Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2022

Mae'r Urdd wedi penderfynu gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan fis Mai 2022, a hynny er mwyn gwarchod iechyd a lles aelodau, gwirfoddolwyr a swyddogion yr Urdd yn ogystal â’r cyhoedd.

Bydd Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin nawr yn symud i 2023, ac Eisteddfod yr Urdd Maldwyn i 2024. 

 
Yn dilyn llwyddiant Eisteddfod T eleni, gobaith y Mudiad yw cynnal Eisteddfod T fwy blaengar fyth yn ystod hanner tymor y Sulgwyn 2021 ar gyfer plant a phobl ifanc ynghyd â’u teuluoedd. Mae’r Urdd mewn trafodaethau parhaus gyda’u harianwyr a’u partneriaid, a disgwylir medru cyhoeddi’r cynlluniau terfynol erbyn diwedd Ionawr 2021.
 
“Nid oedd y penderfyniad i ohirio’r Eisteddfod am flwyddyn arall yn un hawdd,” eglura Siân Eirian, Cyfarwyddwr dros dro'r Eisteddfod. “Ond yn anffodus, o ystyried y sefyllfa sydd ohoni, roeddem yn teimlo nad oedd unrhyw ddewis arall. O dan amgylchiadau arferol, byddai ysgolion, adrannau ac aelwydydd ynghyd ag unigolion yn paratoi’n ddiwyd ar gyfer Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth yn fuan iawn yn y flwyddyn newydd, ond mae’r cyfyngiadau presennol yn ei gwneud yn anodd iawn i bawb drefnu ymarferion ar gyfer yr Eisteddfodau - heb sôn am eu cynnal. 
 
“Rhaid blaengynllunio a gwneud y penderfyniad mor fuan â phosib, er mwyn ein cystadleuwyr a’u hathrawon ond hefyd oherwydd y gwaith trefnu a chytundebu gyda’r holl randdeiliad a chwmnïau sy’n rhan allweddol o gynllunio a gosod yr Ŵyl flynyddol.” 
 
“Rwy’n llwyr ymwybodol gymaint o siom fydd cyhoeddiad heddiw i griw gweithgar o wirfoddolwyr Sir Ddinbych, heb sôn am y plant a phobl ifanc oedd yn edrych ymlaen at gael dychwelyd i gystadlu ar lwyfannau’r brifwyl,” ychwanega Siân Eirian. “Gan obeithio y bydd amgylchiadau yn caniatáu, edrychwn ymlaen at gael croesawu’r Eisteddfod i Ddinbych yn 2022, sef blwyddyn canmlwyddiant yr Urdd – fydd yn gwneud yr achlysur yn fwy arbennig byth.” 

 

Cadw'r ysbryd


 
Dywedodd Gwenno Mair Davies, Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a’r Celfyddydau, “Does dim dwywaith ein bod ni i gyd, boed yn gystadleuwyr, hyfforddwyr, cefnogwyr, stondinwyr neu'n wirfoddolwyr yn hiraethu am yr Eisteddfod a'i hasbri. Er gwaetha'r siom anorfod a ddaw gyda'r cyhoeddiad hwn, rhaid i ni gadw'r ysbryd wrth i ni edrych ymlaen yn eiddgar at Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022. Does dim dwywaith y bydd yr Eisteddfod honno pan ddaw, a hynny ar flwyddyn canmlwyddiant yr Urdd, yn ŵyl i’w chofio -  a da o beth hynny gan fod pawb fu ynghlwm â pharatoadau'r Eisteddfod yn haeddu hynny.”
 
Denwyd 6000 o blant a phobl ifanc i gystadlu yn Eisteddfod T eleni, ond y gobaith ar gyfer 2021 yw ychwanegu mwy o gystadlaethau ac elfennau newydd gan gynnig profiadau unigryw i ysgolion ac aelodau’r Urdd ynghyd â’u teuluoedd. Gellir dod o hyd i restr o atebion i gwestiynau cyffredin am yr Eisteddfod yma. 
 
O ganlyniad i sefyllfa Covid-19, mae’r Urdd wedi ac yn parhau i wynebu’r cyfnod mwyaf heriol yn ei 98 mlynedd o hanes. Mae’r Mudiad wedi colli hanner ei weithlu, y Gwersylloedd yn parhau i fod ar gau i breswylwyr ynghyd â chyfyngiadau ar weithgareddau adran y maes, celfyddydau a chwaraeon. Ond mewn ymateb i gyfyngiadau Covid-19, mae holl adrannau’r Urdd wedi llwyddo i arallgyfeirio er mwyn parhau i drefnu amrywiaeth eang o weithgareddau i ysgolion, plant a phobl ifanc Cymru.