Faniau SirGâredig ar y ffordd i helpu'r rhai mewn angen yn Sir Gâr

30/04/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae fflyd o faniau Cyngor Sir Caerfyrddin yn helpu i ddarparu parseli bwyd i bobl sydd angen cymorth.

Mae staff sydd fel arfer yn gweithio ar brosiectau adfywio, cynllunio, cymorth cyflogaeth a mwy wedi cyfnewid eu gweithgareddau dyddiol arferol i helpu cydweithwyr yn y rheng flaen i ymateb i bandemig Coronafeirws.

 

Maent wedi bod yn defnyddio fflyd o faniau SirGâredig sydd wedi'u brandio'n arbennig.

 

SirGâredig yw ymgyrch caredigrwydd y Cyngor Sir – mae'n cyfuno'r geiriau 'Sir Gâr' â'r gair 'caredig' ac yn helpu i rannu'r camau cadarnhaol sy'n digwydd yn ein cymunedau.

 

Mae parseli bwyd yn cael eu dosbarthu i aelwydydd sy'n gymwys i gael cymorth gan eu bod yn gwarchod eu hunain oherwydd cyflyrau iechyd.

 

Cefnogi'r rhai mewn angen

 

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau: “Mae gennym dîm o staff ymroddedig sydd wedi dod at ei gilydd o bob rhan o'r Cyngor i gefnogi'r rhai mewn angen yn ein cymunedau.
“Mewn partneriaeth â Castell Howell, rydym wedi paratoi parseli bwyd ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu mynd allan i siopa ac nad ydynt yn cael cymorth gan deulu a ffrindiau.
“Mae rhai o'n faniau wedi cael eu hailfrandio i helpu i hyrwyddo ein hymgyrch SirGâredig, ac maen nhw'n croesi'r sir o Lanelli i Lanymddyfri, o Hendy-gwyn ar Daf i Wern-ddu.
“Rydym mor falch o allu gwneud rhywbeth i helpu, ac rydym yn annog unrhyw un sydd angen cymorth i gysylltu i weld sut y gallem eu cynorthwyo.”

 

Mae SirGâredig – Rhannu Garedigrwydd Sir Gâr yn cysylltu pobl mewn angen â'r rhai a all helpu ac yn darparu canolbwynt ar gyfer gweithgareddau cymunedol.

 

Ewch i newyddion.llyw.cymru/sirgaredig i gael mwy o wybodaeth neu ffoniwch 01267 234567 i siarad â rhywun.
Dylai unrhyw un sydd â gweithred o garedigrwydd i'w rhannu anfon neges drydar i @CarmsCouncil neu roi neges ar dudalen Facebook Cyngor Sir Caerfyrddin @CarmarthenshireCC gan ddefnyddio'r hashnod #SirGaredig