Galw am fuddsoddiad mwy cadarn i addysg Gymraeg

21/04/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae angen sicrwydd o fuddsoddiad ariannol mwy cadarn a manwl ar gynllun Cyngor Castell-nedd Port Talbot i sefydlu ysgol uwchradd Gymraeg newydd ym Mhort Talbot, dyma alwad Rhieni Dros Addysg Gymraeg mewn llythyr at holl aelodau cabinet y cyngor cyn iddynt drafod adroddiad ôl ymgynghorol ar y cynnig ar Ebrill 22.

 

Yn y llythyr mae’r mudiad rhieni yn manylu ar restr sylweddol o bryderon gan rhieni lleol, gyda galwad benodol am ymrwymiad gan y cyngor i nodi’r union wariant a fwriedir ar yr adeilad er mwyn diweddaru, gwella ac uwchraddio’r cyfleusterau, cyn bod modd derbyn y cynnig sydd gerbron.

 

Diffygiol

 

Dywedodd Kelvin Edwards ar ran y mudiad, “ Mae’r egwyddor o ddatblygu addysg Gymraeg yn y Sir yn un i’w chroesawu, ond mae sawl elfen o’r cynllun ar ei wedd bresennol yn ddiffygiol, amwys neu’n annigonol. Galwn am sicrwydd y bydd buddsoddiad yn yr ysgol Gymraeg arfaethedig yn gyfatebol i’r gwariant ar ysgol uwchradd Saesneg newydd sbon gyfagos. Rhaid sicrhau y bydd y ddwy ysgol yn medru darparu addysg gyfatebol o’r radd flaenaf i ddisgyblion y Sir. Ni ddylid cyfaddawdu ar ansawdd a safon yr adnoddau; dylai’r disgyblion gael yn union yr un cyfleoedd pa bynnag gyfrwng iaith yw eu haddysg."

 

 

Ychwanegodd Kelvin Edwards Rydym yn gallu cefnogi’r cynllun presennol i’r graddau ei fod yn sefydlu gwell adnoddau i addysg Gymraeg ac felly mae sicrwydd digyfaddawd mewn perthynas â’r cyllid fydd yn cael ei fuddsoddi yn hollbwysig. Rhaid sicrhau nad oes unrhyw wahaniaethu mewn perthynas â hyn, a bod y neges honno’n cael ei chyfathrebu i rieni yn glir a diamwys. ”

 

Tawelu ofnau 

 

Dywedodd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu’r Mudiad, “ Mae angen mynd i’r afael â’r mater hwn ar fyrder er mwyn rhoi cynnig cyflawn a theg i rieni, fydd yn eu cymell i barhau i ddewis addysg Gymraeg yn yr uwchradd. Rhaid i’r Sir fynd â’r rhieni gyda hwy ar hyd bob cam o’r daith, trwy wneud hynny bydd modd tawelu ofnau a magu hyder wrth iddynt ymddiried eu plant yn yr ysgol newydd. Mae darparu sicrwydd o fuddsoddiad digonol yn ogystal â rhoi mwy o gig ar asgwrn y cynllun yn gyffredinol yn gwbl hanfodol er mwyn lliniaru ofnau a phryderon o’r cychwyn cyntaf."

 

Ychwanegodd, “Wrth drafod yr adroddiad hyderwn y bydd aelodau’r cabinet yn rhoi ystyriaeth ddwys i’r materion hyn ac yn sicrhau bod atebion llawn yn cael eu darparu cyn symud ymlaen i gyhoeddi’r hysbysiad statudol. ”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net