Gobaith newydd i'r wiwer goch

19/07/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith i roi hwb i boblogaethau gwiwerod coch yng Ngogledd Cymru yn llwyddo wrth i Cyfoeth Naturiol Cymru ffilmio gwiwer ifanc.

Yn gynharach eleni, rhyddhawyd saith o wiwerod coch gan CNC yng Nghoedwig Clocaenog fel rhan o brosiect i ddiogelu eu dyfodol.

 

Ac yn awr, mae camerâu natur wedi cynnig y dystiolaeth gyntaf eu bod yn bridio, ar ôl ffilmio gwiwer ifanc a oedd wedi mentro allan o’i nyth.

 

Meddai Rhys Jenkins, Rheolwr Cadwraeth a Threftadaeth, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae gwiwerod coch yn rhan mor bwysig o’n hamgylchedd, ein treftadaeth a’n diwylliant yng Nghymru ac mae gennym ddyletswydd i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Credwn fod y ddwy wiwer fenywaidd a gafodd eu rhyddhau wedi cael gwiwerod bach ac mae’r fideo’n dangos un o’r rhain – mae hi braidd yn simsan ar ei thraed, ond mae’n wych ei gweld.

 

“Ond y peth gwirioneddol ddiddorol yw’r ffaith fod ganddi flaen golau ar ei chynffon, sy’n nodweddiadol o eneteg gwiwerod Cymru.

 

“Mae hyn wedi ein harwain i feddwl fod un o’r gwiwerod benywaidd a gafodd eu rhyddhau wedi bridio ag un o wiwerod gwrywaidd gwyllt Clocaenog, sy’n hynod gyffrous – ac yn dangos pa mor dda y maen nhw wedi setlo yno.”

 

Cânt eu monitro’n ofalus gan CNC a gwirfoddolwyr lleol o Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru sy’n edrych yn rheolaidd ar y camerâu a geir yn y goedwig er mwyn gweld i ble y mae’r gwiwerod yn mynd a sut y maen nhw’n dod yn eu blaen.

 

Mae coleri radio wedi’u gosod ar rai o’r gwiwerod er mwyn i’r gwirfoddolwyr allu dilyn eu hynt. Mae hyn yn cyfrannu at gydweithredu led-led Prydain a elwir yn ‘Red Squirrels United’ (RSU).

 

Hwb gwirioneddol

 

Meddai Julian Mason, gwirfoddolwr lleol o Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru: “Rydym wrth ein bodd yn gweld gwiwerod coch ifanc yn neidio o gwmpas ac yn archwilio’r goedwig. “Mae’n hwb gwirioneddol i’r prosiect, o gofio’r holl waith caled a’r holl oriau y mae pawb wedi’u cyfrannu!”

 

 

Mae Coedwig Clocaenog yn un o blith tair o ardaloedd â blaenoriaeth o safbwynt gwarchod gwiwerod coch, ynghyd ag Ynys Môn a chanolbarth Cymru. Mae ganddi gymysgedd o wahanol fathau o goed – mae hyn yn wych i wiwerod coch, sy’n bwydo ar yr hadau.

 

Yn 1998 roedd yna hyd at 400 o wiwerod coch yn y goedwig, ond yn awr tybir bod yna lai na 50. Mae hyn wedi ysgogi CNC i gymryd camau a helpu i ddiogelu eu dyfodol.

 

Bydd CNC yn parhau i weithio gyda gwirfoddolwyr RSU i olrhain y cynnydd, a’r bwriad yw rhyddhau mwy o wiwerod yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Gall pobl wirfoddoli i ymuno â’r prosiect i warchod gwiwerod coch yng Ngogledd Cymru trwy anfon e-bost at beckyredsquirrel@gmail.com.