Canlyniadau Chwilio yn categori Amgylchedd

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 655 cofnodion | Tudalen 1 o 66

Ail agor promenâd Hen Golwyn yn sir C...

09/07/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae promenâd Hen Golwyn nawr yn agored ar ôl 6 mis o waith i wella’r amddiffynfeydd môr a llwybr teithio llesol.

darllenwch mwy

Pwyll piau hi wrth i Wynedd ail-agor ...

07/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau a busnesau Gwynedd i ddal ati i ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol i helpu i atal lledaeniad Covid-19.

darllenwch mwy

Aber yr Afon Dwyryd gam yn agosach at...

01/07/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Rhoddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ganiatâd cynllunio ar gyfer adeilad pen twnnel i’r de ddwyrain o aber yr afon Dwyryd sydd rhwng Harlech a Phenrhyndeudraeth er mwyn rhoi gwifrennau trydan y Grid Cenedlaethol dan y ddaear.

darllenwch mwy

Allforion cig coch o Gymru yn parhau ...

01/07/2020
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae'r ffigurau masnach diweddaraf gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn dangos fod y galw dramor ar gyfer Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru parhau’n weddol gryf, er gwaethaf y trafferthion yn Ewrop a thu hwnt a achoswyd gan y cyfyngiadau symud oherwydd y Coronafeirws.

darllenwch mwy

Ymchwilydd yn datgelu cyfrinachau'r d...

30/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd gan Ioan Lord yn gobeithio dod â hanes a phwysigrwydd y diwydiant mwyngloddio yn y canolbarth i’r amlwg drwy ei ddisgrifiadau coeth a’i luniau newydd sbon o dan ddaear.

darllenwch mwy

Arbrofi gyda thyfu cywarch ar gyfer a...

29/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae ymchwil newydd ar botensial tyfu cywarch ar ffermydd Cymru at ddibenion diwydiannol ar y gweill ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr yn rhybuddio pobl i beidio...

29/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae sŵolegwyr o Brifysgol Bangor wedi dangos sut all gweithgareddau dynol fod yn tarfu ar biod môr, aderyn Prydeinig sydd yn agos i fod at fygythiad.

darllenwch mwy

Sut mae cyfyngiadau symud wedi effeit...

26/06/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor wedi ennill grant gan Gyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol Prydain i ymchwilio ar sut mae mynediad at lecynnau gwyrdd a natur yn effeithio ar ein iechyd a lles.

darllenwch mwy

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn lansio...

26/06/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi lansio cystadleuaeth fideo i ffermwyr ifanc sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth ac ymarfer cynhyrchu a defnyddio glaswellt a phorthiant.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru ar flaen y gad...

25/06/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cydnabyddiaeth am y modd y maent yn arbed dwr ar gyfer pedwar o'i adeiladau ar draws Cymru, gan ddangos ei ymrwymiad i ddefnyddio adnoddau dŵr yn fwy effeithlon.

darllenwch mwy