Digwyddiadau ar y gweill i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 oed

21/09/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ardal Eryri yn dathlu 70 mlynedd ers ei dynodi’n Barc Cenedlaethol, ac er mwyn nodi’r achlysur arbennig mae Awdurdod y Parc wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau amrywiol.

Daeth y dynodiad yn sgil y Ddeddf Parc Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, a oedd yn sicrhau bod ardaloedd penodol o harddwch naturiol a’u diwylliant a’u bywyd gwyllt yn cael eu diogelu ar gyfer y genedl trwy eu hamddiffyn rhag gor-ddatblygiad. Eryri oedd y dynodiad cyntaf o’i fath yng Nghymru, a’r trydydd trwy’r Deyrnas Unedig.
 
Fel ninnau, wynebodd ein rhagflaenwyr heriau ar hyd y daith wrth ymateb i ddatblygiadau mewn technoleg, trafnidiaeth a ffordd o fyw, ond rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod rhinweddau arbennig Eryri yn parhau i ffynnu hyd heddiw, law yn llaw â’r byd newydd, a’i bod yn parhau i gael ei harddel fel un o’r ardaloedd mwyaf rhyfeddol yn y byd. Yn ogystal â’i mynyddoedd geirwon a’i thirweddau dramatig, mae ei diwylliant a’i threftadaeth arbennig, a'r iaith Gymraeg sy’n rhan greiddiol o’i hunaniaeth yn swyno ymwelwyr o bob cwr o’r byd.
 
Bydd sawl prosiect cyffrous a digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal i ddathlu’r garreg filltir arbennig yma. Comisiynwyd nifer o artistiaid lleol i greu darnau o gelfyddyd sy’n dathlu Eryri, fydd ar gael i’w gwerthfawrogi trwy fap digidol, ac estynnodd ein Gwasanaeth Cadwraeth wahoddiad i Gynghorau Cymuned ein helpu i blannu 5,000 o goed ar draws y Parc, un ar gyfer pob un trigolyn sy’n dathlu pen-blwydd yn 70, a phob un plentyn a enir yn 2021.
 
Er mwyn cofnodi’r saith degawd, porwyd trwy hen ffotograffau i greu oriel ddigidol o hen luniau . Yn ogystal â defnyddio hen luniau llychlyd o lyfrgell yr Awdurdod, croesawyd lluniau gan y cyhoedd er mwyn cofnodi eu profiadau hwy o fyw, gweithio neu ymweld â’r Parc Cenedlaethol.
 
Yn arwain at y diwrnod mawr bydd taith arbennig o ogledd y Parc i’r de, gyda staff, gwirfoddolwyr, aelodau a phartneriaid yn cwblhau cymalau ar droed, ar ddwy olwyn a thrwy ddŵr! Bydd y daith yn gorffen yn Aberdyfi, lle bydd cyfle i bawb ymgynnull unwaith eto mewn dathliad arbennig, a hynny wedi deunaw mis heriol iawn yn sgil y pandemig Covid-19.

 

Adeg arwyddocaol


 
Meddai Wyn Ellis Jones, Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: “Mae’r dathliad eleni yn digwydd ar adeg arwyddocaol yn ein hanes, wrth i ni ddod allan o un o’r cyfnodau anoddaf ers ein dynodiad - i’r cymunedau, ac i ninnau fel Awdurdod. Yn sicr mae pandemig Covid-19 wedi dod â thro ar fyd, ond gyda staff, gwirfoddolwyr, aelodau a phartneriaid angerddol ac ymroddgar, rwy’n ffyddiog bydd Eryri yn parhau i fod yr un mor arbennig i genedlaethau’r dyfodol.”
 
I gloi’r cyfan, yn ystod yr Hydref bydd cyfres deledu arbennig sy’n dilyn hynt a helynt trigolion a staff y Parc Cenedlaethol yn cael ei darlledu ar S4C. Dros y deunaw mis diwethaf rydym ni fel Awdurdod wedi bod yn cydweithio gyda Chwmni Da ar raglen ddogfen pedair pennod sy’n rhoi cipolwg ar bleserau a heriau gofalu am, a byw a gweithio o fewn ffiniau un o Barciau Cenedlaethol mwyaf adnabyddus y byd.