Y Cynulliad yn gwrthod James Bond ond yn croesawu Stiwdio Pinewood

17/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Stiwdio Pinewood yn agor ei drysau yng Nghymru

Wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol gau y drysau ar gynhyrchwyr James Bond yn y Senedd-dy ym Mae Caerdydd, bu’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn ymweld â stiwdio newydd Pinewood yn y brifddinas.

 

Mae ei ymweliad yn cyd-fynd gyda’r cyhoeddiad mai’r ffilm gyntaf a fydd yn cael ei ffilmio yn y stiwdio newydd yw ail-gread o ffilm The Crow. Mae gan Stiwdios Pinewood gysylltiad agos iawn gyda ffilmiau James Bond dros y blynyddoedd, gan mai dyna gartref ysbrydol ffilmiau yr ysbiwr 007. 

 

Cafodd y stiwdio newydd, 180,000 tr sg o faint, ei chreu yn adeilad y Ganolfan Ynni, sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, yng Ngwynllŵg, Caerdydd sy’n rhan o rwydwaith byd-eang stiwdios Pinewood. 

 

Cynhaliwyd yr ymweliad yn ystod darlleniad cyntaf sgript cynhyrchiad cyntaf y stiwdio.  Mae peilot y ddrama The Bastard Executioner, ar gyfer Fox 21 Television Studios, Imagine Television a FX Productions yn cael ei ffilmio yn Pinewood Studio Cymru a lleoliadau eraill ledled y De.

 

Ers i’r Prif Weinidog, Gweinidog yr Economi a Pinewood Group plc ddadorchuddio’r cynlluniau ar gyfer y stiwdio llynedd, mae’r adeilad wedi cael ei ailadeiladu’n llwyr a bellach mae’n cynnwys gofod cynhyrchu 70,000 troedfedd sgwar gyda chyfleusterau ychwanegol fel swyddfeydd cynhyrchu ac adran wisgoedd, gweithdy setiau, ystafelloedd gwisgo ac adrannau trin gwallt a cholur.

 

Croesawodd y Prif Weinidog, ddyfodiad Stiwdios Pinewood i Gymru, “Mae’r diwydiannau creadigol yn ffynnu yng Nghymru ac mae agor Pinewood Studios Cymru yn dod yn sgil nifer o gynhyrchiadau llwyddiannus sydd wedi cael eu ffilmio yng Nghymru’n ddiweddar.  Mae’n newyddion rhagorol ac yn gam pwysig ym mharhad twf ein sector diwydiannau creadigol."

 

“Mae’r ffaith bod Pinewood wedi dewis agor stiwdio yng Nghymru a bod cymaint o gwmnïau cynhyrchu’n ffilmio yma yn dyst i harddwch ein tirwedd, bwrlwm ein dinasoedd, gwychder ein hasedau hanesyddol, dawn ac ymroddiad ein gweithlu a hyblygrwydd y cymorth y gall Llywodraeth Cymru ei gynnig.  O ddod â phopeth ynghyd, mae gennym wlad sy’n lle ardderchog i wneud ffilmiau a rhaglenni teledu o’r radd flaenaf ynddi.

 

Ychwanegodd Gweinidog yr Economi Edwina Hart, “Mae agor Pinewood Studio Cymru yn newyddion rhagorol.  Mae’n fuddsoddiad uchel ei broffil ac o werth economaidd mawr i Gymru.  Mae hefyd yn cyfle amhrisiadwy i hyrwyddo Cymru fel lleoliad o safon ryngwladol ar gyfer cynhyrchu ffilmiau a rhaglenni teledu.

 

Cyflogi pobl leol

 

“Rydym eisoes yn medi ffrwyth penderfyniad Pinewood i ddod yma wrth i’r stwidio gyflogi pobl leol ac i gwmnïau lleol ennill contractau gyda chynyrchiadau byd-eang.”

 

Dywedodd  Prif Weithredwr Pinewood Group, Ivan Dunleavy, “Rwy’n falch iawn bod ein tîm ymroddedig yng Nghymru wedi sicrhau bod y stiwdio wedi agor yn llwyddiannus.  Mae’r agoriad yn cyd-fynd â ffigurau’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer mis Ionawr sy’n dangos bod y sector bellach yn fwy nag erioed ac yn werth £76.9 biliwn y flwyddyn i economi’r DU.”

 

Cafwyd datganiad heddiw gan Lywydd y Cynulliad, Rosemary Butler yn cydnabod mai ei phenderfyniad hi oedd  gwrthod cais cynhyrchwyr James Bond i ffilmio yn siambr y Cynulliad ar y sail y byddai'r ffilmio yn gallu ymyrryd ar waith y Cynulliad.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net