gwyn dy fyd’ - a gomisiynwyd yn wreiddiol ar gyfer rhaglen S4C ‘O’r Galon’, a ‘Ffilm’ - a gyfansoddwyd gyda Meirion MacIntyre Huws a Rhodri Davies fel rhan o sesiwn ‘Unnos’ ar gyfer C2, BBC Radio Cymru. Yn ychwanegol, bydd 2 drac cudd (‘Cicio teiars’ ac ‘Y Sŵn’) ar gael ar y fformat CD yn unig.
 
Mae'r a ...

darllenwch mwy

Cymru v Seland Newydd – Cyngor ar Dei...

18/11/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y gêm yn erbyn y Crysau Duon ar ddydd Sadwrn yn nhrydedd gêm cyfres rhyngwladol yr hydref yn Stadiwm y Mileniwm, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canllawiau i bobl sy’n dod i wylio’r gêm.
 
Bydd y gêm yn cychwyn am 5.30pm a disgwylir torf o 74,000, yn ogystal â’r miloedd bydd yn dod i gychwyn ar y siopa Nadolig, felly mae’r Cyngor yn cynghori pobl i sicrhau digon o amser i gyrraedd canol y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus lle y bo’n bosibl.
 
Gall modurwyr osgoi tagfeydd yng nghanol y ddinas a defnyddio’r gwasanaethau parcio a theithio un ai o gyffordd 29 neu o gyffordd ...

darllenwch mwy

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol C...

17/11/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru 2014


Yn ennill y gadair eleni oedd Elain Llwyd, aelod CFfI Cwmtirmynach, Meirionnydd

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol CFfI Cymru ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid, Ceredigion ar ddydd Sadwrn y 15fed o Dachwedd wedi ei westeio gan Ffederasiwn Ceredigion. Yn ystod y dydd daeth 760 o aelodau o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn y digwyddiad a gafodd ei nodd i gan Ymddiriedolaeth Elusennol NFU Ceredigion.
 
Bu’r aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau gan gynnwys canu, llefaru ac eitemau ysgafn a chystadlaethau gwaith cartref sef rhyddiaith a chelf. Yn dilyn diwrnod llawn o gystadlu Ffederasiwn Ceredigion aeth a Tharian Mansel Charles, y Ffederasiwn buddugol yn holl gystadlaethau gyda 50 o bwyntiau. Roedd Ffederasiwn Sir Gâr yn ail efo 39 o bwyntiau a Ffed ...

darllenwch mwy

Gŵyl ffilmiau Barcelona yn gwobrwyo G...

05/11/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae ffilm ddogfen gerddorol ddiweddaraf Gruff Rhys, American Interior, wedi dod i'r brig yng Ngwobrau'r Beefeater In-edit Festival 2014. Comisiynwyd y ffilm gan S4C a Ffilm Cymru Wales.
 
Rhoddwyd y wobr i ffilm ddogfen American Interior am fod y ddogfen gerddorol ryngwladol orau yn y gwobrau a gynhaliwyd am y deuddegfed tro eleni yn Barcelona rhwng 23 Hydref a 2 Tachwedd.
 
Mae'r ffilm ddogfen, gynhyrchwyd gan gwmni ie ie a'i chyfarwyddo gan Dylan Goch, yn dilyn Gruff Rhys wrth iddo fynd ar daith o Waunfawr, bob cam i America ac ar draws y cyfandir er mwyn dilyn ôl troed perthynas bell iddo o’r 18fed Ganrif, yr anturiaethwr John Evans.
 
Meddai llefarydd ar ...

darllenwch mwy

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'

04/11/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'


Nid Pontio fydd yr unig adeilad i Bryn fod yn rhan o'r dathliadau agoriadol - mae eisoes wedi bod yn

Wrth ymateb i'r oedi yn agoriad swyddogol canolfan Pontio, mae Cymru Fyw wedi bod yn holi Bryn Terfel, gan fod theatr y ganolfan gelfyddydau newydd ym Mangor yn cael ei henwi ar ei ôl.
Dywedodd: "Heb os nac oni bai, mi fydd 'na deimlad o siom i lawer ynghylch gohirio agoriad y Theatr ym Mangor.
"Ond ar y llaw arall mae'n rhaid cymryd cam yn ôl a phwyllo er lles y staff, yr artistiaid, y cynulleidfaoedd, a'r ymwelwyr.
"Cael theatr o safon uchel yw'r nôd ac nid rhyw frysio i orffen popeth ar hast i daflu perfformiadau mlaen."
Ym mis Hydref, roedd y bariton o Bantglas i fod i berfformio mewn cyngerdd i ddathlu agoriad y ganolfan gelfyddydol sy'n debygol o gostio £49 ...

darllenwch mwy

Ymgyrch i achub y Parrot yng Nghaerfy...

03/11/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae 'na ymgyrch ar droed i achub bar cerddoriaeth y Parrot yng Nghaerfyddin.
Fe gaeodd y dafarn ym mis Awst wedi i'r perchnogion gyhoeddi nad oedden nhw'n gallu fforddio ei gadw ar agor.
Nawr, mae grŵp West Wales Music Collective - criw o bobol sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth, bandiau, unawdwyr, hyrwyddwyr cerddoriaeth neu rhai sydd wedi ymwneud a'r Parrot dros y blynyddoedd - am achub y bar a'i ailwampio.
Mae'r grŵp yn ceisio codi £10,000 drwy wefan noddi Crowdfunding.
I'r gymuned
Fe ddywedodd Steffan Storch o Ymgyrch Achub y Parrot mai nid dim ond ail-agor y dafarn yw'r nod, ond "gwneud gwelliant i'r 'stafell, prynu system air-con, system sain, a gwella'r lle yn gyffred ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi sengl gyntaf Estrons

28/10/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y grŵp cyffrous o Gaerdydd, Estrons, yn rhyddhau eu sengl cyntaf, ‘C-C-CARIAD!’ ar ddydd Llun 3 Tachwedd.
 
Hon fydd y sengl gyntaf i’w rhyddhau fel rhan o gynllun newydd Clwb Senglau’r Selar, ble bydd cylchgrawn cerddoriaeth Y Selar yn cydweithio â label Rasal i ryddhau sengl gyntaf artist addawol bob mis.
 
Bydd y sengl yn cael ei lansio’n swyddogol fel rhan o gig dathlu deng mlynedd o gyhoeddi Y Selar yn Aberystwyth ar nos Wener 31 Hydref.
 
Mae thema y gân yn eironig iawn o ystyried datblygiadau diweddar ym mywyd prif ganwr y grŵp, Tali Källström, sydd wedi rhoi genedigaeth i’w phlentyn cyntaf ychydig wyt ...

darllenwch mwy

Gwaddol 'Steddfod Sir Gâr: Gŵyl flyny...

22/10/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Mae Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Gaerfyrddin eleni wedi galw am sefydlu gŵyl Gymraeg barhaol ar gyfer tref Llanelli.
 
Mi gafodd yr awgrym ei wneud mewn cyfarfod i drafod gwaddol y Brifwyl yn Ysgol Dewi Sant yn y dre' nos Fawrth.
 
Mae arbenigwr iaith blaenllaw wedi galw hefyd am sefydlu ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y dref.
 
Yn ôl cadeirydd y pwyllgor, Gethin Thomas, mae'n rhaid cynnal y Cymreictod gafodd ei sbarduno gan y 'steddfod eleni.
 
Fe ddywedodd fod "pawb wedi mwynhau y 'steddfod a'r gweithgaredde'n arwain at y 'steddfod," a bod angen adeiladu ar hynny gan ddefnyddio'r Gymraeg yn y digwyddiadau mawr yng nghalendr y dre', fel bo ...

darllenwch mwy

Fideo Newydd Elin Fflur - Sgwenna Dy ...

17/10/2014
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Daeth Elin Fflur i sylw’r genedl yn 2002 pan enillodd gystadleuaeth ‘Cȃn i Gymru’, ac ers hynny mae wedi sefydlu ei hun fel un o brif sȇr y byd pop yng Nghymru. Wedi canu gyda nifer o grwpiau, a recordio sawl deuawd enwog, fel cantores unigol mae Elin yn mynd o nerth i nerth. A chafodd gymorth a chyfeiliant nifer o gerddorion, cyfansoddwyr ac offerynwyr gorau Cymru ar y ffordd.
 
Y rhyfeddod mawr yw fod chwe mlynedd wedi mynd heibio ers ei halbym ddiwethaf. Ond bu’n dal i ganu, ac yn dal i gyfansoddi yn y cyfamser, a bellach mae’n bryd inni groesawu albym newydd yn llawn dop o ganeuon newydd syfrdanol.
 
Bydd sengl yn cynnwys dwy gȃn, “Cloria ...

darllenwch mwy

Enlli Parri yn cipio Ysgoloriaeth Yr ...

12/10/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Enlli Parri yn cipio Ysgoloriaeth Yr Urdd Bryn Terfel 2014


Enlli Parri, Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014

Nos Sul, Hydref 12, 2014 fe gipiodd y ddawnswraig Enlli Parri o Gaerdydd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014 mewn noson wefreiddiol a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Cyflwynwyd yr Ysgoloriaeth, gwerth £4,000 i Enlli yn y noson oedd yn fyw ar S4C ac yn benllanw ar weithgareddau’r Eisteddfod eleni.
 
Daeth Enlli, sydd yn wreiddiol o Gaerdydd ac yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Plasmawr i’r brig wedi ei pherfformiad gwefreiddiol o flaen y pump beirniad - Cefin Roberts, Eirlys Britton, Eirian Owen, Dafydd Huw a Gwyn L. Jones. Roedd rhaglen Enlli yn cynnwys dawns draddodiadol Gymreig a dawns gyfoes wreiddiol. Fel rhan o weithgareddau ...

darllenwch mwy