Canlyniadau Chwilio yn categori Addysg

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 1241 cofnodion | Tudalen 104 o 125

Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yn dod i Bri...

10/09/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wedi cyhoeddi fod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016 yn dod i Brifysgol Abertawe, rhwng 6 a 9 Medi’r flwyddyn nesaf.
 
Meddai'r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:  "Rydym yn falch iawn bod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain wedi dewis Abertawe i gynnal ei dathliad bywiog o wyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.  Mae Prifysgol Abertawe yn ysgogi twf yn yr economi wybodaeth, a bydd cynnal yr ŵyl eiconig hon yn gyfle gwych i ddathlu pŵer gwyddoniaeth i weddnewid cymdeithas a'r economi."
 
Ychwanegodd, "Rydym wrth ein boddau bod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain wedi cydnabod y llwyddiant hwn a'i bod wedi dewis dod i Abertawe yn 201 ...

darllenwch mwy

Diwygiadau pwysig i'r sustem addysg

09/09/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gyda’r sustem addysg wedi bod dan y lach yng Nghymru yn ddiweddar, mae cyfres o ddiwygiadau pwysig i'r sustem addysg yng Nghymru wedi’u cyflwyno y tymor hwn a fydd yn canolbwyntio mwy ar lythrennedd a rhifedd tra fod y bagloriaeth Gymreig hefyd yn cael ei ailwampio.
 
Mewn tymor hanesyddol, bydd y cymwysterau yn cael eu haddysgu am y tro cyntaf a fydd yn cynnwys TGAU newydd Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Bydd Bagloriaeth Cymru ddiwygiedig sydd wedi'i graddio ar bob lefel, yn canolbwyntio o'r newydd ar ddatblygu sgiliau.
 
Datblygwyd y cymhwyster hwn er mwyn canolbwyntio'n benodol ar godi lefelau rhifedd, sy'n un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru ar ...

darllenwch mwy

"Angen gweithredu ar fyrder i ehangu'...

02/09/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

"Angen gweithredu ar fyrder i ehangu'r ddarpariaeth Gymraeg"


protest ddiweddar dros addysg Gymraeg yng Nghaerdydd

Mae ofnau na fydd dosbarth cychwynnol ar gyfer ardaloedd Grangetown a Thre-biwt yng Nghaerdydd yn agor fis Medi yma ac mae hyn yn ôl y mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg "yn arwydd o fethiannau ehangach Cyngor Caerdydd wrth gynllunio darpariaeth Addysg Gymraeg yn y ddinas" .
 
Ar sail ffigyrau’r Cyngor ar gyfer Gorffennaf, mae’r mudiad yn ymwybodol bod 105 o ddisgyblion a gyflwynodd gais dewis cyntaf am le yn ysgolion Cymraeg y ddinas wedi’i gwrthod. Yn sgil hynny, does wybod faint sydd wedi’i eu colli i’r sector cyfrwng Saesneg nac ychwaith faint sydd o hyd yn y system apeliadau. Mae hynny’n cynrychioli colled o 13% o holl geisiadau Addysg G ...

darllenwch mwy

Gŵyl newydd sbon yn dathlu hanes Cymru

28/08/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd Buddug y Frenhines Geltaidd, y brenin Tuduraidd Harri Tudur a’r arwr cenedlaethol Owain Glyndŵr ymhlith y cymeriadau fydd yn cael eu cyflwyno mewn gŵyl newydd sbon fydd yn dathlu hanes a threftadaeth Cymru trwy gydol mis Medi.
 
Bydd hyd at 5,000 o blant  yn rhan o’r ŵyl, a fydd yn digwydd ar ffurf sioeau un dyn ac un ferch mewn lleoliadau treftadaeth ar draws y wlad trwy gydol mis Medi.
 
Bydd y sioeau yn cael eu cynnal yn Gymraeg ac yn Saesneg mewn lleoliadau fydd yn cynnwys Canolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth; Wybrnant, man geni Yr Esgob William Morgan; Byd Mary Jones World; Tŷ Newton, Llandeilo; Cestyll Rhuddlan, Aberteifi, Fflint, Cydweli a Rhagl ...

darllenwch mwy

Carwyn yn cyfarfod â'r cyhoedd

27/08/2015
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y naw mis nesaf, bydd Carwyn Jones yn teithio ledled y wlad yn ateb cwestiynau gan y cyhoedd, fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau Cyfarfod Carwyn.
 
Bydd y sesiwn cyntaf ym Mangor ar ddydd Mercher 2 Medi rhwng 6pm a 7.30pm yn Neuadd Powis, Prifysgol Bangor.
 
Mae’r digwyddiadau am ddim, ond fe anogir pobl i gofrestru eu diddordeb ar-lein drwy Eventbrite.
 
Wrth siarad am y digwyddiadau, dywedodd Carwyn Jones, “Yn y misoedd i ddod, byddaf yn teithio ar hyd a lled y wlad i ateb cwestiynau pwysig gan bobl Cymru."
 
Ychwanegodd, “Rwyf eisiau gweld cynifer o bobl yn dod i Neuadd Powis ym Mhrifysgol Bangor i rannu eu barn gyda fi. Ond mae’n fw ...

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am drafodaeth gy...

25/08/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Ceredigion i agor eu drysau a chynnal cyfarfod cyhoeddus i ganfod barn pobl y dref ar sut i ddatblygu'r safle ble mae ysgolion Llandysul yn sefyll ar hyn o bryd er mwyn creu gwasanaethau a chyflogaeth i bobl leol.
 
Daw'r safle yn rhydd o ganlyniad i benderfyniad dadleuol y Cyngor i greu un ysgol ganolog 3-19 oed tu allan i Landysul ar gyfer holl ddisgyblion ardal eang. Mae'r ansicrwydd am dynged safle presennol yr ysgol yn creu amheuaeth ynghylch dyfodol y pwll nofio cymunedol, y ganolfan hamdden a'r ganolfan deuluol sydd oll ar yr un safle.
 
Wrth wneud yr alwad, dywed Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith, "M ...

darllenwch mwy

Doris ac Ivor yng Ngŵyl y Dyn Gwyrdd

19/08/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Os ydych yn mynd i ŵyl y Dyn Gwyrdd dros y penwythnos, cadwch eich llygad am gwpwl ‘rhithwir’ a fydd yn ymweld â’r Ŵyl- sef Doris ac Ivor, - creadigaeth yr artist ymchwil Carol Hanson, sy’n rhan o dîm Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor.
 
Bu Carol, dylunydd ac animeiddiwr sy’n byw yn Swydd Gaer, yn arsylwi ar rai o sesiynau celf Dementia a’r Dychymyg gyda chyfranogwyr sy'n byw gyda dementia. Y car a’r safle gwersylla cartŵn yw’r cyntaf mewn cyfres o osodiadau y bydd Carol yn eu gwneud.
 
Mae Dementia a’r Dychymyg yn astudiaeth ymchwil ar draws y DU sydd eisiau deall sut y gall celf helpu pobl sy'n ...

darllenwch mwy

Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’...

17/08/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Arddangosfa gelf yn dod â Dementia a’r Dychymyg i Fangor


Sunflowers Mats Fastrup

Bydd gwaith celf sy'n rhan o brosiect ymchwil i'r clefyd dementia yn cael ei arddangos mewn siop ym Mangor am y tro cyntaf. 
 
Mae’r gwaith hwn yn ffrwyth cydweithio rhwng y prosiect Dementia a’r Dychymyg Prifysgol Bangor ac Age Cymru, gyda’r elusen i bobl hŷn wedi agor eu siop ym Mangor i'r astudiaeth, gan ddarparu defnydd o'u ffenestr siop a gofod wal i arddangos gwaith a wnaed gan gyfranogwyr yn yr astudiaeth yn ardal Gogledd Cymru. 
 
Dywedodd Ruth Jones, Swyddog Datblygu Manwerthu Age Cymru, “Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o arddangosfa mor arloesol a chyffrous”. 
 
Yn ôl Ruth Jones, “Fel yr elusen gened ...

darllenwch mwy

Gwahardd e-sigarets o fannau cyhoeddus?

14/08/2015
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Ers i ysmygu gael ei wahardd mewn adeiladau cyhoeddus yng Nghymru, mae e-sigarets wedi dod yn fwy fwy cyffredin, gyda ysmygwyr yn ceisio rhoi gorau i’r arfer o ‘smygu trwy’r modd hwn.  
 
Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ym mis Mehefin eu bod nhw am roi cymal i wahardd y defnydd o e-sigaréts mewn mannau cyhoeddus fel rhan o Fesur Iechyd y Cyhoedd. 
 
Ond mae’r Blaid Geidwadol a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn mynnu na ddylid gwahardd e-sigarets o fannau cyhoeddus ac maent yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddilyn Llywodraeth yr Alban, trwy sgrapio’r cynlluniau i wahardd e-sigarets mewn mannau cyhoeddus am eu bod yn cynorthwyo ysmygwy ...

darllenwch mwy

Gweithgareddau difyr i blant yng Nghe...

14/08/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Cestyll gwynt, nadroedd ac ysgolion enfawr, a gweithdai Minecraft - dim ond rhai o'r gweithgareddau difyr sydd ar gael i ymwelwyr â chestyll Cymru am y tro cyntaf yr haf yma, fel rhan o'r ymgyrch Paciwch Eich Dychymyg.
 
Mae cestyll sy'n cynnwys Caerffili, Conwy, Talacharn a Chaernarfon yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau dros dro hwyliog ar ddyddiadau amrywiol drwy gydol gwyliau'r haf, mewn ymgais i helpu teuluoedd i weld safleoedd hanesyddol Cymru mewn ffordd gwbl unigryw.
 
Bydd Castell Conwy a Chastell Caerffili yn croesawu cestyll gwynt enfawr ar eu tiroedd am wythnos yn unig, i gynnal sesiynau castell gwynt am ddim rhwng 10-14 Awst yng Nghonwy a rhwng 17-21 Awst yng Ng ...

darllenwch mwy