Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1304 cofnodion | Tudalen 106 o 131

Annog rhieni i ddarllen gyda'u plant ...

16/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae’r Gweinidog Addysg Huw Lewis wedi bod yn annog pobl led-led Cymru i neilltuo ychydig amser y Nadolig hwn i ddarllen gyda’u plant.
 
Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref yn ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru. Mae’n targedu rhieni, neiniau a theidiau, a gofalwyr, gan eu hannog i gymryd rhan yn addysg y plentyn drwy ddangos sut mae’r pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.
 
Dywedodd y Gweinidog fod y Nadolig yn amser delfrydol i dreulio amser gyda’u plant, “Mae’r Nadolig yn amser perffaith i deuluoedd ac anwyliaid dreulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd. Fel tad prysur, fi yw’r cyntaf i gyfaddef y ...

darllenwch mwy

Leanne Wood yn croesawu cytundeb yng ...

14/12/2015
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r ffaith fod bron i 200 o wledydd wedi llwyddo i ddod i gytundeb yn y gynhadledd Newid Hinsawdd – COP21 – ym Mharis, ond mae wedi rhybuddio bod yn rhaid i lywodraethau weithredu ei ddarpariaethau yn syth.
 
Dywedodd Leanne Wood, “Rwy’n croesawu’r ffaith fod bron i ddau gant o wladwriaethau wedi llwyddo i ddod i gytundeb ar fater sydd fel arfer yn anodd dod i gonsensws byd-eang arno. Mae Plaid Cymru hefyd yn cydnabod fod ymrwymiad i ymdrechu i gyfyngu tymheredd y byd yn fwy fyth i 1.5C fel cam arwyddocaol. Rhaid i weithredu hyn fod yn fater o frys i bob llywodraeth, gan gynnwys ein hun ni."
 
...

darllenwch mwy

Cau Ysgol Cynfelyn yn benderfyniad di...

11/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi tristwch yn dilyn y penderfyniad gan Gyngor Ceredigion i gau Ysgol Llangynfelyn.
 
Roedd y cyngor yn argymell cau ddwy ysgol: Cwmpadarn am fod tair ysgol gynradd arall yn yr ardal lle mae nifer y disgyblion yn disgyn, a Llangynfelyn am fod llai na 30 o ddisgyblion yn yr ysgol. Ond fe roedd rhieni’n gwrthwynebu'r cynlluniau.
 
Dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith. “Rydyn ni'n rhannu tristwch rhieni, plant a chymuned Llangynfelyn ac yn llawn edmygedd o'u dyfalbarhad wrth ymgyrchu. Mae pwyslais y cyngor ar 'lefydd gwag' mewn ysgolion ac ar gost o hyd - yn hytrach na gwerth yr ysgol i'r gymuned, ryd ...

darllenwch mwy

Mudiad addysg yn croesawu argymhellio...

10/12/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi croesawu adroddiad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad ar Gynlluniau y Gymraeg mewn Addysg a gyhoeddwyd heddiw.
 
Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol Rhieni Dros Addysg Gymraeg,  “Mae’r adroddiad yn crynhoi prif bryderon y Mudiad ac yn adnabod nifer o’r prif wendidau yn y gyfundrefn bresennol. Mae pob un o’r argymhellion yn gadarnhaol ac i’w croesawu’n fawr. Rydym yn ddiolchgar i’r Pwyllgor am roi ystyriaeth o ddifrif i dystiolaeth rhanddeiliaid yn y maes ac adlewyrchu hynny’n llawn yn yr adroddiad."
 
Mae Mudiad o’r farn nad yw trefn bresennol hyrwyddo a chefno ...

darllenwch mwy

Pryder dros doriadau arfaethedig i'r ...

10/12/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi mynegi pryder am doriadau arfaethedig i'r Gymraeg yng nghyllideb drafft Llywodraeth Cymru.   
 
Mae'r mudiad wedi datgan y dylai Llywodraeth nesaf Cymru wario o leiaf 1% o’r gyllideb ar brosiectau penodol er mwyn hybu’r Gymraeg, sef yr union ffigwr sy’n cael ei wario yng Ngwlad y Basg ar hyn o bryd. Fodd bynnag, cafodd toriadau o oddeutu £400,000 eu cyhoeddi yng nghyllideb drafft y Llywodraeth ddoe.   
 
Dywedodd Jamie Bevan, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Rydyn ni wedi cysylltu â'r Llywodraeth i holi beth yw ystyr y ffigyrau sy'n cael eu gosod allan yn y gyllideb. Yn ...

darllenwch mwy

Comisiynydd yn croesawu argymhellion ...

09/12/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu argymhellion pwyllgor addysg y Cynulliad yn ei adroddiad Ymchwiliad i Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn addysg.
 
Dywedodd y Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, “Fe ddangosodd canlyniadau Arolwg Defnydd Iaith a gyhoeddwyd ar y cyd rhwng y Comisiynydd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar mai’r gyfundrefn addysg yw prif ffynhonnell siaradwyr Cymraeg heddiw. Mae’n hollbwysig, felly, bod unrhyw ddiffygion yn y cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg yn cael eu datrys fel bod ein hysgolion yn gallu cynhyrchu siaradwyr Cymraeg hyderus ym mhob cwr o Gymru.
 
“Yn y dystiolaeth ysgrifenedig a llafar a gyflwynais i a’m sw ...

darllenwch mwy

Galw am sicrwydd i gyllideb y Coleg C...

08/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi llythyru’r pedair prif blaid yng Nghymru yn galw am gamau i sicrhau twf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol trwy sicrhau’r gyllideb i’r sefydliad a gafodd ei sefydlu yn 2011, ar gyfer datblygu addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Dywedodd Miriam Williams ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith, "Mae'r Coleg yn sefydliad allweddol bwysig o ran gwireddu'r hawl i astudio'n Gymraeg ym maes addysg uwch - a gobeithiwn y gall hefyd wneud hynny'n gynyddol ym maes addysg bellach dros y blynyddoedd i ddod. Mewn cyfarfod diweddar gyda'r Prif Weinidog, buodd o'n gwbl glir i ni ei fod yn gwbl ymrwymedig i'r sefydliad ac am weld gwaith y Coleg yn parha ...

darllenwch mwy

Agor canolfan Cymraeg i Oedolion yn Y...

01/12/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn sgil cynnydd yn y niferoedd sydd yn dysgu Cymraeg yn Sir y Fflint, mae Sefydliad Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor, yn agor Canolfan Iaith newydd yn Yr Wyddgrug ar y 4ydd o Ragfyr 2015. 
 
Bydd yr AC ar gyfer Gogledd Cymru, Llŷr Huws Gruffydd, yn agor y ganolfan yn swyddogol fel ‘Tŷ Pendre Newydd’.
 
Dros y pum mlynedd diwethaf mae cynnydd wedi bod yn y niferoedd sydd eisiau dysgu Cymraeg yn yr ardal.  Erbyn hyn mae dros 1,000 wedi cofrestru ar gyrsiau Cymraeg yn Sir y Fflint, gyda Phrifysgol Bangor yn darparu dros 40% o’r cyrsiau hynny.  Gydag ymweliad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i’r ardal eleni,  fe ddisgwyli ...

darllenwch mwy

Gwaith adfer mawndiroedd Cymru yn dwy...

27/11/2015
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae’r gwaith i adfer mawndiroedd Cymru wedi bod yn llwyddiannus hyd yma, yn ol Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru.
 
Oherwydd difrod dros sawl blwyddyn, mae mawn Cymru yn ffynhonnell o allyriadau nwyon tŷ gwydr, sy’n rhyddhau tua 550,000 tunnell o garbon i’r atmosffer bob blwyddyn. Mae hyn tua chymaint ag allyriannau blynyddol Ynys Môn neu Dorfaen.Dyna pam fod Llywodraeth Cymru wedi gosod targed uchelgeisiol o gael holl fawndiroedd Cymru mewn rheolaeth i’w hadfer erbyn 2020.
 
Dywedodd Peter Jones, aelod Cyfoeth Naturiol Cymru o Grŵp Gweithredu Mawndiroedd Cymru: “Mae adfer mawndiroedd yn hanfodol. Pe byddai’r holl garbon mewn mewndiroed ...

darllenwch mwy

Mudiad Meithrin yn penodi Aelodau New...

27/11/2015
Categori: Addysg, Newyddion

Bydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cwrdd yn fisol i drafod materion strategol y mudiad.
Yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth yn ddiweddar cyhoeddwyd bod Huw Williams, Caryl Elin Lewis a Lowri Williams yn ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr y Mudiad.
Mae Mudiad Meithrin, sef mudiad gwirfoddol sy'n arbenigo ym maes gofal ac addysg blynyddoedd cynnar, wedi penodi 3 aelod gwirfoddol i ymuno gyda’r Bwrdd Cyfarwyddwyr am dymor o 5 mlynedd.
Meddai Caryl Elin Lewis sydd hefyd yn Gadeirydd Cylch Meithrin Llanwnda am ei phenodiad newydd ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin:“Rwy’n falch iawn o fy rôl newydd fel Aelod Gwirfoddol o Fwrdd Cyfarwyddw ...

darllenwch mwy