Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 542 cofnodion | Tudalen 54 o 55

Croeso Cymru ym Marchnad Deithio'r Byd

02/11/2015
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cynhelir prif arddangosfa deithio a thwristiaeth y byd – Marchnad Deithio’r Byd – yn Llundain rhwng 2 a 5 Tachwedd ac fe fydd Croeso Cymru yn hyrwyddo Blwyddyn Antur Cymru 2016. 
 
Yn dilyn haf llwyddiannus ein diwydiant twristiaeth, gyda chynnydd yn y ffigurau ymwelwyr ers 2014 (blwyddyn a dorrodd y record hefyd), mae Cymru yn hyrwyddo 2016 fel Blwyddyn Antur er mwyn dod yn brif gyrchfan dwristiaeth antur y Deyrnas Unedig,
 
Ar hyn o bryd mae’r sector gweithgareddau awyr agored yn werth £481m i economi Cymru.  Er mwyn denu mwy o ymwelwyr eto, mae Croeso Cymru yn canolbwyntio’n benodol ar y farchnad antur. Bydd hynny’n ein hel ...

darllenwch mwy

Rhybudd fod swyddi yn yfantol yn y se...

13/10/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Rhybuddiodd Plaid Cymru heddiw y gallai hyd at 13,000 o swyddi yn y sector Ynni ac Amgylchedd yng Nghymru fod o dan fygythiad, o ganlyniad i gynlluniau gan Llywodraeth Prydain i dorri cymorth i’r diwydiant. 
 
Honnodd Llefarydd yr Wrthblaid ar Sgiliau, Simon Thomas, y gallai cynlluniau  Plaid Cymru i droi‘r wlad mewn i bwerdy ynni glân fod o dan fygythiad gan doriadau yn y cymorth ariannol sy’n dod gan Lywodraeth Prydain.
 
Galwodd Llefarydd Plaid Cymru ar Sgiliau, Simon Thomas, am ddatganoli pŵer dros adnoddau naturiol Cymru fel y gallai Llywodraeth Plaid Cymru ffrwyno potensial di-derfyn ynni adnewyddadwy Cymru, gan ddatblygu sgiliau a chefno ...

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu newid agwedd yr Ar...

08/10/2015
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn dilyn cyfarfod rhwng Cymdeithas yr Iaith a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddoe, mae'r mudiad iaith wedi croesawu addewid gan yr Ardd na fyddant yn codi arwyddion uniaith Saesneg eto, ac y byddant yn lansio gwefan gwbl ddwyieithog. 
Dywedodd David Williams, o Landeilo, oedd yn cynrychioli'r Gymdeithas yn y cyfarfod, "Mae'r cyfarfod adeiladol yma'n dangos bod newid agwedd wedi bod ar ran yr Ardd. Yn dilyn pwysau gan y Gymdeithas, llwyddon ni i gynnal y cyfarfod yn Gymraeg – rhywbeth nad oedd yr Ardd yn barod i'w wneud rai misoedd yn ôl. "Maen nhw wedi addo y byddan nhw'n cadw at eu cynllun iaith nawr – felly bydd sefyllfa anffodus gydag arwyddion uniaith Saesneg d ...

darllenwch mwy

Annog gwestai i hysbysebu mewn llyfry...

06/10/2015
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae busnesau sy’n cynnig llety i dwristiaid fydd yn ymweld â Gwynedd a Chonwy yn 2016 yn cael eu hannog i hysbysebu ym mhrif declyn marchnata’r ardal – llyfryn Eryri Mynyddoedd a Môr.
 
Nod y llyfryn - sydd wedi ei gynhyrchu mewn partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - ydi denu ymwelwyr am wyliau, gwyliau byr neu daith undydd i’r ardal.
 
Mae disgwyl y bydd o leiaf 100,000 o gopïau o’r llyfryn yn cael eu cynhyrchu a’u dosbarthu i ymwelwyr drwy farchnata yma a thramor, mewn sioeau teithio a gwyliau.
 
Roedd gwaith ymchwil a gynhaliwyd yn gynharach eleni yn cynnig ystadegau calonogol iawn am ...

darllenwch mwy

Defnydd o fagiau siopa plastig wedi l...

04/09/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yn ôl adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, mae’r defnydd o fagiau siopa plastig wedi gostwng 71% yng Nghymru ac mae rhwng £17 miliwn a £22 miliwn wedi’i gasglu ar gyfer achosion da.
 
Mae’r Adolygiad i Fagiau Siopa Untro yng Nghymru wedi edrych ar effaith y tâl ar ddefnyddwyr, busnesau a’r amgylchedd ers ei gyflwyno. Mae hefyd yn edrych ar effaith y cytundeb gwirfoddol sy’n bodoli â masnachwyr er mwyn iddynt roi’r cyfraniadau net at achosion da.
 
Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru fod y drefn o godi tâl am fagiau siopa untro wedi’i gyflwyno yn 2011 ac ers hynny bod ...

darllenwch mwy

Plas Tan y Bwlch yn dathlu'r deugain

03/09/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos hon bu Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu fel canolfan i Barc Cenedlaethol Eryri.
 
Bu tŷ ar safle’r plasty ers yr unfed ganrif ar bymtheg ond ar ôl sawl perchennog gwahanol dros y canrifoedd, ym 1969 fe brynwyd y tŷ gan Gyngor Sir Meirionnydd ac yna’i sefydlu ym 1975 fel Canolfan Addysg i’r Parc Cenedlaethol. Ers hynny, mae o leiaf hanner can mil o oedolion a thros 100,000 o blant wedi croesi trothwy’r Plas a thrwy gyrsiau, cynadleddau a darlithoedd bellach yn deall mwy am gefn gwlad, yn gallu gwerthfawrogi cefn gwlad ac yn parchu’r amgylchedd.
 
Yn ystod y dathliadau gynhaliwyd ddydd Mawrth (1 Medi ...

darllenwch mwy

Carwyn yn cyfarfod â'r cyhoedd

27/08/2015
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y naw mis nesaf, bydd Carwyn Jones yn teithio ledled y wlad yn ateb cwestiynau gan y cyhoedd, fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau Cyfarfod Carwyn.
 
Bydd y sesiwn cyntaf ym Mangor ar ddydd Mercher 2 Medi rhwng 6pm a 7.30pm yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor.
 
Mae’r digwyddiadau am ddim, ond fe anogir pobl i gofrestru eu diddordeb ar-lein drwy Eventbrite.
 
Wrth siarad am y digwyddiadau, dywedodd Carwyn Jones, “Yn y misoedd i ddod, byddaf yn teithio ar hyd a lled y wlad i ateb cwestiynau pwysig gan bobl Cymru."
 
Ychwanegodd, “Rwyf eisiau gweld cynifer o bobl yn dod i Neuadd Powis ym Mhrifysgol Bangor i rannu eu barn gyda fi. Ond mae’n fw ...

darllenwch mwy

Ail gychwyn casglu cocos ar lannau'r ...

26/08/2015
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi y gall y gwelyau cocos ar aber afon Dyfrdwy agor am gyfnod cyfyngedig yr hydref hwn.
Yn gynharach eleni, dywedodd na fyddai'r gwelyau yn agor fel arfer ar 1 Gorffennaf ar ôl i arolygon ddangos gostyngiad sydyn yn nifer y cocos yn yr aber. Cynhaliwyd arolwg pellach o'r gwelyau ym mis Awst a oedd yn dangos bod tua 600 tunnell o gocos y gellid eu cynaeafu. Mae hyn yn golygu bod digon o gocos yn yr aber i ddarparu'r 53 o gasglwyr gyda gwaith am ddau fis, i fwydo poblogaeth bwysig yr aber o adar hirgoes ac i adfywio'r gwelyau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.
 
Dywedodd Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Gogledd Cyfoeth Naturiol Cymru "Mae hyn ...

darllenwch mwy

Cymru: y gorau am ailgylchu

21/08/2015
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd yn dangos bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed a’i bod yn well na gwledydd eraill Prydain am ailgylchu. 
 
Mae’r ffigurau diweddaraf amodol yn dangos mai 56% oedd y gyfradd ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio ar gyfer 2014-15, cynnydd o 2 bwynt canran o’i chymharu â’r llynedd a 4% yn uwch na’r targed statudol o 52%.
 
Croesawodd Gweinidog yr Amgylchedd, Carl Sargeant y ffigurau, “Rwy’n falch iawn bod y cyfraddau ailgylchu’n dal i godi yng Nghymru.  Mae awdurdodau lleol wedi gweithio’n galed i annog trigolion i ailgylchu fwy ac mae’n edrych yn debyg bod hyn yn gwn ...

darllenwch mwy

Prosiectau trydan dŵr bach yn arbed a...

20/08/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae canfyddiadau ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn yn dangos fod posib gwneud arbedion ariannol ychwanegol i’r diwydiant dŵr drwy gynhyrchu trydan gan ddefnyddio pŵer dŵr ar raddfa fach iawn.  
 
Mae’r ymchwil yn dangos y gallai arbedion ariannol o £1m y flwyddyn yng Nghymru yn unig, gyfrannu at gadw biliau’n isel.
 
Mae’r diwydiant dŵr yn defnyddio llawer o ynni er mwyn trin, pwmpio a dosbarthu dŵr a gwastraff o amgylch y wlad.  Canlyniad i hyn yw bod llawer iawn o nwyon tŷ gwydr hefyd yn cael eu rhyddhau, yn ogystal â’r gost ychwanegol sydd ar filiau’r defnyddwyr wrth i brisiau tryd ...

darllenwch mwy