£1 miliwn ar gyfer cynllun i helpu’r di-waith hirdymor

07/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

£1 miliwn i gynllun i helpu'r diwaith

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn rhoi £1 miliwn i raglen ‘Esgyn’ sy’n helpu’r di-waith hirdymor ganfod swydd neu hyfforddiant.

 

Daw’r cyhoeddiad hwn wrth i ffigyrau newydd ddangos bod Esgyn wedi helpu i greu 1,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl o gartrefi di-waith ers ei lansio naw fis yn ôl.

 

Bydd y £1,063,271 o gyllid yn cefnogi parhad Esgyn tan 31 Mawrth 2016 gan alluogi mwy byth o bobl - fel rhieni sengl, pobl anabl ac oedolion heb gymwysterau - i fanteisio ar y cymorth un-i-un a gynigir gan y rhaglen.

 

Bydd y cyllid yn cyfrannu hefyd at ehangu’r ardal lle darperir y rhaglen yn sir Caerffili i gynnwys clwstwr Cymunedau’n Gyntaf Cwm Rhymni Uchaf. Bydd y tîm yn gallu ychwanegu felly at y cynnydd sydd wedi’i wneud eisoes yng Nghlwstwr Caerffili.

 

Dywedodd Lesley Griffiths:“Heddiw rydym yn cyrraedd carreg filltir anferth – 1,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl o gartrefi di-waith yng Nghymru. Rydym yn falch o’r llwyddiant sylweddol hwn wrth gwrs, ond ddylen ni ddim gorffwys ar ein rhwyfau chwaith.

 

“Mae’n dda iawn gen i gyhoeddi £1 miliwn arall er mwyn i’r rhaglen hon barhau. Bydd midd dal ati nawr i adeiladu ar y llwyddiant hwn a sicrhau bod hyd yn oed mwy o bobl yn gallu cael cymorth un-i-un gan Esgyn. Rydym yn gwybod mai cyflogaeth yw’r ffordd orau allan o dlodi gan ei bod yn galluogi pobl i fyw bywydau sefydlog a boddhaus.  Bydd Esgyn yn siŵr o newid bywydau llawer o bobl ledled Cymru.” 

 

Bydd y Gweinidog yn cwrdd â nifer o bobl sydd wedi manteisio ar raglen Esgyn, gan gynnwys Tanya Jones, rhiant sengl 42 oed o Gaerffili sydd wedi bod allan o waith ac yn dioddef o broblemau iechyd hirdymor.

 

Ers iddi ymuno â’r cynllun cafodd Tanya ei hannog i wneud cais am nifer o gyfleoedd lleoliad gwaith gyda GIG Cymru. Llwyddodd i gael lleoliad gwaith 35 awr yr wythnos ac ers hynny mae wedi cael contract llawn amser i weithio am 6 mis fel derbynnydd i’r Gwasanaeth Iechyd.

 

Dywedodd Tanya:“Mae rhaglen Esgyn yn wych - mae wedi fy helpu i ffeindio gwaith llawn amser. Heb y gefnogaeth hon a’r help i ddod i gysylltiad â sefydliadau fel GIG Cymru byddwn i a phobl eraill fel fi yn dal yn chwilio am waith neu hyfforddiant.”

 

Mae Esgyn ar gael mewn naw ardal ar draws Cymru. Mae mentoriaid Esgyn yn gweithio gyda’r bobl leol o gartrefi di-waith ac yn edrych ar y rhesymau sy’n eu hatal rhag cael hyd i waith a’u helpu wedyn i ddatrys y materion hynny. Mae’r mentoriaid yn aros mewn cysylltiad â’r cleientiaid am hyd at 12 mis ar ôl iddynt ddechrau swydd neu hyfforddiant newydd ac yn cynnig cefnogaeth a chymorth iddynt ar hyd yr amser.

 

Nod y rhaglen uchelgeisiol hon yw darparu 5,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth erbyn 2017 i gartrefi lle nad oes unrhyw un mewn gwaith.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net