Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 370 cofnodion | Tudalen 35 o 37

Sêl bendith i ddymchwel tai yn Aberys...

18/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Enid Jones wedi colli ei hymgyrch i aros yn ei chartref, ar ôl i Lywodraeth Cymru gefnogi argymhelliad yr arolygydd cynllunio i ddymchwel rhes o dai yn Aberystwyth.

Mae hyn yn golygu y bydd datblygwr yn medru parhau â chunlluniau i ddymchwel 12 o dai ar Ffordd Glyndŵr. Dim ond ond un oedd yn byw yno oedd wedi gwrthod gwerthu, sef Enid Jones sy'n 58.
Bydd dymchwel y tai yn gwneud lle i siopau Tesco a Marks & Spencer newydd ar safle maes parcio Stryd y Felin.
Barnodd yr arolygydd cynllunio y byddai'r datblygiad er budd cyhoeddus, er y byddai yn amharu ar hawliau dynol Mrs Jones.
Mewn gwrandawiad yn gynharach eleni, dywedod y datblygwr bod tri opsiwn adleoli wedi ...

darllenwch mwy

Cwmni Cymen o Gaernarfon yn camu i dd...

15/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cymen – cwmni cyfieithu o Gaernarfon – wedi cyhoeddi ei fod yn symud ei bencadlys i adeilad sydd newydd ei adnewyddu, sef Hen Orsaf Heddlu Caernarfon.
 
Wrth i’r galw am wasanaethau iaith Gymraeg gynyddu'n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf, mae Cymen – un o asiantaethau cyfieithu iaith Gymraeg mwyaf Gogledd Cymru - wedi bod yn cynyddu ei staff a’i wasanaethau ac wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn symud i adeilad mwy a gwell.
 
Yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth iaith Gymraeg o gyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd i leoleiddio meddalwedd a gwefannau a gwasanaethau eraill, mae Cymen wedi tyfu’n rhy fawr i’w swyddfa bresennol yn Nhw ...

darllenwch mwy

Rhaid i’r RhDG gadw’r addewidion ar g...

08/07/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Rhaid i’r RhDG gadw’r addewidion ar gyllido ffermydd


Cadw’r addewidion ar gyllido ffermydd

Rhaid i’r Gweinidog gefnogi ei eiriau ag arian wedi cymryd cyllid oddi ar ffermwyr.
 
Cyn datganiad Llywodraeth Cymru ar Raglen Datblygu Gwledig newydd, mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd, Llyr Gruffydd wedi galw ar i’r Llywodraeth gadw at eu gair a sicrhau bod arian yn cael ei gyfeirio at ffermwyr Cymru sydd mewn trafferthion.
 
Ym mis Rhagfyr, penderfynodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol drosglwyddo’r uchafswm o 15% o gyllid ymaith oddi wrth ffermwyr ac i Piler 2. Cyn hyn, dywedodd y Gweinidog y byddai’r arian yn cael ei gyfeirio’n ôl at ffermwyr trwy ddyraniadau Piler 2.
 
Mae AC Plaid Cymru wedi ...

darllenwch mwy

Cyngor ar Bopeth Cymru yn rhybuddio

08/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Cyngor ar Bopeth Cymru yn rhybuddio


Cyngor ar Bopeth Cymru

Cyngor ar Bopeth Cymru yn rhybuddio bod llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd ymdopi yn sgil y diwygiadau lles.
 
Yn ôl adroddiad ‘Un Dydd ar y Tro’ sy’n cael ei lansio heddiw gan Cyngor ar Bopeth Cymru, mae llawer o’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru yn cael eu gorfodi i fyw mewn cyni yn sgil y newidiadau mwyaf i’r system les mewn mwy na chweugain mlynedd.
 
Mae’r adroddiad yn seiliedig ar dystiolaeth o bob un o’r Canolfannau Cyngor ar Bopeth yng Nghymru yn ogystal â gwaith ymchwil ansoddol pwrpasol a gomisiynwyd gan Cyngor ar Bopeth Cymru i gael darlun o brofiad go iawn pobl o’r newidiadau diweddar i fudd- ...

darllenwch mwy

Darganfyddwch sut y gall y Gymraeg fo...

08/07/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Darganfyddwch sut y gall y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes


Defnyddio’r Gymraeg mewn busnes

Dydd Mercher 2 Gorffennaf 2014 – dechrau am 6.00pm, Plaza Suite, gwesty’r Park Plaza, Caerdydd, CF10 3AL
 
Fe’ch gwahoddir i ymuno â Phrif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC i ddarganfod sut y gall y Gymraeg fod o fantais i’ch busnes.
Dewch i wrando ar brofiadau pob math o bobl busnes a pham eu bod yn defnyddio’r Gymraeg:

mae’n hawdd cynnwys ychydig o Gymraeg yn eich busnes
nid yw 2 iaith yn ddwbl y gwaith
gallai defnyddio’r Gymraeg fod o fudd i’ch busnes

 
 
 
Mae digwyddiadau pellach wedi’u trefnu:


Dydd Iau 24 Gorffennaf 2014 – Llanelli
Dydd Mercher 30 Gorffennaf 2014 & ...

darllenwch mwy

40 mlwyddiant yr Uned fasnachol gynta...

15/05/2014
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Bala y mis hwn, bydd cwmni Cadwyn yn dathlu ei 40mlwyddiant. Sefydlwyd Cadwyn i hybu crefftau Cymreig, ac arddangosodd am y tro cyntaf ym Mai 1974 yn Eisteddfod yr Urdd Y Rhyl. Esboniodd Meinir Ffransis (Ysgrifennydd y cwmni), ac un o sylfaenwyr Cadwyn:
 
"Roedd y cwmni newydd gael ei sefydlu ac fe wnaethon ni gais hwyr i drefnydd yr Eisteddfod, Elvey MacDonald, am stondin ar y maes heb sylweddoli nad oedd yn arferiad gan yr Urdd ar y pryd i dderbyn stondinau masnachol. Derbyniwyd ein cais, a Cadwyn oedd y stondin fasnachol gyntaf erioed ar faes Eisteddfod yr Urdd".
 
Ers hynny, mae Cadwyn wedi arddangos ym mhob un o Eisteddfodau'r ...

darllenwch mwy

Cyngor Gwynedd: Casglu biniau bob tai...

30/04/2014
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Cyngor Gwynedd: Casglu biniau bob tair wythnos


Cyngor Gwynedd: Casglu biniau bob tair wythnos

Cyngor Gwynedd yw'r cynta' yng Nghymru i gasglu sbwriel pob tair wythnos
 
Cyngor Gwynedd fydd y cynta' yng Nghymru i gwtogi ar gasgliadau sbwriel i unwaith pob tair wythnos.
 
Ar hyn o bryd mae bagiau du yn cael eu casglu ddwywaith y mis, ond fe gymeradwyodd y cabinet y newidiadau mewn cyfarfod ddydd Mawrth.
 
Bydd y system newydd yn cael ei chyflwyno yn ardal Dwyfor ym mis Hydref, gyda Meirionnydd ac Arfon i ddilyn yn 2015.
 
Mae disgwyl i'r cynllun arbed £350,000
 
Trefn tair wythnos
 
Yn ôl y cyngor, mae'r ffaith eu bod yn casglu biniau ailgylchu a gwastraff bwyd yn wythnosol yn cyfiawnhau cyflwyno trefn tair-wythnos ar gyfer sbwriel. ...

darllenwch mwy

Gwahoddiad i dendro: Datblygu Portffo...

05/02/2014
Categori: Arian a Busnes

Canolfan Soar a Redhouse yn adfywio’r celfyddydau a threftadaeth ym merthyr tudful
 
Datblygu Portffolio Codi Arian Strategol i gryfhau cydweithrediad rhwng Canolfan Soar a Redhouse (Old Town Hall/Hen Neuadd y Dref)
 
Ffi (yn cynnwys treuliau): hyd at £10,000 yn cynnwys TAW
 
Cefnogir y comisiwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri
 
Mae Canolfan Soar a Redhouse yn sefydliadau sydd yn gweithio mewn partneriaeth i hybu’r celfyddydau, treftadaeth ac adfywiad cymdeithasol yn ardal Merthyr Tudful.
 
Am fanylion pellach cysylltwch âLisbeth McLeanMenter Iaith Merthyr Tudful, Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful CF47 8UB01685-722176/ lis@m ...

darllenwch mwy

Tribiwnlys: 'BBC i dalu £100,000 y fl...

16/12/2013
Categori: Arian a Busnes, Cerddoriaeth

Tribiwnlys: 'BBC i dalu £100,000 y flwyddyn i Eos'


Bydd cyfnod y drwydded yn para rhwng Chwefror 1, 2013 a Rhagfyr 31, 2015

Mae asiantaeth sy'n cynrychioli cannoedd o gerddorion Cymraeg wedi methu yn eu hymgais i gael taliad blynyddol o £1.5m gan y BBC.
 
Yn hytrach, penderfynodd tribiwnlys hawlfraint y dylai'r BBC dalu breindal o £100,000 pob blwyddyn am yr hawl i ddarlledu miloedd o ganeuon Cymraeg.
 
Roedd y BBC wedi dweud na fyddai'n fodlon talu dim mwy na £100,000 ac maent yn dweud y byddan nhw nawr yn cydymffurfio'n llawn gyda'r dyfarniad ddydd Llun.
 
Dywedodd Eos y byddan nhw'n trafod y sefyllfa gyda'u haelodau ar ôl derbyn setliad oedd yn llawer is na'r hyn oeddynt wedi gobeithio amdano.
 
Mae penderfyniad y tribiwnlys yn orfodol ac yn para am gyfnod o ...

darllenwch mwy

Siop Wib (pop-up shop) newydd Bodlon

29/10/2013
Categori: Arian a Busnes, Iaith

Siop Wib (pop-up shop) newydd Bodlon


Siop Wib (pop-up shop) newydd Bodlon

Mae Siop Wib (pop-up shop) newydd Bodlon wedi agor ei drysau yn Heol las, Caerfyrddin am gyfnod o 3 mis.
 
Dyma gyfle gwych i weld yr holl nwyddau bendigedig sydd ar gael i’w prynu ar gyfer y Nadolig ynghyd â chasgliadau newydd sbon nad ydynt ar gael ar y wefan.
 
Beth am drefnu Noson Siopa y ein siop? Dewch a chriw o ffrindiau draw am noson hwyliog o siopa.
 
Cewch gyfle i brynu anrhegion unigryw a chymdeithasu dros gwydraid o siampên.

 

 
Edrychwn ymlaen i’ch croesawu.  Rydym ar-lein hefyd www.bodlon.com
 
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac ...

darllenwch mwy