Galw gwirfoddolwyr i Yr Hen Lyfrgell

Mae canolfan Gymraeg newydd Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, yn chwilio am bobl frwdfrydig i wirfoddoli.

Gyda rhaglen brysur o ddigwyddiadau wedi eu trefnu yn yr adeilad eiconig ar Yr Ais yng nghanol Caerdydd mae Yr Hen Lyfrgell yn chwilio am bobl frwdfrydig i ymuno ymuno â’r tîm. Bydd y dyletswyddauín cynnwys croesawu a thywys ymwelwyr yn Gymraeg a helpu mewn digwyddiadau.


Dywed Bethan Williams, Cyfarwyddwr Yr Hen Lyfrgell:


"Mae hwn yn gyfle gwych i bobl fedru bod yn rhan o gyffroír iaith Gymraeg yng Nghaerdydd. Ry' ni'n ceisio rhoi croeso cynnes Cymraeg i bawb - o bob ran o  Gymru ac o'r byd, ac mae cael gwirfoddolwyr hawddgar syín medruír iaith yn ein galluogi i wneud hynny ac arddangos bod yr iaith yn fyw ac yn gyfoes."


Bydd y gwirfoddolwyr yn manteisio o hyfforddiant iechyd a diogelwch a hyfforddiant blaen ty. Byddant yn derbyn crys-t a ‘fleece’ Yr Hen Lyfrgell yn ogystal â cherdyn Ffrind sy'n rhoi arbedion o 10% yn y Cegin Bar a siop Bodlon a llawer mwy.


Bydd y diwrnod hyfforddi cyntaf ar gyfer gwirfoddolwyr yn cael ei gynnal yn Yr Hen Lyfrgell ar Fai 7, 2016 lle bydd croeso i unrhyw siaradwyr Cymraeg dros 16 mlwydd oed syín awyddus i ymuno a’r tîm. Yn ogystal â siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, y gobaith yw denu rhai sydd wedi dysgu'r iaith hefyd ac sy'n hyderus ac awyddus i sgwrsio ac eraill yn Gymraeg.


Mae Gwern Ifans yn ddisgybl 18 mlwydd oed yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yng Nghaerdydd ac fe wnaeth wirfoddoli ym mhenwythnos agoriadol Yr Hen Lyfrgell. Dywed:


"Fel siaradwr Cymraeg o Gaerdydd, fe wnes i wir fwynhau fy mhrofiad yn gwirfoddoli iír Hen Lyfrgell. Roedd hi'n braf cael cymdeithasu a theimlo 'mod i'n helpu cymaint o wahanol bobl . Maeír ffaith fy mod yn gwirfoddoli yn fantais fawr ar gyfer fy nghais am le mewn prifysgol gan ei bod mor gystadleuol. Maeír ganolfan ymaín ased pwysig iír brifddinas ac fe fyswn yn argymell i unrhyw un wirfoddoli ar ei chyfer."


Gyda chegin bar, siop, crèche, amgueddfa, ystafelloedd iíw llogi, digwyddiadau a mwy - nod Yr Hen Lyfrgell yw hyrwyddo ac annog y defnydd oír Gymraeg mewn amgylchedd bywiog a chroesawgar ar gyfer pobl o bob oedran a chefndir yng nghanol y ddinas.


Yn cael ei arwain gan Menter Caerdydd, ac wedi ei gydlynu gan Gyngor Dinas Caerdydd maeír adeilad wedi ei weddnewid yn ganolfan, diolch i fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’i strategaeth ‘Bwrw Mlaen’ ar gyfer y Gymraeg. Mae Yr Hen Lyfrgell yn dwyn ynghyd grwp o bartneriaid syín cynrychioli amrediad eang o sectorau sef Menter Caerdydd, Mudiad Meithrin, Prifysgol Caerdydd, Clwb Ifor Bach, Amgueddfa Stori Caerdydd, Caerdydd Ddwyieithog, cwmni cyfathrebu Mela a siop Bodlon.


Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, neu am fwy o wybodaeth cysylltwch ‚ post@yrhenlyfrgell.cymruneu drwy wefan www.yrhenlyfrgell.cymru