Canlyniadau Chwilio yn categori Ar-lein

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 154 cofnodion | Tudalen 14 o 16

Cyhoeddi trwydded sianel leol

19/09/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Cyhoeddi trwydded sianel leol


Dywed Ofcom y bydd sianeli newydd yng Nghaerdydd, Bryste a Norwich

Caerdydd fydd y lle cyntaf yng Nghymru i gael gwasanaeth teledu lleol.

Cafodd y drwydded ei chyhoeddi ddydd Mercher, ymhlith yr ail set o drwyddedau i gael eu cyhoeddi yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r trwyddedau newydd ar gyfer sianeli teledu daearol digidol yng Nghaerdydd, Bryste a Norwich.

Cais TV Ltd, un gafodd ei arwain gan gyn reolwr gyfarwyddwr Barcud Derwen, Bryn Roberts, oedd yn llwyddiannus.

Made in Cardiff fydd enw'r sianel fydd yn gwasanaethu Casnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr yn ogystal â'r brifddinas.

Dywedodd Mr Roberts wrth BBC Cymru ei fod yn gobeithio y bydd y sianel newydd yn darlledu "rywbryd y flwyddyn nesaf".

Ei dîm fydd yn gyfrifol am y cynnwys ond ...

darllenwch mwy

Dathlu gyda Rhywbeth i Bawb yr hydref...

11/09/2012
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Celfyddydau, Chwaraeon, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae mis Tachwedd 2012 yn garreg filltir bwysig yn hanes darlledu yn yr iaith Gymraeg wrth i S4C ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed.Yn flaenllaw yn yr amserlen yr hydref hwn mae rhaglenni i ddathlu'r achlysur. Byddwn yn edrych yn ôl ar hanes y Sianel ac yn hel atgofion am hoff raglenni'r degawdau.Un o’r rhaglenni yw drama ddogfen am benderfyniad yr arweinydd gwleidyddol a’r cenedlaetholwr Gwynfor Evans i fygwth ymprydio hyd farwolaeth yn yr ymgyrch dros sianel Gymraeg.Mae Gwynfor, a ysgrifennwyd gan yr Archdderwydd T James Jones, yn ail-greu blwyddyn dyngedfennol ym mywyd Gwynfor Evans, gyda'r actor Aneirin Hughes yn portreadu Gwynfor.Ym mis Medi 1979, fe wnaeth Llywodraeth Ge ...

darllenwch mwy

Gwasanaeth e-bost Gmail yn Gymraeg

29/05/2012
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae modd cael meddalwedd e-bost Google - Gmail - yn y Gymraeg o hyn allan.
 
Mae'r feddalwedd chwilio wedi bod ar gael i siaradwyr Cymraeg ers tro.
 
Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio Google Translate a'i reoli ar y cyd â'r cwmni o Califfornia gan Fwrdd yr Iaith a swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.
 
Mae pob eitem yn y ddewislen a'r blychau deialog yn Gymraeg.
 
Dywedodd Google: "Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i'r genhedlaeth ifanc.
 
"Rydym wrth ein bodd felly fod Gmail ar gael yn Gymraeg - y ddiweddaraf o 57 iaith - gan ein bod ...

darllenwch mwy

Cyfres o NEWID BYD ar S4C yn chwilio ...

30/04/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Wyt ti... ...... yn 17-18 oed?... am fynd tramor? ... am wneud gwahaniaeth?... am NEWID BYD? Mae'r ail gyfres o NEWID BYD ar S4C yn chwilio am 4 ohonoch chi! Fe fyddai cyfle i chi wneud gwaith gwirfoddol pwysig mewn gwlad tramor am 3 wythnos yn ystod yr haf hwn. Adnewyddu ysgol, gweithio gyda phlant amddifad, plannu coed neu fonitro anifeiliaid prin.Diddordeb?
Clicia YMA i lawrlwytho ffurflen gais a'r holl fanylion.01792 824567newidbyd@telesgop.co.ukDyddiad cau: 14.05.12

Ydych chi eisiau Mentro?

20/04/2012
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Bwyd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Mentro sef Cynllun Datblygu Gwledig newydd yn Sir Gâr yn helpu’r rheini rhwng 16 a 30 mlwydd oed sy’n byw yng nghefn gwlad Sir Gâr i ddechrau eu busnes eu hunain.
 
Mae Mentro yn rhoi cyngor ac arweiniad yn rhad ac am ddim ynghylch dechrau eich busnes eich hun ac yn codi ymwybyddiaeth am y benthyciadau cychwyn a’r cymorth ariannol sydd ar gael. Mae Mentro hefyd yn helpu llunio cynlluniau a chyllidebau busnes.
 
Cyflwynir y prosiect gan Fenter Bro Dinefwr drwy gyfrwng cynllun Entrepreneuriaeth Wledig gan Gynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr. Ariannir y prosiect drwy gyfrwng Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) Cymru 2007 - 2013 gan Lywodraeth Cymru ...

darllenwch mwy

Y Lolfa yn trosglwyddo blog i ffurf l...

10/04/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Blog gan Elliw Gwawr - Paned a Chacen

Nawr mae’n rhaid i fi ddechrau drwy ymddiheuro fy mod i wedi bod ychydig yn dawel ar y blog yma yn ddiweddar. Ond mae yna reswm (mae’r cliw yn y teitl!) Ie dwi’n sgwennu llyfr ryseitiau Paned a Chacen. Dwi mor ecseitied!
 
Dwi methu coelio’r peth a dweud y gwir, ond roedd y criw hyfryd yn y Lolfa yn licio’r blog cymaint fel eu bod nhw eisiau ei drosglwyddo i ffurf llyfr. Wrth gwrs fydd y llyfr ddim yn cymryd lle’r blog, ond dwi’n gobeithio y bydd o’n estyniad ohono, fydd yn cynnig nifer o ryseitiau newydd, yn ogystal â rhai o’r ffefrynnau o’r blog yn barod.
 
Fel y ...

darllenwch mwy

S4C yn camu mewn i galon cymuned cwmtawe

10/04/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae S4C ar fin cychwyn llu o weithgareddau rhad ac am ddim yn ardal Cwmtawe fel rhan o ymweliad S4C i’r gymuned.
 
Rhwng y 16eg o Ebrill a’r 4ydd o Fai bydd S4C yn rhoi’r cyfle i drigolion Cwmtawe i fwynhau digwyddiadau, personoliaethau a gwasanaethau S4C drwy gynnig blas ar eu rhaglenni. Ymhlith y personoliaethau fydd yn cymryd rhan yn ystod yr wythnosau fydd cyflwynydd Byw yn yr Ardd,  Russell Jones, cyflwynwyr fersiwn newydd sbon o’r gyfres Sion a Siân, Stifyn Parri a Heledd Cynwal a ffefrynau cast Pobol y Cwm.
 


Bydd y digwyddiadau yn cychwyn ar y 16eg o Ebrill pan fydd cyflwynwyr rhaglen gylchgrawn S4C, TAG, Geraint Hardy ac Elin Llw ...

darllenwch mwy

S4C yn cefnogi ymgyrch ‘.cymru’ a ‘.w...

26/03/2012
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C am gefnogi’r ymgyrch i sicrhau’r hawl i greu a defnyddio'r ddau enw parth - '.cymru' a '.wales' ar y we.

Bydd y Sianel yn ymuno â nifer o gyrff a chwmnïau yng Nghymru a thu hwnt sydd bellach yn cefnogi’r ymgyrch.

Bu galw ers rhai blynyddoedd am sicrhau hunaniaeth benodol i Gymru ar y we a rhoi hawl i bobl ddefnyddio’r ‘.cymru’ neu ‘.wales’, yn ogystal â chael defnyddio’r parth ‘.uk’.

Ond nawr, am y tro cyntaf ers 2008, mae ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - y corff byd-eang sy’n cofrestru ac yn rheoleiddio enwau parth y rhyngrwyd, wedi gwahodd ceisiadau a ...

darllenwch mwy

Cymro yn denu sylw cyfryngau'r byd

07/03/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae dyn o Gaerfyrddin wedi datrys ei anallu i gwrdd â merched drwy ddefnyddio syniad unigryw ar flwyddyn naid.Roedd ei syniad nid yn unig wedi cael det ym Mharis iddo ond hefyd wedi ennill sylw'r cyfryngau'r byd.Ychwanegodd Andrew Thomas, 35, sydd bellach yn byw yn Llundain, fideo ar-lein yn gofyn i ferched gwrdd ag ef tua allan i Farchnad Spitalfields yn y brifddinas, rhwng 8yb ac 8yh ar 29 Chwefror.Mae'r fideo yn cael bron 30,000 o ymweliadau ar YouTube ac mae’r syniad wedi ei darlledu ar draws y byd.  
 
Yn bwysicaf oll, cafodd 15 cynig i fynd ar det - allan ohonynt dewisodd merch o'r enw Imogen i fynd i Baris.
 
Dwedodd wrth wefan Lleol.net"Roedd yn dd ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi strategaeth iaith newydd

01/03/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi strategaeth ddydd Iau er mwyn ceisio annog mwy o bobl i ddefnyddio'r iaith Gymraeg.Nod y cynllun iaith yw rhoi mwy o gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd a'r bwriad yw annog plant a phobl ifanc i ddefnyddio'r iaith yn eu hamser hamdden.Roedd Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori gyda nifer o gyrff.Y nod yw sicrhau mwy o ddefnydd o'r iaith yn y gymuned, o fewn teuluoedd, ymysg plant a phobl ifanc, darparu gwasanaethau ar gyfer dinasyddion ac annog rhagor o ddefnydd o'r iaith yn y gweithle.Mwy o ddefnyddMae'n ymddangos mai'r pwyslais mwyaf fydd ar annog plant a phobl ifanc i wneud mwy o ddefnydd o'r iaith yn gymdeithasol."Rydyn ni'n tr ...

darllenwch mwy