Canlyniadau Chwilio yn categori Amaethyddiaeth

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 293 cofnodion | Tudalen 28 o 30

Gwobr newydd Pencampwr Da Byw NFU Cymru

26/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae NFU Cymru yn lansio gwobr newydd i ddarganfod y ceidwad da byw gorau sydd yn gweithio o fewn y diwydiant amaeth yng Nghymru. Bydd yr enillydd yn derbyn y wobr gyntaf o £300 a Thlws Crisial Brenhinol Cymreig. 
 
Noddir ‘Gwobr Pencampwr Da Byw’r Flwyddyn’ ar y cyd gan NFU Cymru a NFU Mutual. Gwahoddir ceisiadau oddi wrth geidwaid da byw sy’n ymrwymedig, ymroddedig a brwdfrydig.
 
Meddai Lyndon Edwards, Cadeirydd Bwrdd Da Byw NFU Cymru,
 
“Rydym am gydnabod y rhan allweddol y gall ceidwad da byw o safon uchel chwarae ar fferm da byw ac yn y diwydiant da byw Cymreig fel cyfanwaith. Bydd darpar enillwyr y wobr yn cael eu barnu ar ...

darllenwch mwy

Anrhydeddau i arweinwyr amaethyddol C...

25/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae dau o arweinwyr gweithgar a theilwng y diwydiant wedi derbyn yr anrhydedd o gael eu gwneud yn aelodau cyswllt o’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol am eu cyfraniad i’r diwydiannau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.
 
Ar ôl cael eu hystyried gan Banel Cenedlaethol Cymru a Phanel Safonwyr Cenedlaethol Cyngor Dyfarniadau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol, rhoddwyd y teitl chwenychedig o aelod cyswllt i ddau gais am y dyfarniad.
 
Y cyntaf o’r ddau ymgeisydd llwyddiannus oedd Mr Arthur Owen o Lannefydd, Conwy gyda’i gyflwyniad “Glaswellt i laeth i elw a dull o fyw!”. 
 
Yn rheoli ffermydd unigol mewn partneriaeth & ...

darllenwch mwy

Clybiau Sir Benfro yn uno

23/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae dau o Glybiau Ffermwyr Ifanc yn Sir Benfro wedi penderfynu uno i fod yn glwb o dri deg aelod o dan eu henw newydd CFfI Brawdy Hayscastle. 
 
Ar Ddydd Mawrth 9fed Medi daeth y ddau gyn-glybiau, CFfI Brawdy a CFfI Hayscastle, at ei gilydd ar gyfer eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf, a gynhaliwyd yn Neuadd Gymunedol Hayscastle. Etholwyd tîm swyddog newydd ac mae'r clwb newydd yn edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous o gystadlu a chymdeithasu. 
 
Yn siarad ar ran CFfI Brawdy Hayscastle, dywedodd eu hysgrifennydd newydd, Nerys Roberts; "Mae'n wych ein bod wedi llwyddo i osgoi colli'r ddau glwb ac rydym i gyd yn falch o nid yn unig ffurfio'r clwb newydd ond gal ...

darllenwch mwy

Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwry...

18/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd cornel brydferth o Ogledd-Orllewin Sir Benfro yn croesawu 55ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.
 
Yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 27 Medi ar Fferm Penfeidr, Casmorys, Hwlffordd, trwy ganiatâd caredig y Mri. Raymond, bydd pencampwriaethau eleni’n cael eu croesawu gan Gymdeithas Aredig Treletert a’r Cylch.
 
Ar y diwrnod byddir yn cynnal cystadlaethau plygu gwrych a ffensio ynghyd â 12 cystadleuaeth aredig gyda dosbarthiadau dull aredig byd, dosbarthiadau tras a chlasurol a chystadlaethau aredig â cheffyl. Nodwedd arbennig eleni i annog cystadleuwyr iau i gynnig fydd dosbarth iau ar gyfer y rheini ...

darllenwch mwy

Ail Ysgolor Llyndy Yn Dechrau Ei Swyd...

01/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae enillydd yr ail Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn dechrau ei swydd newydd fel Rheolwr Fferm yn Eryri heddiw (1af Medi).
 
Mae’r bartneriaeth rhwng CFfI Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Eryri yn rhoi cyfle i un aelod CFfI lwcus redeg eu fferm ei hun am flwyddyn gyfan. Uned dda byw uwchdirol o 614 erw yn Nyffryn Nant Gwynant yw Llyndy Isaf.
 
Mae Tudur Parry o Garndolbenmaen, yn aelod o CFfI Dyffryn Madog a gyhoeddwyd fel enillydd yr ail Ysgoloriaeth Llyndy Isaf yn y Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf.
 
Bydd yr ysgoloriaeth yn rhoi cipolwg gwerthfawr i ymgeiswyr i redeg fferm ucheldir a bydd yn helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y d ...

darllenwch mwy

Dros 100km mewn diwrnod i Faesyfed

22/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Llysgenhades Sioe Frenhinol Cymru eleni, Laura Thomas, yn bwriadu beicio dros 100km mewn un diwrnod i godi arian at sir nawdd Maesyfed.
 
Ar ddydd Sul 7 Medi bydd y penderfynol Laura’n cychwyn ei thaith 12 awr o amgylch y sir o’i chartref teuluol yn Llanbister.
 
Am y 18 mis diwethaf bu Maesyfed, sir nawdd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2014, yn brysur yn codi arian at eu prosiect: adeiladu estyniad a gwella’r cyfleusterau yn Neuadd Henllan, llety’r stocmyn.
 
“Fel Llysgenhades Sioe Frenhinol Cymru eleni rwyf wedi penderfynu gosod yr her i mi fy hun o feicio o amgylch sir Faesyfed i godi arian ar ran Pwyllgor Ymgynghorol Maesyfe ...

darllenwch mwy

Chwilio am ffermwyr defaid i gymryd r...

20/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae gan ffermwyr defaid yng Nghymru gyfle i gael gwybodaeth werthfawr am iechyd eu diadelloedd.
 
Bydd prosiect newydd, wedi'i lansio gan Hybu Cig Cymru (HCC), yn ymchwilio i weld faint o ymwrthedd gwrthlyngyrol i lyngyr main a llyngyr yr iau sy'n bodoli ar hyn o bryd ar ffermydd defaid.
 
Gall y ddau fath o lyngyr gael effaith andwyol ar iechyd anifeiliaid mewn diadelloedd – ac ar broffidioldeb y fenter ddefaid yn y pen draw.
 
Cynhelir y prosiect yn ystod yr hydref a bydd y ffermwyr a ddewisir i gymryd rhan yn cael eu canlyniadau eu hunain ynghyd â chyngor am driniaethau yn y dyfodol. Bydd canlyniadau llawn yr holl brosiect yn cael eu dosbarthu i'r diwydian ...

darllenwch mwy

Sioe Môn - Cip olwg o'r Sioe.

13/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Ar ôl hwyl y Sioe Frenhinol ar Eisteddfod Genedlaethol mae’r digwyddiadau yn parhau gyda Sioe Môn ger Llangefni wedi cymerid lle ddoe a heddiw. Digwyddiad mwyaf yn galendr Sir Fôn yw’r Sioe yn denu miloedd o bobl i’r ardal dros y ddau ddiwrnod. 
 
Yn ogystal â channoedd o anifeiliaid yna i gystadlu mae’r sioe yn cynnig rhywbeth i’r teulu cyfan gyda stondinau, gweithgareddau, a hyd yn oed rasio ceffylau Shetland yw diddanu. 
 
Ar y diwrnod cyntaf fe ddaeth 30,313 o ymwelwyr i’r Sioe, 200 yn fwy na llynedd, ac roedd yr trefnwyr yn hapus iawn gyda hyn. 
 
Mae’n amlwg ar y cyfryngau cymde ...

darllenwch mwy

CFfI Cymru yn Paratoi ar Gyfer Rali E...

06/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Ar hyn o bryd mae CFfI Cymru yn brysur yn paratoi ar gyfer y Rali Ewropeaidd a gynhelir ym Mharc Margam o’r 9fed – 16eg Awst 2014.
 
Caiff y Rali Ewropeaidd ei drefnu yn flynyddol gan y pwyllgor Ewropeaidd dros fudiadau ffermwyr ifanc sef ‘Rural Youth Europe’. Yn ystod y digwyddiad bydd nifer o wahanol dimoedd o bob cwr o Ewrop yn cyfarfod i gymryd rhan mewn gweithgareddau wedi eu cynllunio i leihau’r bwlch rhwng gwahanol ddiwylliannau a chefndiroedd. Bydd yr aelodau hefyd yn cael y cyfle i gymdeithasu gydag unigolion tebyg o wahanol wledydd.
 
Eleni mae gan CFfI Cymru'r fraint o gynnal y Rali ac ar hyn o bryd yn cynllunio wythnos o ddigwyddiadau a ...

darllenwch mwy

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymr...

05/08/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Medalau Arian a ddosbarthwyd yn Sioe Frenhinol Cymru eleni
 
Bob blwyddyn mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cyflwyno cyfres o wobrau er anrhydedd i bobl sydd wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r gymdeithas, yn wirfoddol gan amlaf, ac mewn llawr achos am ymhell dros 20 mlynedd.
 
Eleni cyflwynwyd dwy o fedalau arian clodfawr y gymdeithas i Mr Emyr Lewis FRAgS a Mr Terry Clarke FRAgS mewn cydnabyddiaeth o’u cyfraniad oes nodedig.
 
Mae Emyr wedi stiwardio yn Sioe Frenhinol Cymru er 1982 ac ymddeolodd yn ddiweddar fel Prif Stiward cynorthwyol yn Adran y Bîff. Mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor y Ffair Aeaf, sydd eleni’n dathlu ei chwarter canm ...

darllenwch mwy