Diwrnod hwyl dysgu Cymraeg cyntaf Ynys Môn

23/05/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Diwrnod Hwyl Dysgu Cymraeg cyntaf Môn yn cael ei gynnal ddiwedd y mis yng Nghaergybi.

Mae’r digwyddiad di-dâl yn Neuadd Ysgol Cybi, rhwng 10yb a 2yp ar Ddydd Iau 30ain o Fai, yn agored i bobl o bob cefndir ieithyddol. Bydd pawb sydd yn cynnal gweithgaredd neu stondin yn ddwyieithog gan roi cyfle i bawb fentro yn y Gymraeg yn ôl eu gallu a’u hyder gyda’r prif ffocws ar gael hwyl.

 

Esboniodd Ifor Gruffydd, Cyfarwyddwr Dysgu Cymraeg Gogledd-Orllewin Cymru: “Mae Dysgu Cymraeg y Gogledd-Orllewin yn croesawu’r cyfle hwn i gydweithio unwaith eto gyda Menter Iaith Môn er mwyn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg.  Mae’n wych gweld digwyddiadau fel hwn gan ei fod yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth, a hynny gyda’u plant mewn awyrgylch hamddenol a chefnogol.”

 

Ychwanegodd Nia Thomas, sy’n arwain Menter Iaith Môn: “Mae’n hyfryd gweld diwrnod llawn gweithgareddau creadigol ac egnïol yn dod i Gaergybi yn ystod yr Hanner Tymor. Mae’n her cadw plant yn brysur ac yn aml bydd rhieni’n sôn nad oes digon o weithgareddau i’w helpu i fagu eu plant yn ddwyieithog. Felly dyma gyfle i bawb i ymuno yn yr hwyl cymunedol ac i fentro ychydig mwy yn y Gymraeg, hyd yn oed os mai dim ond wrth ddweud ‘diolch’ wrth adael. Gobeithio bydd y rhaglen greadigol a bywiog yn denu’r hen a’r ifanc, o Fôn ben baladr, i fwynhau diwrnod o wylia a hwyl.”

 

Ioga a chelf

 

Yn ogystal â stondinau i gefnogi dysgwyr a theuluoedd megis llyfrau a phaentio wynebau, bydd hefyd rhaglen o weithgareddau yn dechrau gyda sesiwn boblogaidd o ioga i oedolion a phlant gan Leisa Mererid am 10yb. Dilynir hyn am 11yb gyda sesiwn gelf yr artist adnabyddus Catrin Williams yna, am 12yp, bydd Richard Owen, Bocsŵn, yn dysgu ukuleles i’r hen a’r ifanc. Allan yn yr awyr agored, am 1pm, bydd sesiwn chwaraeon i blant gyda Rhodd Alaw a thîm yr Urdd. Yn yr awyr agored hefyd, am 10:30yb, 11:30yb a 12:30yp, bydd Ben Stammers, o Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, yn arwain taith o amgylch Caergybi i adnabod y llefydd gorau i wylio adar, gan gynnwys y wennol ddu.

 

Trefnir y diwrnod hwyl gan Dysgu Cymraeg a Menter Iaith Môn. Cefnogir y digwyddiad gan Bartneriaeth Cymraeg i Deuluoedd Môn a sefydlwyd i hwyluso cydweithio rhwng asiantaethau cyhoeddus, y sector wirfoddol a’r sector breifat er mwyn cefnogi teuluoedd gyda chyfleoedd i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg. Lluniwyd y rhaglen i sicrhau croeso ac arlwy i bawb, o bob oed a chefndir ieithyddol, i fwynhau’r gweithgareddau.