Ffigyrau gwerthiant yn dangos bod cwsmeriaid yn troi at gig oen

05/08/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ffigurau gwerthiant sydd newydd eu rhyddhau wedi dangos naid yng ngwerthiant cig oen ffres yn siopau Prydain yn ystod y gwanwyn a dechrau’r haf.

Mae data a gasglwyd gan Kantar Worldpanel yn dangos, ar gyfer y cyfnod o 12 wythnos hyd at 12 Gorffennaf, bod gwariant ar gig oen ar draws holl fanwerthwyr Prydain Fawr wedi cynyddu 19.2% i £139.6 miliwn, o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019.

Gwelodd cigyddion y stryd fawr gynnydd mawr mewn gwerthiant cig oen (45.5% yn uwch na’r llynedd).

 

Mae hyn yn adleisio’r perfformiad manwerthu cryf i’r sector annibynnol ers dechrau’r cloi mawr ac ymbellhau cymdeithasol. Ond bu twf sylweddol mewn gwerthiant cig oen ym mhob math o archfarchnad hefyd, gan gynnwys siopau moethus a chadwyni disgownt.

 

Mae’r ffigurau’n awgrymu bod y cynnydd mewn gwerthiant wedi dod o ganlyniad i bobl yn prynu cig oen am y tro cyntaf, neu’n dychwelyd at gig oen, yn hytrach na bod defnyddwyr presennol yn prynu mwy. Mae data Kantar Worldpanel yn dangos cwymp bach yn y cyfaint a brynwyd fesul prynwr, ond cafodd hyn ei wrthbwyso gan gynnydd o 13.9% yn nifer y boblogaeth a oedd yn prynu cig oen ffres yn ystod y cyfnod o 12 wythnos.

 

Gwelwud cynnydd sylweddol o 25.7% ym mhryniant cig oen gan aelwydydd â phlant, ac felly hefydd aelwydydd â thri aelod neu fwy (i fyny 21.3%).

 

Ymhlith y gwahanol gynhyrchion cig oen, gwelodd briwgig gynnydd mewn pryniant (i fyny 35.1% o’i gymharu â’r llynedd) wrth i ddefnyddwyr brynu cynhyrchion sylfaenol a chyfleus yn ystod y broses gloi. Fodd bynnag, roedd naid o 25.2% yn y galw am golwythion a stêcs o’i gymharu â 2019, gyda’r toriadau gwerth uwch hyn yn cyfrif am dros 30% o gyfanswm cyfaint yr oen a werthwyd.

 

Dywedodd Hybu Cig Cymru fod y ffigurau yn newyddion cadarnhaol yn yr ystyr bod gwerthiant yn y siopau yn helpu i wneud yn iawn i raddau am y cwymp mewn masnach o’r sector bwyta allan, a bod cwsmeriaid yn ymateb yn dda iawn i ymgyrchoedd marchnata fu’n annog pobl i roi cynnig ar ryseitiau Gig Oen Cymru PGI newydd gartref.

 

Dywedodd Dadansoddwr Data HCC, Glesni Phillips, “Ar ddechrau’r cyfnod cloi, gyda cholli’r fasnach gwasanaeth bwyd ac ansefydlogrwydd mawr yn y marchnadoedd, canolbwyntiodd HCC ar ymgyrchoedd hysbysebu i ysbrydoli pobl i roi cynnig ar ryseitiau newydd gyda chynhwysion ffres.
“Mae'n braf iawn felly gweld gwariant mor gryf ar gig oen ar draws amrywiaeth o allfeydd manwerthu, heb unrhyw arwydd o’r galw yn gwanhau wrth i ni gyrraedd mis Gorffennaf. Agwedd fwyaf calonogol y data hyn yw ei bod yn ymddangos bod cwsmeriaid newydd, yn enwedig yr aelwydydd mwy fel teuluoedd â phlant sydd wedi bod yn dargedau allweddol i’n ymgyrchoedd hyrwyddo, yn rhoi cynnig ar gig oen ffres.

 

Cefnogi'r sector cig oen

 

“Mae’n dal yn hanfodol ein bod yn cefnogi’r sector cig oen wrth i ni gyrraedd ein hanterth cynhyrchu tymhorol yng Nghymru, o ystyried yr ansicrwydd posibl ynghylch COVID a masnach ar ôl Brexit, ond mae gennym sylfaen gref cryf yn y farchnad fanwerthu ddomestig i adeiladu ohoni.”

 

Eleni, lansiodd HCC ymgyrchoedd yn ystod misoedd cynnar y flwyddyn i hyrwyddo nodweddion gwyrdd ffermio da byw yng Nghymru, ac ymgyrch bwrpasol mewn ymateb i’r cloi mawr yn sgil Coronavirus. Lansiwyd ei ymgyrch ddiweddaraf ar 1 Awst, gyda neges allweddol o annog pobl i roi cynnig ar ryseitiau newydd gyda Chig Oen Cymru yn eu ceginau adref.