Dŵr yfed am ddim ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

08/06/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yr wythnos hon y bydd dŵr yfed am ddim ar gael i’r cyhoedd mewn prif gymunedau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, i gydfynd gyda sicrhau bod mwy o gyfleoedd ar gael i yfed dŵr mewn mannau cyhoeddus ledled Cymru er mwyn lleihau’r defnydd o boteli untro.

Wrth annerch Uwchgynhadledd Amgylcheddol yn Ras Cefnforoedd Volvo heddiw, bydd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, yn cyhoeddi mai Llwybr Arfordir Cymru fydd y lleoliad cyntaf ar gyfer cyflwyno cynllun ail-lenwi i Gymru. Mae hyn yn rhan o uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud Cymru y genedl ail-lenwi gyntaf yn y byd. 

 

Fel cam cyntaf y cynllun Cenedl Ail-lenwi, bydd y Gweinidog yn ymrwymo i roi’r cynllun ar waith mewn cymunedau ar hyd Llwybr Arfordir Cymru yn y flwyddyn nesaf.  Bydd Llywodraeth Cymru yn cydweithio â threfi, pentrefi a busnesau bwyd a diod i’w hannog i gynnig mannau ail-lenwi. Bydd y rhai sy’n ymuno â’r ymgyrch hon yn weladwy i gerddwyr drwy sticeri ar ffenestri, a byddant yn ymddangos ar restr mewn ap ail-lenwi dwyieithog.

 

Bydd yr ap yn dangos lle mae dŵr yfed yn rhad ac am ddim ar gael i’r cyhoedd, gan ei gwneud yn haws i bobl ail-lenwi eu poteli dŵr heb orfod prynu diodydd untro eraill.

 

Gan geisio ymhellach i wella’r broses rheoli gwastraff plastig, dywedodd y Gweinidog hefyd mai blaenoriaeth y £6.5 miliwn yng Nghronfa Buddsoddi Cyfalaf yr Economi Gylchol fydd ailgylchu plastig. Bydd y gronfa yn helpu busnesau yng Nghymru sy’n gweithgynhyrchu nwyddau plastig i ddefnyddio mwy o blastig wedi’i ailgylchu yn eu cynhyrchion, gan gadw plastigau mewn cylchrediad lleol yn hytrach na’u hallforio i’w hailgylchu mewn mannau eraill, eu defnyddio fel tanwydd neu eu tirlenwi.

 

Lleihau defnydd o blastig

 

Meddai Hannah Blythyn:  “Dw i’n hynod falch o gyhoeddi heddiw mai Llwybr Arfordir Cymru fydd y lleoliad cyntaf yn ein hymgyrch i wneud Cymru yn genedl ail-lenwi gyntaf yn y byd.   

 

"Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i gael llwybr troed penodol o gwmpas ei holl arfordir, ac rydyn ni fel Llywodraeth yn edrych ymlaen yn fawr at gydweithio â’r cymunedau ar hyd yr 870 o filltiroedd godidog hyn i leihau’r defnydd o blastigau untro.   Dyma’r cam cyntaf yn ein huchelgais i ddod yn genedl ail-lenwi gyntaf y byd.

 

“Bydd cael mwy o fannau ail-lenwi ar hyd ein harfordir yn helpu i leihau nifer y poteli plastig sy’n mynd i’r môr, a all gael effaith ddinistriol ar ein hamgylchedd morol.   

 

“2018 yw ein Blwyddyn y Môr, a chyda Ras Cefnforoedd Volvo yma yng Nghaerdydd mae’n wych cael gwneud y cyhoeddiad hwn yn Uwchgynhadledd yr Amgylchedd, sy’n gam pwysig tuag at atal plastigau rhag mynd i’n moroedd.”  

 

Meddai Anne-Cecile Turner, Arweinydd Rhaglen Cynaliadwyedd Ras Cefnforoedd Volvo:  “Drwy ymrwymo i leihau gwastraff plastig drwy gynllun ail-lenwi llwybr yr arfordir, mae Cymru yn rhoi arweiniad unwaith eto i’r byd yn y frwydr barhaus i fynd i’r afael â’r niwed y mae llygredd plastig yn ei achosi i’n moroedd a’r fioamrywiaeth y maent yn ei chynnal.

 

“Gyda’n gilydd, mae gennym gyfle unigryw i ddiogelu’n Planed Las. Mae Uwchgynhadledd y Môr yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i ddatrys yr argyfwng hwn ac mae cyhoeddiadau, fel un Llywodraeth Cymru, yn helpu i ledaenu’r neges honno a’r angen am weithredu ar frys.”

 

Meddai Clare Pillman, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n rheoli Llwybr Arfordir Cymru ar ran Llywodraeth Cymru:  “Dw i wrth fy modd bod Llwybr Arfordir Cymru yn mynd i chwarae rhan flaenllaw yn uchelgais Cymru i ddod yn genedl ail-lenwi.  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ymrwymo i gefnogi’r fenter hon er mwyn helpu i ddiogelu’n hamgylchedd morol gwych.

 

"Bydd cymryd camau i atal gwastraff y gellir ei osgoi yn sicrhau ein bod yn rheoli’n hadnoddau prin yn well, sy’n dda i bobl, economi ac amgylchedd Cymru.”