Eisteddfod yr Urdd yn denu’r niferoedd uchaf ers 2012

06/06/2016

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Wrth i’r llwch setlo ar eisteddfod arall, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi fod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint 2016 wedi denu mwy o bobl na’r tair blynedd flaenorol, gyda 90,316 wedi ymweld â’r Maes.

Roedd dros 15,000 yn cystadlu yn ystod yr wythnos, gyda dros 200 o wirfoddolwyr yn stiwardio.  Saith aelod o staff yr Urdd oedd yn rhedeg y rhagbrofion, ac yn ystod yr wythnos roedd y tîm wedi cerdded tua  924,000 cam, sy’n 438 milltir. 

 

Mae dros 20,000 o bobl wedi lawr lwytho ap Eisteddfod yr Urdd, ac 8,800 o fideos wedi eu gwylio ar yr ap. 

 

Roedd gan griw Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017 bwll tywod anferth ar y Maes, ble bu tua 3,000 o blant yn adeiladu cestyll tywod.   Llwyddodd y criw i godi £2,800 tuag at yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.

 

Salads a thatws trwy crwyn werthodd orau yng Nghaffi Mistar Urdd eleni, gyda 100kg o colslaw, 120kg o domatos a 270kg o datws wedi eu paratoi yn ystod yr wythnos. 

 

Cymrodd 800 o blant ran yn sialens gicio yr ardal chwaraeon, ac anelwyd tua 11,000 saeth at y targed yn ardal saethyddiaeth Gwersyll Llangrannog.  Gwerthwyd  635 hwdi a 514 tedi Mistar Urdd ym Mhentref Mistar Urdd.

 

Cafodd ymgyrch ategolion Merched y Wawr wythnos wych gyda £1,500 wedi ei godi tuag at Sefydliad y Galon, sy’n codi cyfanswm ers lansio’r ymgyrch 18 mis yn ôl i £18,000.

 

Stondin arall oedd yn canmol eu hwythnos yn yr Urdd oedd Cowbois, cwmni sy’n gwerthu hwdis a crysau-t Cymraeg o’r Bala.  Yn ôl Wyn ap Gwilym, “Rydym wedi cael Eisteddfod arbennig o dda eleni ac wedi bod yn cario mwy o stoc i’r Maes bob dydd.  Yr hwdis sydd wedi gwerthu orau yw’r rhai pêl-droed – C’mon Cymru 2016 a Cymru Ewro 2016.”

 

‘Steddfod gyntaf wrth y llyw

 

Hon oedd wythnos gyntaf Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd, wrth y llyw yn ystod yr Eisteddfod.  Dywedodd, “Rwyf wir wedi mwynhau fy Eisteddfod gyntaf fel Prif Weithredwr – mae’r croeso wedi bod yn anhygoel, y tywydd wedi bod yn fendigedig a chydweithio gwych wedi bod rhwng y gwirfoddolwyr lleol a’r staff. Trwy gydweithio rydym wedi creu rhywbeth arbennig iawn, unigryw sy’n dathlu egni a dyfodol plant a phobl ifanc ac yn dathlu’r Gymraeg.  Mae gwneud hynny mewn ardal sydd ar y ffin, ble mae’r Gymraeg yn cael ei hystyried yn brin, yn golygu llawer.  Mae’r bwrlwm, y lliw, yr egni a’r chwerthin wedi fy ysbrydoli.”

 

Un o’r gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn hynod brysur yn ystod yr wythnos ac yn eithriadol o falch fod cynifer wedi dod i’r Eisteddfod yw Jeremy Griffiths, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol.  Dywedodd, “Dwi wedi bod wrth fy modd wythnos yma, mae wedi bod yn wythnos wych a mae wedi bod yn anhygoel gymaint o bobl ddieithr sydd wedi dod ataf i longyfarch y pwyllgor – a dwi isho rhannu hwna efo’r holl wirfoddolwyr lleol mor fuan â phosibl. 

 

Safon anhygoel

 

Ychwanegodd Jeremy Griffiths, “Dwi wedi mwynhau gwylio’r cystadlu a safon anhygoel y plant a phobl ifanc trwy gydol yr wythnos ond os byddai rhaid i mi ddewis uchafbwynt, mae’n debyg mai y sioeau cynradd ac uwchradd fyddai rhaid i mi ddewis – Hersprê a Fflamau Fflint.  Roedd yn eithaf emosiynol gweld plant ardal Sir y Fflint yn perfformio sioeau o’r fath safon proffesiynol.   Y cyfan alla i wneud rŵan ydy dymuno pob lwc i’r Eisteddfod ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái y flwyddyn nesaf.”  

 

Cafodd 400 tunnell o gerrig mân a 50 milltir o geblau eu defnyddio i adeiladu’r Maes a chymrodd chwech wythnos i dîm o 150 o weithwyr gael y Maes yn barod – bydd yn cymryd 10 diwrnod i’w gymryd i lawr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru