Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 400 cofnodion | Tudalen 36 o 40

Ymgynghoriad yn cychwyn ynghylch ynni...

05/11/2014
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl i gyflwyno sylwadau ynghylch cais gan Clean Power (UK) Limited am drwydded amgylcheddol i gyfleuster i adfer deunyddiau y gellir eu hailgylchu o wastraff masnachol a domestig yng Nghwmgwili, ger Crosshands.
 
Yn awr, bydd y rheoleiddiwr amgylcheddol yn cynnal asesiad manwl o gynigion y cwmni, i ganfod a fydd modd i’r cyfleuster weithredu gan effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar drigolion yr ardal a’r amgylchedd.
 
Fel rhan o’r asesiad, gofynnir i’r gymuned leol a sefydliadau allweddol fel y Bwrdd Iechyd Lleol gyflwyno sylwadau a gwybodaeth berthnasol.
 

 
Dim ond os bydd yn fodlon na fydd y cyfl ...

darllenwch mwy

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

05/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco


Dywed Murphy Oil y bydd safle Murco yn cael ei ddigomisiynu

Mae llywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd wedi rhyddhau datganiad ar y cyd yn mynegi eu siom aruthrol wrth glywed y newyddion bod yr ymdrechion i werthu purfa Olew Murco yn Aberdaugleddau wedi methu.
Mae'r newyddion yn golygu fod dyfodol 400 o swyddi yn y fantol.
Nos Fawrth dywedodd Murphy Oil, perchnogion Americanaidd y cwmni, fod y broses o gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group wedi methu.
Bydd y burfa yn Sir Benfro yn cael ei digomisiynu tra bod y cwmni yn edrych am brynwr newydd ar gyfer y safle.
Ond maen nhw hefyd wedi dweud nad oes dewis nawr ond i ddefnyddio'r safle ar gyfer storio a dosbarthu a bydd hynny yn golygu "diswyddiadau sylweddol."
Dywedodd Ysgrifennydd C ...

darllenwch mwy

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

05/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco


Dim cytundeb ar werthu Murco

Mae purfa olew Murco wedi methu a dod i gytundeb dros werthu'r cwmni.
Er gwaethaf ymdrechion Murco i gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group, nid oedd hi'n bosib iddynt gwrdd â holl ofynion y sêl.
Yn ôl undeb Unite, mae Murco'n cyflogi 400 o weithwyr, yn ogystal a 200 o weithwyr contract ychwanegol. Mae ffigyrau'n awgrymu bod y cwmni werth £30 miliwn i economi leol yn flynyddol.
Dywedodd Bryan Kelly, ar ran Corfforaeth Olew Murphey: "Dros y pedair blynedd diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar sicrhau allbwn bositif i ddyfodol y burfa a'i gweithlu. Yn anffodus, er gaethaf ein holl ymdrechion, gwrthodwyd ein dymuniadau.
"Mae hi'n gyfnod ano ...

darllenwch mwy

Chwarter yn ennill llai na'r cyflog byw

03/11/2014
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Chwarter yn ennill llai na'r cyflog byw


Mae'r gyfradd o £7.85 yr awr, 21% yn uwch na'r lleiafswm cyflog cenedlaetholo £6.50.

Mae un allan o bob pedwar o weithwyr yng Nghymru'n ennill llai na'r cyflog byw, y swm sydd ei angen i dalu am gostau sylfaenol bywyd.
Mae'r gyfradd o £7.85 yr awr, sydd wedi'i osod gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Loughborough, 21% yn uwch na'r lleiafswm cyflog cenedlaethol o £6.50.
Dywedodd swyddog cenedlaethol TUC Cymru, Julie Cook, bod cyflogau isel yn cael "effaith andwyol" ar fywydau cannoedd o filoedd o deuluoedd.
Mae mudiad CBI Cymru, sy'n cynrychioli busnesau, wedi dweud bod y cyflog byw yn cynnig canllaw defnyddiol o ran cyflogau, ond na all llawer o gwmniau fforddio talu mwy na'r isafswm cyflog.
Dywedodd Llywodraeth y DU eu bod nhw'n cefnogi cwmniau sy'n talu'r cyflog b ...

darllenwch mwy

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o ...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Cystadlaethau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto


Syniadau Mawr Cymru

Mae ymgyrch Syniadau Mawr Cymru i ddod o hyd i entrepreneuriaid ifanc gorau Cymru wedi cychwyn eto. Mae Syniadau Mawr Cymru yn chwilio am bobl ifanc 16-24 oed sydd â'r talent, y cymhelliant a'r ymrwymiad i roi eu busnes ar y llwybr cyflym i lwyddiant.
 
Drwy ymgymryd a #YrHer byddwch yn:


Cael eich ysbrydoli gan entrepreneuriaid rhagorol mewn bŵtcamp busnes 3 diwrnod o hyd
Cael mynediad at gymorth busnes a gynigir drwy Busnes Cymru a sefydliadau partner
Rhwydweithio gydag entrepreneuriaid ifanc eraill sydd â'r un meddylfryd
Cael eich hyfforddi a'ch herio am eich busnes yn ystod pob cam
Lansio a datblygu eich busnes

 
Os ydych chi yn:  


· 1 ...

darllenwch mwy

Canfyddwch sut y gall y Gymraeg fod o...

23/10/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith

Dewch i ymuno â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC i ganfod sut all y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes.
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth 25 Tachwedd 2014, Llety Parc, Ffordd Parc y Llyn, Llanbadarn, Aberystwyth SY23 3TL
 
6pm tan 8pm, dydd Mercher, 26 Tachwedd 2014, Sosban, The Pump House, Doc y Gogledd, Llanelli SA15 2LF
 
6pm tan 8pm, dydd Mawrth, 2 Rhagfyr 2014, Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor, Caernarfon LL55 1AY
 
Dewch i wrando ar brofiadau pob math o bobl busnes a pham eu bod yn defnyddio’r Gymraeg:
 

mae’n hawdd cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich busnes
nid yw 2 iaith yn dyblu costau
gallai def ...

darllenwch mwy

Menywod mewn Busnes - A allwn ni wir ...

10/10/2014
Categori: Arian a Busnes, Barn

Ar hyn o bryd, mae menywod yn dechrau ddwywaith cymaint o fusnesau â dynion, ond a yw hyn yn arwydd clir ei bod yn dod yn well i fenywod mewn busnes? Mae menywod yn parhau i orfod dygymod â nifer ddiddiwedd o rwystrau i gyrraedd eu nodau gyrfaol, gan gael eu bwrw o'r neilltu'n aml oherwydd stereoteipio ar sail rhyw, rhagfarn o ran dyrchafiad a'r teulu; gan eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial. Yn wir, yn y DU, canfuwyd fod y rhan fwyaf o fenywod mewn cyflogaeth yn cael eu cyflogi'n is na'u Skillset, ac amcangyfrifir pe bai'r DU, o'r diwedd, yn defnyddio potensial llawn menywod yn y gwaith, gallem gynhyrchu £ 23 biliwn (2% Cynnyrch Domestig Gros).
 
Felly, beth s ...

darllenwch mwy

4 cwmni yn dathlu Dydd Sadwrn y Busne...

10/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae pedwar o fusnesau bach ledled Cymru wedi cael eu henwi ymysg y 100 o fusnesau bach Prydeinig sy’n derbyn sylw fel rhan o Ddydd Sadwrn y Busnesau Bach, sef dydd penodol ar gyfer busnesau bach Prydain, ar 6 Rhagfyr.
 
Bydd y 100 busnes bach, gan gynnwys y 4 o Gymru, yn cael sylw ar ddiwrnod penodol yr un yn arwain i fyny at y diwrnod mawr ar 6 Rhagfyr. Llynedd, fel rhan o’r anrhydedd, fe drefnwyd ymweliad i 11 Stryd Downing gyda Changhellor y Trysorlys, George Osborne, i’r 100 busnes. 
 
Y 4 cwmni o Gymru eleni yw: 

Y Gorau o Gymru - Asiantaeth Bythynnod Hunanddarpar sydd â dros 250 o fythynnod 4 a 5 seren ar y wefan www.ygorauogymru ...

darllenwch mwy

Cynhadledd gyllido trydydd sector Cymru

03/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Gofynnir i'r trydydd sector wneud mwy a mwy, ond gofynnir i nhw wneud hyn â llai a llai o gyllid - a cheir cryn gystadlu am yr arian sydd ar gael.
 
Dyma lle daw gynhadledd gyllido trydydd sector Cymru iddi. Bydd y cynhadledd yn edrych ar ffyrdd i gynorthwyo'ch grŵp i wella ceisiadau am gyllid, p'un ai ydych yn codi arian o ymddiriedolaethau, busnesau, y Gronfa Loteri Fawr, Ewrop neu'n ceisio dod o hyd i ffordd newydd o gynyddu rhoddion gan eich cefnogwyr.
 
Gyda rhaglen yn llawn gweithdai a sesiynau mae yna fwy o gyfleoedd nag erioed i ddatblygu'ch gwybodaeth, eich sgiliau a'ch rhwydwaith.
 
Byddwn yn clywed gan Michael Norton OBE, 'entrepreneur cymdeithasol wrth ...

darllenwch mwy

Cefnogaeth Gronfa Dreftadaeth y Loter...

01/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae cam cyntaf cynllun gwerth £6.7 miliwn i adfer tirwedd hanesyddol Rhaglywiaethol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi cael y golau gwyrdd.
 
Mae’r hyn fydd y prosiect mwyaf yn hanes yr Ardd yn amcanu at ddatgelu tarddiad Neuadd Middleton – ystad 568 erw y mae’r Ardd yn rhan ohoni – ac i adrodd stori dylanwad mwy na 250 mlynedd o Gwmni India’r Dwyrain a fu’n gyfrifol am dirwedd y rhan hon o Gymru.
 
Cyhoeddwyd heddiw (Medi 1, 2014) bod yr Ardd yn mynd i dderbyn cefnogaeth cychwynnol* y Gronfa Lotri Dreftadaeth (CLD), gydag addewid o fwy na £300,000 i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y prosiect Adfer Rhaglywiaethol.
 
Mae&rs ...

darllenwch mwy