Gofynion y cwsmer ar frig agenda ffermwyr defaid a gwartheg

22/06/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth i Brexit achosi ail-asesiad o lle all y brif farchnadoedd fod i gig coch o Gymru yn y dyfodol, mae Hybu Cig Cymru yn trefnu rownd newydd o gyrsiau yn rhad ac am ddim, sy’n dod â phroseswyr a ffermwyr ynghyd er mwyn cynyddu dealltwriaeth am anghenion cwsmeriaid y dyfodol.

Mae cyrsiau dethol anifeiliaid yn cael eu cynnal gan HCC ym mhrif ladd-dai Cymru er mwyn rhoi hyfforddiant a chyngor ar y datblygiadau diweddaraf o fewn y diwydiant. Bydd hyn yn cynnwys sut y gall ffermwyr a phroseswyr gydweithio i sicrhau oes-silff cyn hired â phosib i Gig Oen Cymru PGI er mwyn ei helpu i gystadlu ym marchnadoedd Asia a Gogledd America, yn ogystal â dethol stoc ar gyfer anghenion archfarchnadoedd Prydain.

 

Cynhelir pob digwyddiad mewn lladd-dy ac mae llefydd ar gael i hyd at ddwsin o ffermwyr ar bob cwrs. maent yn cynnig sesiynau arddangos ymarferol i gynhyrchwyr ynghyd â phrofiad ymarferol o waith mewn lladd-dy, gan gynnig dadansoddiadau ac asesiadau gydol y broses ddethol, gan gynnwys technegau trafod anifeiliaid, manylebau’r farchnad, gofynion y gadwyn gyflenwi, dosbarthu carcasau, manylebau trin a nodweddion bridiau.

 

Aeth Katherine Evers-Swindell, sy’n rhan o fenter marchnata cig oen ‘Ladies who Lamb’, i gwrs dethol da byw a gynhaliwyd y llynedd. Dywedodd am y profiad: “Roedd dysgu am dueddiadau o ran gwerthu cig oen, pa doriadau sy’n gwerthu orau yn y Deyrnas Gyfunol ac i le yr rydym yn allforio rhai toriadau ac offal yn help mawr. Roedd dod i ddeall y posibiliadau a fydd yn effeithio ar gynhyrchu a bwyta cig oen ar ôl Brexit hefyd yn ddefnyddiol. Teimlaf erbyn hyn y gallaf hyrwyddo cig â llawer mwy o hygrededd wedi imi weld y broses o’r dechrau i’r diwedd.”

 

Deall anghenion y cwsmer

 

Meddai James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant gyda Hybu Cig Cymru a threfnydd y cwrs dethol da byw, “Fel ffermwyr rydym yn gwario llawer o’n amser yn canolbwyntio ar y swyddi hanfodol sydd ynghlwm â magu ein stoc; mae’n hawdd iawn anghofio am y darlun ehangach. Ry’n ni’n ffermwyr ond hefyd yn gynhyrchwyr bwyd. Fyddai gan nifer ohonom ddim y cyfle i ddod i ddeall mwy am beth mae cwsmer y dyfodol ei eisiau neu sut y mae’r gadwyn gyflenwi yn gweithio, sy’n fwy pwysig nag erioed o ystyried yr ansicrwydd am ble y bydd ein marchnadoedd yn y dyfodol.”

 

“Ein bwriad yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ffermwyr ynglŷn â’r diwydiant, eu dysgu am safonau dethol a’u haddysgu am yr hyn sy’n apelio at broseswyr a defnyddwyr. Nod hyn oll yw sicrhau bod ffermwyr yn cynhyrchu’r cig gorau yn y ffyrdd mwyaf effeithlon a chost effeithiol posib,” meddai.

 

Ychwanegodd James, “Hoffwn estyn croeso cynnes i gynhyrchwyr cig oen a chig eidion drwy Gymru i ymuno â ni ar gwrs dethol da byw."