Canlyniadau Chwilio yn categori Celfyddydau

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1061 cofnodion | Tudalen 94 o 107

Mae Kath Jones yn ôl yn y Cwm

17/09/2014
Categori: Celfyddydau

Mae un o'r cymeriadau mwyaf eiconig yn hanes Pobol y Cwm yn dychwelyd i Gwmderi.
 
Yn un o gymeriadau mwyaf blaenllaw a phoblogaidd Pobol y Cwm erioed, yn 2007 fe adawodd Kath Jones yr opera sebon wedi pymtheg mlynedd. Nawr, mewn stori arbennig iawn, mae'r cymeriad chwedlonol yn ei hôl.
 
Bu Siw Hughes yn chwarae rhan Kath Jones ar Pobol y Cwm o 1993 tan iddi adael yn 2007, ond heddiw gallwn gadarnhau y bydd Siw yn dychwelyd fel Kath Jones ar gyfer y stori arbennig.
 
"Mi fedrai ddweud â'm llaw ar fy nghalon bod Kath yn ôl o Sbaen ar gyfer angladd, ond fedrai ddim dweud mwy na hynna," meddai Siw Hughes, a ddaw'n wreiddiol o Langefni ac sy'n byw yng Ngha ...

darllenwch mwy

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi

16/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi


Argraff arlunydd: Canolfan Pontio

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â’r oedi yn agoriad Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan 2015.
 
Yn dilyn trafodaethau manwl gyda’r adeiladwyr rwyf wedi cymryd y penderfyniad anodd a phoenus i ohirio’r perfformiadau oedd i’w cynnal yn adeilad Pontio tan fis Chwefror.
 
Rwyf yn sylweddoli y bydd yr oedi pellach yma yn achosi siom i bawb, ond o ystyried yr oedi sydd wedi bod yn y gwaith adeiladu, does gennym ddim dewis arall.
 
Y bwriad oedd agor yr adeilad mewn rhannau, gyda’r rhan gyntaf i fod yn barod erbyn Awst 22ain ...

darllenwch mwy

Canolfan newydd yn agor ar gyfer pobo...

12/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Heddiw (dydd Gwener, Medi 12) mae disgwyl llu o bobol i agoriad swyddogol canolfan newydd sbon ar gyfer pobol ardal Penllyn, Canolfan Henblas ar Stryd Fawr y Bala.  Bydd y ganolfan yn cael ei hagor yn swyddogol gan Dafydd Elis-Thomas AC a’r cynghorydd Dilwyn Jones, Y Bala.  
 
Hen adeilad Cyngor Tref Y Bala a Chyngor Gwynedd ydi Henblas ac mae wedi bod yn yn cael ei adnewyddu dros y misoedd diwethaf wedi iddo gael ei drosglwyddo ar les gan Gyngor Gwynedd i Gwmni Pum Plwy Penllyn Cyf.  Cwmni cyfyngedig nid er elw yw hwn a sefydlwyd gyda’r amcan o wella lles economaidd yr ardal.  
 
Bellach, mae’r gwaith wedi gorffen a bydd y ganolfan yn agor ...

darllenwch mwy

Tafwyl 2014 yn llwyddiant - Darllenwc...

04/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Nol ym mis Gorffennaf yn y brifddinas un o’r digwyddiadau’r Haf oedd Tafwyl. Gyda digwyddiadau ar draws y ddinas y prif atyniad oedd Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, a nawr mae gwerthusiad yr ŵyl i mewn.   
 
Roedd Tafwyl 2014 yn hynod lwyddiannus gyda 16,534 yn mynychu Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd, a 18,717 o bobl yn mynychu’r ŵyl dros wythnos Tafwyl 2014, cynnydd mawr o 35.9% o’i gymharu â 2013. 
 
Trefnwyr yr ŵyl yw Menter Caerdydd ond mae’n amlwg yn y gwerthusiad bod cydweithio gyda phartneriaid a noddwyr yn allweddol i lwyddiant yr ŵyl. Eleni am y tro cyntaf roedd yna 4 ‘Llysgennad Tafwyl’, sef 4 enw ...

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn gorfod gohirio cy...

03/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion


ydym yn siomedig iawn i ddeall heddiw na fydd Theatr Bryn Terfel, yng Nghanolfan Pontio, wedi’i chwblhau mewn pryd i ni gael llwyfannu Chwalfa y mis hwn.
Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, a Chyfarwyddwr Chwalfa;
“Rhan ganolog o weledigaeth Theatr Genedlaethol Cymru yw gweithio gyda chymunedau i greu darn o waith theatr pwerus, pwrpasol.  Mae yna fisoedd o waith paratoi wedi digwydd yn barod, a nifer ohonom, yn artistiaid a gweithwyr theatr proffesiynol yn ogystal â thrigolion yr ardal, wedi gweithio’n ddiwyd ac ymroddedig i greu cynhyrchiad eithriadol.  Hoffwn ddiolch ar ran y cwmni i bawb sydd wedi bod yn rhan o&rsqu ...

darllenwch mwy

Diwrnod o hwyl yn Miri Meurig dydd Sa...

21/08/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Miri a hwyl i'r teulu fydd ffocws diwrnod Miri Meurig ym Mharc Meurig, Bethesda ddydd Sadwrn yma y 23ain o Awst. Bydd y 'miri' yn cynnwys llwyfan perfformio gyda doniau lleol yn cynnwys Hogia'r Bonc, Sion Bailey, Stephen Rees a Manon Steffan Ross.
 
Oddi ar y llwyfan, bydd Cornel Sesiynau Stori gyda Angharad Llwyd a Gwen Elin o Rownd a Rownd ac eraill gydag ambell stori arbennig o Lyfr Mawr y Plant – un o lyfrau mwyaf eiconig awduron Dyffryn Ogwen. Bydd nifer o gyfleoedd crefft yn ogystal gyda cyfres o weithdai crefft a helfa o amgylch y parc. Bydd cyfle hefyd i grwydro stondinau crefft, bwyd a diod a chyfle i ymlacio a gwrando ar gerddoriaeth yn awyrgylch hamddenol y parc.&nbs ...

darllenwch mwy

Julian Lewis Jones: Saesneg ar S4C er...

19/08/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Julian Lewis Jones: Saesneg ar S4C er mwyn denu'r di-Gymraeg?


Julian Lewis Jones

Dywedodd Julian Lewis Jones y gallai denu pobl ddi-Gymraeg i S4C helpu'r Cymry Cymraeg i greu un sianel gref.
 
Mae'r actor Julian Lewis Jones wedi awgrymu y dylid dangos rhaglenni teledu Saesneg ar S4C er mwyn denu gwylwyr di-Gymraeg.
 
Yn siarad ar Raglen Dylan Jones fel rhan o gynllun golygyddion gwadd y Post Cyntaf, dywedodd Mr Lewis Jones ei fod eisiau gweld Cymry Cymraeg a Chymry di-Gymraeg yn dod at ei gilydd i wylio'r un sianel.
 
Awgrymodd y byddai hynny yn gwneud S4C yn sianel i gynrychioli Cymru gyfan yn well, ac y gallai hynny helpu i sicrhau dyfodol y sianel.
 
Yn siarad fore Mawrth, dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones fod Julian Lewis Jones y ...

darllenwch mwy

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor: C...

19/08/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor: Cyfle i Artist - Prosiect Cofnodi


Prosiect Cofnodi

Rydym yn edrych am artist i gofnodi’r newid yn adeilad Neuadd y Dref (neu Plas yr Esgob), ym Mangor, wrth i waith adeiladu ac atgyweirio fynd rhagddi wrth i’r adeilad droi’n Amgueddfa ac Oriel newydd.  Rydym yn chwilio am artist i gofnodi’r newid drwy un neu sawl cyfrwng/ ffurf.  Dylai’r artist fod yn sympathetig i natur hanesyddol yr adeilad yn ogystal a’r rôl greadigol a chyffrous fydd i’r adeilad fel cartref newydd Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor.  Byddwn hefyd yn disgwyl i’r artist weithio gyda’r gymuned leol a’i ymgysylltu gyda datblygiadau yn Neuadd y Dref.  Gall y rhain fod yn grwpiau o’r ys ...

darllenwch mwy

Rhaglen S4C yn llwyddo i gael cofeb e...

06/08/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd bywyd yr artist enwog Gwen John yn cael ei goffáu gyda chofeb arbennig ger ei gorffwysfa olaf, a ddarganfuwyd yn sgil rhaglen ddogfen a wnaed i S4C yn gynharach eleni.
 
Ers i'r rhaglen gael ei dangos fel rhan o gyfres Mamwlad, a gyflwynir gan Ffion Hague, mae'r awdurdodau yn Dieppe, Ffrainc wedi cadarnhau y bydd plac yn cael ei osod er cof am Gwen ym mynwent Dieppe lle mae hi wedi ei chladdu.
Roedd Gwen John yn chwaer i'r artist Augustus John ac yn gariad i'r cerflunydd Auguste Rodin. Mae gwybodaeth helaeth ar gael am ei bywyd, ond roedd ei marwolaeth, a’i man gorffwys olaf wedi bod yn ddirgelwch tan i raglen S4C gael ei darlledu ym mis Chwefror eleni.
Wrth ymchwi ...

darllenwch mwy

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer ...

29/07/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014


Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014

OPRA Cymru yn Cyhoeddi Cast ar gyfer Taith 2014 – Gyda Tri Pherson yn Chwarae Rhan Un Cymeriad
 
Mae OPRA Cymru, yr unig gwmni yn y byd sy’n cynhyrchu operau yn Gymraeg wedi cyhoeddi eu cast ar gyfer yr opra fydd ar daith o amgylch Cymru ym mis Medi 2014 – ONIEGIN, Gaeaf Gobeithion gan Tsiaicofsci, gydag un o’r cymeriadau yn cael ei chwarae gan dri pherson gwahanol.
 
Mae cymeriadau unigol yn cael eu chwarae gan y bariton Matthew Durkan, yn enedigol o Swydd Derby ac sy’n astudio dan gyfarwyddyd Dennis O’Neill yn Academi Llais Rhyngwladol Cymru ac sydd wedi gweithio’n helaeth gyda Opra Cenedlaethol Lloegr; y soprano Stacey Wheeler sydd & ...

darllenwch mwy