Ethol cadeiryddion newydd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

24/09/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cadeirydd ac isgadeirydd newydd eu hethol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yr wythnos hon

Etholwyd y Cyng. Wyn Ellis Jones fel Cadeirydd newydd yr Awdurdod a’r Cyng. Annwen Hughes fel is-Gadeirydd.
Mae’r Cyng. Wyn Ellis Jones yn Aelod wedi apwyntio o Gyngor Conwy ac wedi bod yn Aelod Awdurdod ers 3 mlynedd.

 

Magwyd y Cyng. Ellis Jones ar fferm fynydd yn Nebo, Llanrwst ble mae’n dal i fyw heddiw. Mae wedi bod yn Gynghorydd ers 2001 gyda 9 mlynedd o brofiad fel aelod cabinet addysg ac yn ddiweddar fel Cadeirydd pwyllgor craffu Cyllid ac Adnoddau. Mae’n rhedeg cwmni rhostio coffi ac mae ganddo ddiddordeb brwd mewn mynydda a beicio mynydd.

 

Yn ogystal ag ethol Cadeirydd Awdurdod newydd, etholwyd y Cyng. Annwen Hughes fel is-Gadeirydd. Y Cyng. Hughes yw’r ddynes gyntaf i’w hapwyntio i’r rôl ac yn Gynghorydd Gwynedd dros blwyf Llanbedr a Llanfair.
Gan groesawu’r Cadeirydd newydd, dywedodd y Prif Weithredwr Emyr Williams;
"Dyma amser allweddol i ni yma yn Eryri fel amryw o sefydliadau sector gyhoeddus oherwydd y pandemig. Nawr yn fwy nac erioed o’r blaen yw’r amser i barhau gyda arweinyddiaeth cryf a rwyf yn hyderus yng ngallu y Cynghorwyr Wyn Ellis Jones ac Annwen Hughes i’n harwain yn eu swyddi fel Cadeirydd ac is-Gadeirydd.
Maent yn cymryd yr awenau ar gyfnod yr ydym yn edrych ymlaen at weld prosiectau cyffrous yn cael eu cyflawni megis Partneriaeth Tirwedd y Carneddau, prosiect LIFE Coedwigoedd Glaw Celtaidd yn ogystal a llawer o gynlluniau eraill sydd eisioes ar droed yn ogystal a lansio ein Cynllun Partneriaeth newydd y Parc Cenedlaethol: Cynllun Eryri”.

 

Dywedodd y Cyng. Wyn Ellis Jones: “Mae cael fy apwyntio fel Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn fraint anhygoel a rwyf eisiau diolch i’r Aelodau sydd yn ymddiried ynof wrth fy ethol i’r swydd. Hoffwn ddiolch i Owain Wyn am ei gyfnod llwyddianus fel Cadeirydd a gobeithiaf ddod a cymaint i’r rôl a mae yntau wedi gwneud dros y dair mlynedd ddiwethaf.
Rwy’n edrych ymlaen am y sialensau sydd o’n blaenau ac i gydweithio a’n holl bartneriaid er mwyn gwarchod yr amgylchedd anhygoel yn y rhan arbennig yma o’r byd, yn benodol gyda’r ffocws newydd ar dwristiaeth gynaladwy fel ein bod yn annog pobl i fwynhau Eryri yn barchus ac ein bod yn cyflawni hyn drwy barchu llesiant ein cymunedau fel canolbwynt ein meddylfryd”.

 

Y fenyw gyntaf

 

Dywedodd y Cyng. Annwen Hughes:“Mae’n fraint anhygoel bod y fenyw gyntaf i gymryd rôl is-Gadeirydd. Mae Parciau Cenedlaethol y DU yn dirweddau byw a mae’r perchnogion tir, y cymunedau a diwylliant yr ardal yn graidd sylfaenol yn beth sy’n gwneud yr ardal yn le mor anhygoel. Rwy’n edrych ymlaen gallu gweithio i gefnogi’r Awdurdod yn cyflawni ei phwrpasau a thrwy hyn yn gwarchod a chefnogi y cymunedau ac amaethwyr yn Eryri”.