Gofyn i bobl beidio a theithio i Gymru at ddibenion hamdden

15/05/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Ar drothwy'r penwythnos, mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio unwaith yn rhagor bod teithio i Gymru at ddibenion hamdden yn amhosibl o hyd oherwydd cyfyngiadau sydd yn parhau mewn grym.

Mae pryder yn y cyfryngau cymdeithasol fod miloedd o bobl am deithio i Gymru i aros yn dilyn llacio'r rheoliadau yn Lloegr. Mae’r rheoliadau aros gartref yn parhau’n gadarn yn eu lle i ddiogelu iechyd pobl. Mae hyn yn golygu bod teithio i Gymru at ddibenion hamdden yn amhosibl o hyd.

 

Mae safleoedd gwersylla, gweithgareddau awyr agored ac atyniadau i dwristiaid ynghyd â llawer o lwybrau cerdded ac ardaloedd o harddwch poblogaidd, megis Eryri, yn dal i fod ar gau i’r cyhoedd er mwyn cadw pobl yn ddiogel a diogelu’r GIG.

 

Nid yw’r newidiadau i’r gyfraith yn Lloegr sy’n caniatáu i bobl fynd allan at ddibenion hamdden yn yr awyr agored yn berthnasol i Gymru.

 

Yng Nghymru, mae’r rheolau aros gartref wedi’u llacio fel bod pobl yn gallu gwneud ymarfer corff yn yr awyr agored fwy nag unwaith y dydd. Rhaid i’r ymarfer corff hwnnw gael ei wneud yn lleol.

 

Arhoswch gartref

 

Mae Gweinidog yr Economi a Gogledd Cymru, Ken Skates, yn cyhoeddi nodyn pwysig i atgoffa unrhyw un sy’n ystyried teithio i Gymru.

"Ble bynnag yr ydym yn byw, rydym i gyd yn wynebu bygythiad y Coronafeirws. Mae ein neges yng Nghymru yn parhau i fod yn glir iawn. Arhoswch gartref os gwelwch yn dda."

 

"Mae hynny’n mynd yn groes i’n natur groesawgar arferol, ond am nawr peidiwch ag ymweld â ni.
Byddem wrth ein bodd petawn yn gallu croesawu ymwelwyr i fwynhau ein golygfeydd a’n hatyniadau hyfryd ond i ddiogelu ein GIG ac i gadw pobl yn ddiogel wrth inni ymdrin â’r Coronafeirws, arhoswch gartref ac yn lleol.
Byddai cael gwared ar y cyfyngiadau nawr yn gallu lledaenu’r feirws a gallai hynny beryglu mwy o fywydau ac achosi problemau a chaledi hirdymor i’n diwydiant twristiaeth."

 

Os ydych yn teithio pellter sylweddol i Gymru neu o fewn Cymru at ddibenion hamdden, gallech gael eich stopio gan yr heddlu a chael dirwy o dan gyfraith Cymru. Peidiwch â pheryglu eich hun nac eraill, ac am nawr peidiwch ag ymweld â ni.

 

"Edrychaf ymlaen at gyhoeddi neges wahanol iawn yn y dyfodol agos. Edrychaf ymlaen at estyn ‘croeso i bawb’, ond yn nes ymlaen fydd yr amser am hynny."