Ewch i bysgota y gwanwyn hwn

27/03/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd

Mae’r gwanwyn yn y tir a phawb yn dechrau meddwl am yr awyr agored. Beth allai fod yn well na threulio rhywfaint o amser ar lan llyn neu afon yn pysgota?

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwerthu tua 60,000 o drwyddedau pysgota â gwialen bob blwyddyn ac mae’r pysgotwyr sy’n eu prynu yn gwybod yn iawn am y ffyrdd y mae pysgota’n helpu’r amgylchedd ac yn rhoi hwb i economi Cymru.

 

Dywedodd Rob Evans, Cynghorydd Pysgodfeydd Dŵr Croyw i CNC, “Mae pysgota’n weithgaredd hamdden iachus i bobl, hen ac ifanc, i’w fwynhau. Mae rhyw gred boblogaidd mai gweithgaredd llonydd yw hwn sy’n golygu fawr mwy nag eistedd yn llonydd, gwneud nemor ddim a dal llai. Ond mae’r gwirionedd yn hollol wahanol."

 

Mae amrywiaeth y gweithgaredd corfforol mewn pysgota yn ei gwneud yn gamp sy’n galluogi pobl nad ydynt yn heini i ddod yn fwy heini a datblygu hyder, ffitrwydd a sgiliau newydd.

 

“A gall pysgotwyr aros yn gorfforol heini ymhell wedi i’w gallu i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau hamdden eraill ddirywio.”

 

Ychwanegodd Rob Evans, “Mae pysgota’n rhoi cyfle i bobl gael rhan mewn gwella’u cymuned drwy gynlluniau gwirfoddoli fel adfer afonydd a datblygu partneriaethau ag awdurdodau lleol a grwpiau’r trydydd sector.

 

“Mae’n helpu pobl ifanc sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol i ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol a bu’n arbennig o werthfawr yn eu tynnu o dor-cyfraith ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.”

 

Mae gan Gymru gyfoeth o gyfleoedd pysgota o ansawdd uchel sy’n denu ymwelwyr o bell ac agos ac mae’r amcangyfrifon diweddaraf yn awgrymu ei fod yn werth oddeutu £150 bob blwyddyn i’r economi.

 

P’un ai’ch bod yn bysgotwr profiadol neu’n newydd i’r gamp bydd angen trwydded pysgota â gwialen arnoch i bysgota a gellir prynu trwyddedau 2015 ar-lein, dros y cownter ym mhob Swyddfa Bost ac ar y ffôn. Os ydych o dan 12 oed nid oes angen trwydded arnoch ac mae gostyngiadau ar gael i bysgotwyr hŷn a rhai llai abl.

 

Am ragor o wybodaeth am drwyddedau pysgota, ewch i'r wefan

 

 Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net