Canlyniadau Chwilio yn categori Arian a Busnes

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 400 cofnodion | Tudalen 34 o 40

Menter ynni llanw newydd ar y gweill ...

20/05/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Menter ynni llanw newydd ar y gweill yn Ynys Môn


dyfais 'barcud' dan y dwr

Fel rhan o ymgais Ynys Môn i gynyddu ei phroffil fel ynys ynni, lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw fenter ynni llanw blaengar yn y môr ger porthladd Caergybi.  
 
Bydd cwmni ynni Minesto o Sweden yn datblygu menter ynni llanw gwerth £25 miliwn gan greu 30 o swyddi newydd i ddechrau.
 
Fel rhan o gynllun arloesol ‘Deep Green’, bydd y cwmni yn cynllunio, gweithgynhyrchu ac yn profi dyfais cyflymder isel i gynhyrchu trydan ar gyfer miloedd o gartrefi o gerrynt y llanw a’r môr o ffatri ar Ynys Môn. Yn pwyso saith tunnell ac yn gweithredu o leiaf 15 metr islaw wyneb y dŵr, gall technoleg ‘barcud’ tanddwr Deep Green w ...

darllenwch mwy

Cwmni cyfieithu yn agor swyddfa yn Ab...

07/05/2015
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Cwmni cyfieithu yn agor swyddfa yn Aberystwyth


Derbyniad gyda Elin Jones

Cyhoeddodd cwmni cyfieithu Trywydd eu bod yn ehangu trwy agor swyddfa newydd yn Aberystwyth.
 
Dywedodd Aelod Cynulliad Ceredigion, Elin Jones a fu’n annerch derbyniad gan y Cwmni yn y dref, "Mae’n braf gweld cwmni yn sefydlu yn Aberystwyth gan roi cyfleoedd gwaith i bobl leol a chyfrannu at economi leol yr ardal hefyd. Mae tyfu statws y Gymraeg yn her inni i gyd ac mae’r cyfle mae Trywydd yn ei roi yn fodd i’r gweddill ohonom hwyluso ein defnydd o’r iaith a’i normaleiddio trwy ei defnyddio ym mhob agwedd ar ein bywydau." 
 
Croesawodd Owain Gruffydd, sy’n brif weithredwr Trywydd y datblygiad yn y cwmni wrth agor swyddfa yn Aberyst ...

darllenwch mwy

Noson etholiadol ar S4C

07/05/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd  S4C yn darlledu rhaglen arbennig yn dilyn datblygiadau'r etholiad cyffedinol heno a thranoeth, ble bydd y darlledwr Dewi Llwyd a Vaughan Roderick yn gweithio ddygn yn eich tywys drwy'r holl ganlyniadau yn fyw ar S4C.
 
Wrth i ddatblygiadau’r etholiad cyffredinol ddod i benllanw heno,  bydd y rhaglen ar S4C sy’n cychwyn am 10yh yn cynnwys y canlyniadau byw, barn arbenigwyr a chyfweliadau â'r ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus, wrth i’r iddynt ddarlledu canlyniadau o bob un o'r 40 etholaeth yng Nghymru. Yn ogystal, bydd Iolo ap Dafydd yn gohebu o'r Alban – un rhan o'r Deyrnas Unedig lle gall y canlyniadau fod yn dyngedfennol i bwy fydd ...

darllenwch mwy

Angen i'r banciau wella eu gwasanaeth...

29/04/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Angen i'r banciau wella eu gwasanaethau Cymraeg


Banciau angen gwella eu darpariaeth Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi adroddiad arolwg statudol i ddefnydd o’r Gymraeg gan fanciau’r stryd fawr, gan ddatgan fod angen iddynt wella eu darpariaeth. 
 
Cynhaliodd y Comisiynydd yr arolwg yn dilyn cynnydd sylweddol yn nifer y cwynion roedd hi’n eu derbyn gan aelodau o’r cyhoedd ynglŷn â diffyg gwasanaethau Cymraeg gan y banciau. Mae’r arolwg yn deillio o’r alwad am dystiolaeth gan aelodau o’r cyhoedd ac o gyfweliadau gydag uwch swyddogion yn y banciau.
 
Fel yr eglurodd y Comisiynydd, Meri Huws, “Yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf mae’r gwasanaethau Cymraeg fel pe baent wedi eu dirad ...

darllenwch mwy

'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r ...

15/04/2015
Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r Herald' yn ôl Undebwr


Cefnogaeth wleidyddol

Mynnodd Paul Scott ar ran Undeb y Newyddiadurwyr fod fod yna dal amser i achub swyddfa’r Caernarfon and Denbigh Herald yng Nghaernarfon, gyda’r bwriad yn y dyddiau nesaf i gysylltu gyda chwmni Trinity Mirror i ail-agor trafodaethau i chwilio am safle rhatach yn y dref. 
 
Mynychodd dros 100 o bobl rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn diwethaf, yn cefnogi’r ymgyrch i achub y swyddfa ar Stryd y Porth Mawr, yn dilyn cyhoeddiad gan Gwmni Trinity Mirror yn ddiweddar fod swyddfa Caernarfon ymhlith nifer o swyddfeydd eraill a fydd yn cau. 
 
Dywedodd Paul Scott sydd hefyd yn newyddiadurwr lleol, fod yr ymgyrch yn parhau i ddarbwyllo’r Cwmni fod ang ...

darllenwch mwy

Lansio deiseb i achub swyddfa'r Caern...

01/04/2015
Categori: Arian a Busnes, Newyddion, Papurau Bro

Lansio deiseb i achub swyddfa'r Caernarfon and Denbigh Herald


Cau swyddfa yng Nghaernarfon

Yn dilyn y cyhoeddiad gan gwmni Trinity Mirror yr wythnos diwethaf eu bod yn cau swyddfa un o bapurau hynaf Cymru, y Caernarfon and Denbigh Herald yng Nghaernarfon, mae deiseb wedi'i lansio a phrotest wedi'i threfnu yn galw ar y cwmni i ail-ystyried y penderfyniad. 
 
Bydd cau'r swyddfa'r papur lleol yn dod a diwedd i 180 o flynyddoedd o hanes newyddiaduraeth brint yn y dref. Roedd Caernarfon yn cael ei ystyried yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif fel prif ddinas inc Cymru, gyda thros 17 o bapurau newydd yn y dref ar un cyfnod.  
 
Mae'r ddeiseb ar y we wedi'i lansio gan Undeb y Newyddiadurwyr, yn "beirniadu’n hallt gynnig Trinity Mir ...

darllenwch mwy

Taclo troseddau stepen drws

26/03/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Taclo troseddau stepen drws


Taclo ymweliadau heb wahoddiad

Wrth i fwy fwy o gymunedau led-led Cymru fynd ati i daclo ymweliadau i gartrefi heb wahoddiad, bydd Safonau Masnach Ynys Môn a Heddlu Gogledd Cymru yn lansio cynllun newydd mewn cymuned yn Ynys Môn i daclo troseddau o’r fath.
 
Dangosodd ymgynghoriad diweddar gyda thrigolion pentref Moelfre bod y mwyafrif helaeth o blaid sefydlu Ardal Dim Galw Heb Wahoddiad yn y pentref glan môr. Mae ardaloedd tebyg ar hyd yr Ynys profi’n llwyddiant, ar ôl helpu lleihau ofn troseddu.
 
Eglurodd Rheolwr Safonau Masnach Môn, Emma Jones, “Mae troseddau stepen drws yn digwydd pan fo rhywun yn galw arnoch yn heb wahoddiad. Bydd rhai galwyr heb wahoddia ...

darllenwch mwy

Galw am ymrwymiad i daclo cwmnïau rhy...

27/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Galw am ymrwymiad i daclo cwmnïau rhynglwadol sy'n osgoi talu treth


Google yn osgoi talu treth

Mae 17 o sefydliadau wedi dod ynghyd i alw am ymrwymiadau gan bob plaid wleidyddol i sicrhau ei bod yn mynd i ‘rafael  â chwmnïau rhyngwladol sy’n osgoi talu treth.
 
Yn ol y glymblaid o sefydliadau sy’n cynnwys elusennau fel Oxfam, Cymorth Cristnogol ac ActionAid, mae’r ffaith fod cwmnïau rhynglwladol yn osgoi trethi yn amddifadu’r tlotaf mewn cymdeithas o arian hanfodol.
 
Mae ymgyrch Y Mesur Osgoi Trethi, yn galw ar bob plaid wleidyddol i ymrwymo i gyflwyno’r Mesur o fewn y 100 diwrnod cyntaf wedi’r etholiad er mwyn mynd i’r afael â chwmnïau corfforaethol sy’n osgoi talu trethi ac i sicrhau ...

darllenwch mwy

'Dylai'r Iaith fod yn hanfodol mewn s...

26/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

'Dylai'r Iaith fod yn hanfodol mewn swyddi'


Dr. Seimon Brooks yn siarad gyda'r dorf

Daeth dros gant o ymgyrchwyr iaith ynghyd ddydd Sadwrn yng Nghaernarfon i brotestio yn erbyn cymdeithas dai yng Ngwynedd, gyda’r siaradwyr yn unedig yn galw ar Gartrefi Cymunedol Gwynedd i atal y broses recriwtio tan ei bod yn cynnwys y Gymraeg fel sgil hanfodol ar gyfer swyddi rheoli uchel.  
 
Cafwyd cynrychiolaeth o wahanol fudiadau yn cynnwys Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Cylch yr Iaith a Dyfodol i’r Iaith. Daethant i gefnogi y Cynghorydd Siân Gwenllïan wedi iddi ymddiswyddo o fwrdd rheoli Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn ddiweddar o ganlyniad i’r penderfyniad i ollwng gofynion iaith ar swyddi.&nb ...

darllenwch mwy

'A fo ben bid bont': Canolfan ddehong...

26/01/2015
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

'A fo ben bid bont': Canolfan ddehongli newydd i Harlech


Yr hen a'r newydd yn un

Eisteddodd y cawr Bendigeidfran ar graig yn edrych dros fae Ceredigion yn ôl y chwedl cyn iddo greu pont yn Iwerddon, ond mae yna bont newydd wedi cyrraedd Harlech fel rhan o ddatblygiad cyffrous i adeiladu canolfan ddehongli newydd ar gyfer y castell.   
 
Cafodd y bont gryn drafferth i gyrraedd y safle ar hyd strydoedd cul y dref hynafol yr wythnos diwethaf. Ond bydd y bont newydd yn caniatáu i ymwelwyr gael mynediad i Gastell Harlech drwy’r fynedfa hanesyddol wreiddiol am y tro cyntaf ers dros 600 mlynedd. 
 
Bydd y bont yn cysylltu’r ganolfan ddehongli newydd, a fydd wedi’i lleoli yn hen Westy’r Castell, fydd yn cynnwys ad ...

darllenwch mwy