Lansio rhaglen i fyw'n well a byw'n hirach

13/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Ysmygu yn brif ffactor

Lansiwyd rhaglen newydd gan Lywodraeth Cymru i geisio mynd ati i leihau'r marwolaethau o glefyd cardiofasgwlaidd a chanser yng nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru. 

 

Wrth lansio'r rhaglen Byw’n Well Byw’n Hirach, dywedodd y Dirprwy Weinidog, Vaughan Gething fod angen gwneud mwy i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau annerbyniol mewn canlyniadau iechyd yng Nghymru.

 

Yng ngham cyntaf rhaglen Byw’n Well, Byw’n Hirach, bydd cymorth wedi'i dargedu at bobl sydd ei angen, a hynny drwy nodi pwy sydd â'r risg fwyaf o ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd.

 

Clefydau cardiofasgwlaidd a chanser yw'r achosion mwyaf o farwolaethau mewn cymunedau difreintiedig.  Mae llawer o ffactorau’n gyffredin rhwng clefyd cardiofasgwlaidd a chanser, fel deiet gwael, dim digon o ymarfer corff, smygu ac yfed gormod o alcohol.


Gwiriad

 

Bydd y gwiriad iechyd yn cynnwys cwestiynau syml am ffordd o fyw a hanes teuluol ac fe gynigir brofion pwysau gwaed, curiad calon a cholesterol i asesu beth yw eu risg o ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd dros y 10 mlynedd nesaf. Wedyn caiff oedran, ethnigrwydd, taldra, pwysau ac maint canol y bobl eu cofnodi fel rhan o’r gwiriad.   

 

Ar ôl cael y canlyniadau, bydd y rheini a gymerodd ran yn nodi ar y cyd eu blaenoriaethau ar gyfer lleihau eu risg o ddatblygu clefyd cardiofasgwlaidd, ac yn cytuno ar gynllun gweithredu. Byddant hefyd yn cael adroddiad personol am eu canlyniadau a chamau y gellid eu cymryd i leihau'r risg.

 

Rhoddir cyngor i bobl am ddeiet ac ymarfer corff, a lle y bo'n briodol, cânt eu cyfeirio at gynlluniau ymarfer corff neu gyngor gan wasanaethau lleol ar gyfer stopio smygu, a fydd ar gael fwyfwy mewn fferyllfeydd cymunedol. Caiff triniaeth feddygol ar gyfer pwysau gwaed uchel a lefelau uwch o golesterol hefyd ei chynnig lle y bo'n briodol.

 

Taclo'r anghydraddoldebau 

 

Dywedodd Mr Gething: “Er fod disgwyliad oes yn cynyddu’n gyffredinol, mae angen gwneud mwy i daclo'r anghydraddoldebau annerbyniol mewn canlyniadau iechyd rhwng y cymunedau mwyaf a lleiaf difreintiedig, yng Nghymru." 

 

Ychwanegodd, “Mae llawer y gellid ei wneud i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd - gwella deiet, gwneud mwy o ymarfer corff, stopio smygu ac yfed alcohol mewn modd cyfrifol."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net