Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1342 cofnodion | Tudalen 130 o 135

Penblwydd hapus mawr i Ysgol Gymraeg ...

25/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Ysgol Gymraeg Aberystwyth, yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru, yn dathlu ei phen-blwydd yn 75 oed heddiw. Ac mae yna ddathlu arbennig wedi cymryd lle yn yr ysgol i gofio'r achlysur. 
 
Sefydlwyd yr ysgol gan Syr Ifan ab Owen Edwards yn 1939, gyda 6 disgybl, heddiw mae yna dros 400 o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol. 
 
Roedd y dathlu yn cynnwys côr yr ysgol yn perfformio yn ogystal â nifer o'r plant yn gwisgo gwisgoedd o'r cyfnod. Hefyd mae nifer o gyn-ddisgyblion a chefnogwyr yr ysgol wedi cael gwahoddiad i fod yn rhan o'r dathlu.
 
Dywedodd Plaid Ceredigion ar Trydar
 
"Llongyfarchiadau enfawr i @YsgolGymraeg ar benblwydd yn 75 mlwy ...

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghym...

22/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion


Prifysgol Bangor yw'r gorau yng Nghymru, yn ôl y dull diweddaraf o fesur  boddhad myfyrwyr, ac mae yn y 10 uchaf o brifysgolion anarbenigol y DU, sef y sefydliadau traddodiadol sy'n cynnig ystod eang o bynciau.
Daw'r canlyniadau o'r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr, sef arolwg o oddeutu hanner miliwn o fyfyrwyr sy'n graddio o bob prifysgol yn y DU ac sy'n rhoi'r adborth mwyaf cynhwysfawr am brofiad myfyrwyr ym mhob sefydliad.
Meddai'r Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor mewn ymateb i'r canlyniadau:
"Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad sy’n ymestyn dros 130 o flynyddoedd o ddarparu addysgu a gofal rhagorol i fyfyrwyr a chaif ...

darllenwch mwy

Cynllun Dysgu o Bell

18/09/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Oes awydd arnoch chi gael blas ar gwrs Prifysgol?
 
Ydych chi eisiau dechrau astudio mwy am un o'ch diddordebau?
 
Beth am ystyried cofrestru ar gyfer un o’r cyrsiau Dysgu o Bell a gynigir gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol?
 
Beth yw’r Cynllun?
 
Mae’r Cynllun Dysgu o Bell yn cynnwys dwy dystysgrif ar lein, Tystysgrif Addysg Uwch (TAU) yn y Dyniaethau a TAU mewn Gwyddorau Cymdeithasol. Mae TAU yn cyfateb i’r hyn y byddai myfyriwr ar ôl blwyddyn o astudio yn y brifysgol ar gampws wedi’i gyflawni. Mae’r ddwy dystysgrif yn cynnwys cyrsiau (a elwir hefyd yn fodiwlau) o bob math drwy g ...

darllenwch mwy

Coleg Cymraeg a Choleg Sir Gâr yn cyd...

15/09/2014
Categori: Addysg, Iaith

Am y tro cyntaf erioed, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi galluogi penodi unigolyn i ddatblygu addysg uwch cyfrwng Cymraeg mewn Coleg Addysg Bellach.
 
Bydd Iwan Thomas, sydd wedi’i benodi o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg, yn darlithio yng Ngholeg Sir Gâr, o dan adain Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
 
Campws Gelli Aur fydd cartref Iwan a’i waith fydd ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes Amaethyddiaeth a denu darpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg.
 
Fel un a fagwyd ar fferm ger Llanelli ac un sydd wedi cyflawni amryfal swyddi ar gampws Gelli Aur dros y blynyddoedd, roedd Iwan yn benderfynol o wneud cais ...

darllenwch mwy

Disgyblion ysgol yn ymdrin â sefyllfa...

12/09/2014
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ar ddydd Llun 15 Medi bydd disgyblion ysgolion Cwm Rhymni, Plasmawr, Gartholwg, Dyffryn Teifi a Preseli yn cwrdd yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd am dridiau i gymryd rhan mewn gêm argyfwng arbennig sydd wedi ei drefnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Fel rhan o’r Gêm Argyfwng bydd gofyn i’r disgyblion blwyddyn 12 a 13 wisgo mantell sefydliadau NATO er mwyn gweld sut byddent yn ymdopi gyda cyfres o ddigwyddiadau annisgwyl a pheryglus.

Cynhelir y Gêm Argyfwng gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac fe’i trefnir gan Dr Brieg Powel o’r Coleg ac Adran Wleidyddiaeth Prifysgol Aberystwyth. Mae Brieg yn adnabyddus i nife ...

darllenwch mwy

‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug!

05/09/2014
Categori: Addysg, Barn, Iechyd, Newyddion

Felly, beth yw’r bwlch hyder? Mae chwiliad Google cyflym a’r canlyniad cyntaf a awgrymir yn nodi bod y ‘bwlch hyder’ benywaidd yn ffug. Dechrau gwych, ond gadewch inni fynd yn ôl at y diffiniad gwirioneddol yn gyntaf. Mae’r bwlch hyder yn wahaniaeth mewn hyder rhwng y rhywiau sy’n achosi i fenywod ddal eu hunain yn ôl o ddyrchafiadau a thrafodaethau ynglŷn â chyflog er gwaethaf eu lefel cymhwysedd. Mae llawer o wahanol esboniadau am y ffenomen hon, a mwy na llond dwrn o erthyglau sy’n ei wrthod yn gyfan gwbl, felly gadewch i ni ddechrau gyda’r ystadegau a’r ffeithiau.
 
Nid oes unrhyw wahaniaeth yng ngalluoedd men ...

darllenwch mwy

Deng Mlynedd ar y Brig i’r Brifysgol ...

12/08/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru sydd ar frig yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr am y ddegfed flwyddyn yn olynol, yn ôl canlyniadau’r Arolwg a ryddhawyd heddiw.
Mae’r canlyniadau’n dangos fod 91% o atebwyr yr arolwg sy’n astudio gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dweud eu bod “yn fodlon gydag ansawdd eu cwrs”, gyda’r Brifysgol Agored yn rhannu’r safle cyntaf gyda Phrifysgol Bangor.
Dengys y canlyniad mai’r Brifysgol Agored yng Nghymru sydd wedi cael y gyfradd uchaf yn gyson am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr o blith holl brifysgolion Cymru ers yr arolwg cyntaf yn 2005.
Dywedodd Rob Hum ...

darllenwch mwy

400 mewn parti i ddathlu strategaeth ...

10/08/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

400 mewn parti i ddathlu strategaeth iaith Sir Gâr


Parti i ddathlu strategaeth iaith Sir Gâr

Daeth dros 400 o bobl i barti Cymdeithas yr iaith ar faes yr Eisteddfod heddiw i ddathlu fod y Cyngor wedi cyhoeddi amserlen gweithredu ei strategaeth iaith newydd.
 
Cafwyd perfformiadau gan fandiau o Sir Gar a oedd wedi bod yn ymgyrchu - Bromas, Y Banditos a Castro - a gan Dewi Pws a Kariad y Klown. Mewn sesiwn "Munud dros Sir Gar" datganodd enwogion lleol am funud yr un pam bod hwn yn ddatblygiad mor bwysig. Yn eu plith yr oedd y ddau gynghorydd a arweiniodd y gweithgor ( Cefin Campbell - Plaid ) a Callum Higgins - Llafur ), yr actorion Andrew Teilo a Gwyn Elfyn, y darlledydd Iola Wyn a chyn-arweinydd UMCA Mared Ifan.
 
Eto i gyd, cafodd potel mawr o champagne ei anfon yn &o ...

darllenwch mwy

Darlithydd a Cherddor yn Cyfansoddi C...

10/08/2014
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae un o ddarlithwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cael y fraint o gydweithio gyda chyn aelod o’r Super Fury Animals.
 
Gwaith Curig Huws o Adran Ddrama a Cherddoriaeth Prifysgol De Cymru oedd cynorthwyo Gruff Rhys i recordio trac sain fydd i’w chlywed yn y ffilm ‘Set Fire to the Stars’ gaiff ei rhyddhau yn ddiweddarach eleni.
 
Bydd y ffilm yn canolbwyntio ar y berthynas gynhyrfus rhwng Dylan Thomas a John Malcolm Brinnin nôl yn y pumdegau a thaith gyntaf Dylan Thomas i America.
 
Elijah Wood, sy’n enwog am ei ran yn ffilmiau Lord of the Rings fydd yn actio rhan Brinnin a Celyn Jones sydd wedi ymddangos mewn cyfresi teledu fel Abo ...

darllenwch mwy

Lliain llestri Academi Hywel Teifi

01/08/2014
Categori: Addysg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Ydych chi’n ddarpar fyfyriwr i Brifysgol Abertawe? Mae’r bardd a’r awdur, Dr Llŷr Gwyn Lewis, Darlithydd yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi,  Prifysgol Abertawe, wedi cyfansoddi englyn go arbennig yr wythnos hon, a hynny ar gyfer lliain llestri fydd yn rhodd am ddim i ddarpar fyfyrwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf. Darllena’r englyn:
 
I fore’r mân ddiferion – y down ni
gyda’r nos o straeon
gan eu hel i’r gegin hon,
ac felly, gwnawn gyfeillion
 
Wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, dyma’r lliain llestri cyntaf mewn rhan o gyfres bydd ...

darllenwch mwy