Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1625 cofnodion | Tudalen 158 o 163

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penod...

08/10/2014
Categori: Addysg, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi helpu penodi pedwar unigolyn newydd i weithio mewn gwahanol feysydd ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a hynny am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
 
Bydd Rhian Meara yn darlithio mewn Daearyddiaeth wedi dwy flynedd yn gweithio yn yr adran Gwyddorau Daearegol ym Mhrifysgol Glasgow. Bwriad Rhian yw datblygu cyrsiau cyfrwng Cymraeg newydd gan gynnwys modiwl o’r enw ‘Cyfathrebu Gwyddoniaeth’ trwy gydweithio â chynrychiolwyr o gyrff allanol megis Cwmni Telesgôp a BBC Cymru
 

Bydd Amanda Jones yn gweithio fel Uwch Ddarlithydd Nyrsio yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd ...

darllenwch mwy

Symud ymlaen gyda’n gilydd ym maes dy...

07/10/2014
Categori: Addysg, Iaith

“Llawer o wybodaeth, anogaeth a hwyl”.  Dyna un sylw gan unigolyn a fynychodd y drydedd Gynhadledd ar Ddwyieithrwydd ym Maes Dysgu yn y Gweithle yng Ngholeg Sir Gâr, Caerfyrddin yn ddiweddar.  Unwaith eto, trefnwyd y gynhadledd ar y cyd gan NTfW a Sgiliaith a chafodd cynadleddwyr o’r sectorau Dysgu Seiliedig ar Waith ac Addysg Bellach yn y De Orllewin gyfleoedd gwerthfawr i ehangu eu gwybodaeth am y gwahanol agweddau ar hyrwyddo a datblygu dwyieithrwydd gyda dysgwyr ôl-16 yng Nghymru.
 
Cafwyd sawl cyflwyniad diddorol a buddiol yn ystod y dydd, gan gynnwys cyfraniad allweddol gan Estyn ar sut i fynd ati i gyflawni rhagoriaeth wrth gyflwyno hyffo ...

darllenwch mwy

Cynorthwyo Myfyrwyr i Gwblhau Graddau...

07/10/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae wyth myfyriwr newydd gychwyn astudio gradd doethur trwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgolion ar draws Cymru, a hynny o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Mae tair ysgoloriaeth wedi’u dyfarnu i Brifysgol Caerdydd eleni a bydd Rhidian Thomas, Ben Screen a Sara Orwig yn parhau i astudio yn y brifddinas ar ôl cwblhau graddau israddedig yno.
 
Bydd Rhidian o Landysul yn canolbwyntio ar effaith newid hinsawdd ar y berthynas rhwng pysgod brodorol Cymru a rhywogaethau ymledol yn Ysgol Biowyddorau’r Brifysgol.
 
Cyfieithu awtomatig a thechnoleg iaith fydd pwnc Ben Screen o Flaenau Gwent a’i obaith fydd cyfrannu at y diffyg corff o waith ymchwil a ...

darllenwch mwy

Penblwydd hapus mawr i Ysgol Gymraeg ...

25/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Ysgol Gymraeg Aberystwyth, yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru, yn dathlu ei phen-blwydd yn 75 oed heddiw. Ac mae yna ddathlu arbennig wedi cymryd lle yn yr ysgol i gofio'r achlysur. 
 
Sefydlwyd yr ysgol gan Syr Ifan ab Owen Edwards yn 1939, gyda 6 disgybl, heddiw mae yna dros 400 o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol. 
 
Roedd y dathlu yn cynnwys côr yr ysgol yn perfformio yn ogystal â nifer o'r plant yn gwisgo gwisgoedd o'r cyfnod. Hefyd mae nifer o gyn-ddisgyblion a chefnogwyr yr ysgol wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r dathlu.
 
Dywedodd Plaid Ceredigion ar Trydar
 
"Llongyfarchiadau enfawr i @YsgolGymraeg ar benblwydd yn 75 mlwy ...

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghym...

22/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion


Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghymru, yn ôl y dull diweddaraf o fesur  boddhad myfyrwyr, ac mae yn y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol y DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy'n cynnig ystod eang o bynciau.
Daw'r canlyniadau o'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy'n graddio o bob prifysgol yn y DU ac sy'n rhoi'r adborth mwyaf cynhwysfawr am brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.
Meddai'r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor mewn ymateb i'r canlyniadau:
"Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad sy’n ymestyn dros 130 o flynyddoedd o ddarparu addysgu a gofal rhagorol i fyfyrwyr a chaif ...

darllenwch mwy

Cynllun Dysgu o Bell

18/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Oes awydd arnoch chi gael blas ar gwrs Prifysgol?
 
Ydych chi eisiau dechrau astudio mwy am un o'ch diddordebau?
 
Beth am ystyried cofrestru ar gyfer un o’r cyrsiau Dysgu o Bell a gynigir gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol?
 
Beth yw’r Cynllun?
 
Mae’r Cynllun Dysgu o Bell yn cynnwys dwy dystysgrif ar lein, Tystysgrif Addysg Uwch (TAU) yn y Dyniaethau a TAU mewn Gwyddorau Cymdeithasol. Mae TAU yn cyfateb i’r hyn y byddai myfyriwr ar ôl blwyddyn o astudio yn y brifysgol ar gampws wedi’i gyflawni. Mae’r ddwy dystysgrif yn cynnwys cyrsiau (a elwir hefyd yn fodiwlau) o bob math drwy g ...

darllenwch mwy

Coleg Cymraeg a Choleg Sir Gâr yn cyd...

15/09/2014
Categori: Addysg, Iaith

Am y tro cyntaf erioed, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi galluogi penodi unigolyn i ddatblygu addysg uwch cyfrwng Cymraeg mewn Coleg Addysg Bellach.
 
Bydd Iwan Thomas, sydd wedi’i benodi o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg, yn darlithio yng Ngholeg Sir Gâr, o dan adain Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
 
Campws Gelli Aur fydd cartref Iwan a’i waith fydd ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes Amaethyddiaeth a denu darpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg.
 
Fel un a fagwyd ar fferm ger Llanelli ac un sydd wedi cyflawni amryfal swyddi ar gampws Gelli Aur dros y blynyddoedd, roedd Iwan yn benderfynol o wneud cais ...

darllenwch mwy

Disgyblion ysgol yn ymdrin â sefyllfa...

12/09/2014
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ddydd Llun 15 Medi bydd disgyblion ysgolion Cwm Rhymni, Plasmawr, Gartholwg, Dyffryn Teifi a Preseli yn cwrdd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd am dridiau i gymryd rhan mewn gêm argyfwng arbennig sydd wedi ei drefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Fel rhan o’r Gêm Argyfwng bydd gofyn i’r disgyblion blwyddyn 12 a 13 wisgo mantell sefydliadau NATO er mwyn gweld sut byddent yn ymdopi gyda cyfres o ddigwyddiadau annisgwyl a pheryglus.

Cynhelir y Gêm Argyfwng gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i trefnir gan Dr Brieg Powel o’r Coleg ac Adran Wleidyddiaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae Brieg yn adnabyddus i nife ...

darllenwch mwy

‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug!

05/09/2014
Categori: Addysg, Barn, Iechyd, Newyddion

Felly, beth yw’r bwlch hyder? Mae chwiliad Google cyflym a’r canlyniad cyntaf a awgrymir yn nodi bod y ‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug. Dechrau gwych, ond gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad gwirioneddol yn gyntaf. Mae’r bwlch hyder yn wahaniaeth mewn hyder rhwng y rhywiau sy’n achosi i fenywod ddal eu hunain yn ôl o ddyrchafiadau a thrafodaethau ynglŷn â chyflog er gwaethaf eu lefel cymhwysedd. Mae llawer o wahanol esboniadau am y ffenomen hon, a mwy na llond dwrn o erthyglau sy’n ei wrthod yn gyfan gwbl, felly gadewch i ni ddechrau gyda’r ystadegau a’r ffeithiau.
 
Nid oes unrhyw wahaniaeth yng ngalluoedd men ...

darllenwch mwy

Deng Mlynedd ar y Brig i’r Brifysgol ...

12/08/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru sydd ar frig yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr am y ddegfed flwyddyn yn olynol, yn ôl canlyniadau’r Arolwg a ryddhawyd heddiw.
Mae’r canlyniadau’n dangos fod 91% o atebwyr yr arolwg sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dweud eu bod “yn fodlon gydag ansawdd eu cwrs”, gyda’r Brifysgol Agored yn rhannu’r safle cyntaf gyda Phrifysgol Bangor.
Dengys y canlyniad mai’r Brifysgol Agored yng Nghymru sydd wedi cael y gyfradd uchaf yn gyson am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr o blith holl brifysgolion Cymru ers yr arolwg cyntaf yn 2005.
Dywedodd Rob Hum ...

darllenwch mwy