Taclo troseddau stepen drws

26/03/2015

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Taclo ymweliadau heb wahoddiad

Wrth i fwy fwy o gymunedau led-led Cymru fynd ati i daclo ymweliadau i gartrefi heb wahoddiad, bydd Safonau Masnach Ynys Môn a Heddlu Gogledd Cymru yn lansio cynllun newydd mewn cymuned yn Ynys Môn i daclo troseddau o’r fath.

 

Dangosodd ymgynghoriad diweddar gyda thrigolion pentref Moelfre bod y mwyafrif helaeth o blaid sefydlu Ardal Dim Galw Heb Wahoddiad yn y pentref glan môr. Mae ardaloedd tebyg ar hyd yr Ynys profi’n llwyddiant, ar ôl helpu lleihau ofn troseddu.

 

Eglurodd Rheolwr Safonau Masnach Môn, Emma Jones, “Mae troseddau stepen drws yn digwydd pan fo rhywun yn galw arnoch yn heb wahoddiad. Bydd rhai galwyr heb wahoddiad yn ceisio twyllo eu ffordd i mewn i dy i ddwyn neu er mwyn perswadio preswylwyr i roi arian iddynt. Mae rhai yn honni eu bod yn swyddogion nwy neu ddŵr, eraill yn ceisio gwerthu rhywbeth i chi neu yn ceisio eich perswadio i dalu am waith o gwmpas y tŷ neu’r ardd.”

 

“Yn ogystal â chreu pryder a phoen meddwl i drigolion bregus, mae’r sawl sydd yn cyflawni troseddau stepen drws yn cymryd gwaith oddi ar fasnachwyr onest ac yn pardduo enw da crefftwyr lleol yn gyffredinol. Byddwn yn annog pobl i ddefnyddio gweithwyr sydd wedi eu cymeradwyo gyda’r cynllun Prynwch efo Hyder ar gyfer unrhyw waith.”

 

Dangosodd ymgynghoriad diweddar bod 97% o drigolion a holwyd yn cefnogi sefydlu Ardal Dim Galw Heb Wahoddiad yn y pentref glan mor. Roedd oddeutu 71% hefyd yn bryderus am droseddau stepen drws, gyda 17% wedi cael profiad gwael gyda gwerthwyr ar y stepen drws.

 

Bydd arwyddion Ardal Dim Galw Heb Wahoddiad yn cael eu gosod ar byst lamp yn dangos i bobl eu bod yn dod i mewn i ardal lle nad yw trigolion yn prynu nwyddau na gwasanaethau gan werthwyr sy’n galw heb wahoddiad. Gofynnir hefyd i holl drigolion ddangos sticer ar eu drws ffrynt neu ar eu ffenestr yn atgyfnerthu’r neges.

 

Pwysleisiodd y Prif Arolygydd Guy Blackwell o Heddlu Gogledd Cymru, “Mae masnachwyr twyllodrus ar stepen drws a galwyr ffug yn peri risg i bawb, yn arbennig pobl hŷn. Mae’r rhain yn lladron proffesiynol a chredadwy sy’n medru twyllo eu ffyrdd i mewn i gartrefi’r rheini y maent yn ystyried eu bod yn dargedau hawdd. Gall yr effaith fod yn dorcalonnus nid yn unig i’r dioddefwyr ond i’r gymuned gyfan.”

 

Ychwanegodd Prif Swyddog Safonau Masnach Môn, David Riley, “Nid ydym eisiau i bobl fyw mewn ofn rhag troseddu stepen drws. Drwy gyflwyno Ardal Dim Galw Heb Wahoddiad rydym yn grymuso trigolion fel eu bod yn medru cymryd rheolaeth. Wrth gydweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru gallwn wneud rhywbeth am y troseddwyr yma a diogelu ein cymunedau.”

 

Er nad yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr alw heb wahoddiad yn yr ardaloedd hyn, gall masnachwyr sy’n anwybyddu cais penodol gan drigolion fod yn cyflawni trosedd. Mae cannoedd o’r parthau hyn yn gweithredu’n llwyddiannus ar draws y Deyrnas Unedig erbyn hyn a chafwyd adroddiadau bod trigolion yn teimlo’n fwy diogel a bod lefelau trosedd wedi gostwng yn sylweddol. Nid yw’n fwriad gan y prosiect i rwystro cwmnïau catalogau neu fasnachwyr rheolaidd y mae ganddynt gontractau gyda’r trigolion eisoes.

 

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am drosedd stepen drws cysylltwch â Safonau Masnach Cyngor Môn neu Heddlu Gogledd Cymru. Gall fasnachwyr sy’n gweithio yn y maes gwella tai hefyd gysylltu â ni am gyngor a gwybodaeth am ofynion deddfwriaethol gysylltu gyda Safonau Masnach Môn hefyd.

 

Caiff y cynllun newydd ei lansio yn Neuadd Bentref Moelfre am 2.00yp, Dydd Llun, Mawrth 30ain 2015.

 

 Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net