Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1411 cofnodion | Tudalen 134 o 142

'Trin Cymru fel arf', yn ôl yr Athro ...

05/02/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd

'Trin Cymru fel arf', yn ôl yr Athro Richard Wyn Jones


yr Athro Richard Wyn Jones yn edrych ymlaen at yr etholiad

Mae’r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd yn credu mai strategaeth y Blaid Geidwadol yn yr etholiad cyffredinol fydd defnyddio Cymru fel arf yn erbyn y Blaid Lafur, gan honni hefyd y bydd Cymru ‘ymhell ar y cyrion' yn y ddadl dros ddatganoli.
 
Dywedodd hyn mewn cyfweliad arbennig gyda Lleol. Cymru cyn i’r ymgyrchu ddechrau o ddifrif yn yr etholiad cyffredinol. 
 
Wrth ymateb i’r ffaith fod iechyd ac addysg Cymru wedi bod yn destun trafodaeth yn Lloegr yn ddiweddar,  dywedodd, "Os mai weaponising the NHS ydi tacteg Llafur, weaponising Wales ydi nod Lynton Crosby guru etholiadol y Toriaid. Ond tybed ...

darllenwch mwy

Iolo yn derbyn gradd anrhydedd gan Br...

28/01/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Iolo yn derbyn gradd anrhydedd gan Brifysgol Abertawe


Iolo yn ei gown

Cafodd yr arbenigwr adar a’r darlledwr adnabyddus, Iolo Williams ei wobrwyo gyda gradd anrhydedd gan Brifysgol Abertawe yr wythnos hon. 
 
Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Athro Steve Wilks, Dirprwy Is-Ganghellor Dynodedig, “Mae Iolo yn dangos rhinweddau yr ydym yn ceisio datblygu a’u hannog ar bob lefel ym Mhrifysgol Abertawe i ychwanegu gwerth at brofiad y myfyrwyr."
 
Ychwanegodd, "Yn ystod ei gysylltiad 15 mlynedd â Phrifysgol Abertawe, mae Iolo wedi defnyddio ei broffil cyhoeddus i bwysleisio materion amgylcheddol a helpu’r Coleg Gwyddoniaeth i gyrraedd y gymuned ehangach."
 
Meddai Iolo am yr anrhydedd: “Rwy wedi gweithi ...

darllenwch mwy

Croeso gofalus i gynigion Cyngor Caer...

23/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Croeso gofalus i gynigion Cyngor Caerdydd


Croeso gofalus

Mae Ymgyrch TAG wedi rhoi croeso gofalus i gynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd mewn perthynas â darparu ysgol gynradd Gymraeg yn ardaloedd Grangetown, Tre-biwt, Glan-yr-afon a Threganna.
 
Croesawodd Jo Beavan-Matcher, Cadeirydd Ymgyrch TAG y datblygiad,   “Rhaid nodi bod y cynnig i sefydlu dosbarth cychwynnol i agor yn y gymuned leol erbyn Medi 2015 i’w groesawu."
 
Gyda'r lleoliad y dosbarth cychwynnol hefyd yn ffafrio, dywedodd, "Mae’n argoeli'n dda ei bod wedi lleoli yn Ysgol Ninian Park, cartref Ysgol Gymraeg Tan-yr-Eos gynt, gan sicrhau darpariaeth fydd yn hygyrch a chyfleus i nifer o deuluoedd yr ardal.
 
Ond mae'n gweld fod ange ...

darllenwch mwy

'Angen bod yn fwy effeithiol wrth war...

21/01/2015
Categori: Addysg, Newyddion

'Angen bod yn fwy effeithiol wrth warchod ein treftadaeth'


Deddfwriaeth newydd i warchod ein treftadaeth

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates gynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth sy’n sicrhau fod ein hamgylchedd hanesyddol yn cael ei warchod yn fwy effeithiol.
 
Nod y ddeddfwriaeth yw ei gwneud yn haws i gymryd gofal o’r amgylchedd hwnnw a’i ddiogelu. Awgrymodd y Dirprwy Weinidog hefyd fod angen hwyluso’r modd i erlyn difrodwyr sy’n difetha ein treftadaeth.
 
Bydd y Bil Treftadaeth yn cael ei gyflwyno gerbron y Cynulliad y gwanwyn hwn, gyda’r bwriad o sicrhau dulliau gwell o ddiogelu henebion rhestredig. Bydd yn rhoi pwerau i Lywodraeth Cymru allu atal gwaith niweidiol, a chymryd camau effeithiol os bydd ...

darllenwch mwy

Dathlu Santes y Cariadon

20/01/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Dathlu Santes y Cariadon


Sefydlodd Dwynwen ei heglwys yn Llanddwyn

Cofiwch ein bod yn dathlu nawddsant y cariadon, Santes Dwynwen y dydd Sul hwn. Felly i’r rhai ohonoch sy’n bwriadu prynu anrheg, neu am archebu gwesty neu fwrdd mewn bwyty rhamantus i chi a’ch partner, mae yna dal amser i wneud hynny rhwng rwan a’r diwrnod mawr. 
 
Ond pwy oedd Dwynwen? Y gred yw mai Dwynwen oedd merch ieuengaf y brenin Brychan Brycheiniog o’r bumed ganrif. Merch brydferth iawn yn ôl y son ac mae llawer wedi’i ysgrifennu amdani dros y canrifoedd, gan neb llai na’r bardd Dafydd ap Gwilym. Ond sut y daeth Dwynwen yn santes y cariadon?  
 
Yn ôl yr hanes, roedd Maelon Dafodrill eisiau priodi Dwynwen o ...

darllenwch mwy

Ymweliad Ysgifennydd Gwladol Cymru i ...

16/01/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth

Ymweliad Ysgifennydd Gwladol Cymru i Brifysgol Abertawe


Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld â'r safle

Cafodd safle Campws y Bae Prifysgol Abertawe ymweliad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb ddoe i weld sut mae’r safle gwerth £450 miliwn yn datblygu. Mae’r campws ar amser i groesawu’r myfyrwyr cyntaf yno ym mis Medi 2015.
 
Mae adeiladu’r campws yn bartneriaeth rhwng St. Modwen sy’n gwmni arbenigo mewn adfywio gyda chwmni adeiladwaith VINCI Construction UK, a chontractwr fframwaith y Brifysgol, Leadbitter, un o gwmnïau Bouygues UK.
 
Cafodd yr Ysgrifennydd Gwladol daith o amgylch adeiladau Campws y Bae, sy’n cynnwys adeiladau modern yr Adran Beirianneg, Yr Ysgol Reolaeth, a’r Neuadd Fawr sy’n cynnig golygfeyd ...

darllenwch mwy

Cymorth i fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru

16/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth

Cymorth i fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru


Meithrin myfyrwyr y dyfodol i brifysgolion fel Rhydychen

Bydd cymorth arbenigol ar gael i rai o fyfyrwyr mwyaf disglair Cymru i’w helpu i gael mynediad i brifysgolion gorau’r Deyrnas Unedig. Dyma fenter newydd a gafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.
 
Datblygwyd rhaglen Seren yn dilyn yr adolygiad ynghylch nifer y myfyrwyr o Gymru sy’n mynd i Oxbridge, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2012. 
 
Mynnodd llefarydd ar ran Llywodaeth Cymru mai nid cymorth ariannol yw hwn a’i fod wedi’i anelu at feithrin sgiliau’r myfyrwyr disgleiriaf er mwyn cael mynediad i’r sefydliadau addysgol hyn.  
 
Yn unol ag argymhellion yr adolygiad hwnnw, mae Llywodraeth Cymru bellach yn sefydlu tr ...

darllenwch mwy

Neges at y flwyddyn newydd gan Brif W...

02/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Neges at y flwyddyn newydd gan Brif Weinidog Cymru


Prif Weinidog Cymru yn edrych ymlaen at 2015

Yn ei neges at y flwyddyn newydd, fe fu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn bwrw golwg ar 2014 ac yn trafod ei ddisgwyliadau ar gyfer 2015.
 
Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn a fu i Carwyn Jones oedd ymweliad cynhadledd NATO i Gymru,
 
"Yn 2014 fe ddangoson ni Gymru i’r byd ac fe ddaeth y byd i Gymru. Drwy deithiau masnach i’r Unol Daleithiau, Canada, India a Japan, fe wnaethon ni helpu i greu miloedd o swyddi newydd o ansawdd, a’n huwchgynhadledd NATO ddenodd y nifer fwyaf o arweinwyr byd i’r DU erioed.
 
 
"Roedd llygaid y byd ar Gymru wrth i arweinwyr o bedwar ban weld beth yn union y gallwn ei wneud fel cenedl. Hwn hefyd oedd y tro cyntaf ...

darllenwch mwy

Prifysgolion Cymru yn rhagori

18/12/2014
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Prifysgolion Cymru yn rhagori


Prifysgol Caerdydd yn dod i'r brig

Cafodd rhestr anrhydeddus o'r prifysgolion sy'n rhagori mewn ymchwil eu cyhoeddi heddiw gyda Phrifysgol Caerdydd yn dod i'r brig ymhlith prifysgolion Cymru.
 
Daeth Prifysgol Caerdydd yn bumed ar y rhestr trwy Brydain sy'n cydnabod rhagoriaeth ar raddfa ryngwladol mewn meysydd ymchwil. 
 
Croesawodd yr Athro Amanda Coffey ran Prifysgol Caerdydd y cyhoeddiad: "Rydym wrth ein boddau fod ein hymchwil wedi dod mor uchel ar y rhestr. Rydym yn hynod falch am y gydnabyddiaeth o safon mewn meysydd ymchwil."
 
Ychwanegodd, "O blith uchafbwyntiau'r ymchwil yw'r modd yr ydym wedi datblygu rhaglen wrth ysmygu ar gyfer ysgolion ym Mhrydain er mwyn taclo'r cynnydd mewn ysmygwyr y ...

darllenwch mwy

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gy...

11/12/2014
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gymraeg


Cam mawr ymlaen ym maes meddygaeth

Bydd modd i fyfyrwyr astudio meddygaeth yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf yn 2015, a hynny ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe.

Bydd darlithwyr a benodwyd o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dysgu ac yn cefnogi darpar fyfyrwyr meddygol sy’n dymuno dilyn rhan o’u cwrs trwy’r iaith.

Bydd Sara Whittam ym Mhrifysgol Caerdydd a’r Dr Heledd Iago ym Mhrifysgol Abertawe yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau clinigol a phroffesiynol yn y Gymraeg ac yn cael trin a thrafod elfennau o’u cyrsiau yn Gymraeg.

Bydd pwyslais ar sgiliau ymarferol yn ogystal ag ymchwil yn y ddwy brifysgol. Bydd pob myfyriwr yn cael cefn ...

darllenwch mwy