Sêr FFIT Cymru yn llwyddo i chwalu’r garreg filltir o bymtheg stôn

10/12/2021

Categori: Iechyd, Newyddion

Mae sêr y gyfres iechyd FFIT Cymru wedi parhau gyda’u trawsnewid dramatig gan lwyddo i golli 15 stôn rhyngddynt mewn ychydig dros chwe mis.

Fe gychwynnodd y pump arweinydd, Leah, Dylan, Bronwen, Siôn Huw a Lois ar eu taith trawsnewid ym mis Ebrill, gyda’r nod o fyw yn iachach a magu ffitrwydd.

 

Dros gyfnod o saith wythnos, fe ddilynodd y pump arweinydd gynlluniau bwyd a ffitrwydd arbenigol dan ofal tri arbenigwr y gyfres, yr hyfforddwr personol, Rae Carpenter, dietegydd Sioned Quirke a’r seicolegydd Dr Ioan Rees. Ac fe lwyddodd y pump arweinydd i gofnodi canlyniadau syfrdanol dros y cyfnod yno, gan lwyddo i golli naw stôn rhyngddynt.

 

Yn y rhaglen FFIT Cymru: 6 Mis Wedyn, sydd ar gael i’w gweld ar S4C Clic a BBC iPlayer, bydd yr arweinwyr, arbenigwyr a’r cyflwynydd Lisa Gwilym yn dod at ei gilydd unwaith eto ar gyfer aduniad arbennig. Cawn glywed beth sydd wedi digwydd ym mywydau'r pum arweinydd, Leah, Lois, Siôn Huw, Bronwen a Dylan, ers i’r camerâu adael, a gweld os yw’r arferion iachus wedi parhau.

 

Mae ysbrydoliaeth i’w ganfod yn stori pob arweinydd, a neb yn llai na’r athrawes o Gaerdydd, Leah Owen-Griffiths. Ers i’r gyfres orffen mae Leah, sydd yn fam i ddau o blant, wedi mwynhau rhedeg 10k’s a chymryd rhan yn yr her eithafol Tough Mudder. Yn sgil ei hymdrechion, mae Leah wedi llwyddo i golli cyfanswm o dair stôn ac wyth pwys, gan golli 14 modfedd oddi ar ei wast yn ogystal.

 

"Fi ‘di gweithio’n galed iawn yn trio cynyddu fy ffitrwydd i," meddai Leah. "Fi’n teimlo’n mor dda ar hyn o bryd, fi erioed ‘di teimlo cystal â hyn. Ar ddechrau’r flwyddyn, ro’n i’n teimlo fel balŵn oedd ar fin byrstio. Oni’n gwisgo dillad oedd yn lot rhy fawr i fi a doedd gen i ddim lot o feddwl o fi fy hun. Ond erbyn hyn, fi yw’r fersiwn gorau posib o fi fy hun. Mae’n mor braf i allu dweud hynny, a bron a bod, dwi ddim yn nabod y person sy’n edrych nôl ata’i yn y drych weithiau."

 

Wedi llwyddo i golli stôn a phum pwys yn ystod y gyfres, mae Lois Morgan-Pritchard, perchennog busnes harddwch o’r Ffôr ym Mhenllŷn, wedi colli stôn a phum pwys arall ers diwedd y gyfres. Mae hi hefyd wedi llwyddo i gwblhau rhedeg 10 cilomedr, gyda chefnogaeth ei theulu; carreg filltir arwyddocaol dros ben gan ystyried ei bod wedi ei pharlysu o’i chanol i lawr ddeuddeg mlynedd yn ôl ar ôl cael diagnosis y cyflwr prin Guillain-Barré Syndrome.

 

"Neshi godi un bora a meddwl, ‘duw, dwi am neud 10k bora ‘ma!" meddai Lois. "Roedd Huw a’r plant yn frwdfrydig tu ôl i fi yn y car, yn rhoi darn o banana i fi bob hyn a hyn! Mae Huw wedi bod yn gefn i fi erioed, hyd yn oed pan oeddwn i mewn cadair olwyn. Dw i’n iachach rŵan, yn mwynhau bywyd a chael fwy o amser efo’r teulu. Mae popeth di syrthio mewn lle fel petai."

 

Er i’r bump golli cyfanswm o pymtheg stôn rhyngddynt yn ystod saith wythnos y gyfres, mae’r llwyddiannau yn ymestyn llawer iawn ymhellach na’r glorian.

 

I Dylan Humphreys o Rosgadfan, sydd yn rhedeg cwmni peiriannau cloddio, mae’r trawsnewid yn golygu nad yw bellach angen llawdriniaeth ar ei hernia, wedi iddo golli pedwar stôn a phum pwys. Fe wnaeth y daith hefyd arwain Dylan i ddechrau beicio, rhywbeth sydd bellach yn ddiddordeb brwd iddo wedi iddo seiclo cannoedd o filltiroedd yn y cyfamser, gan godi dros £1,000 i orsaf fad achub RNLI Porthdinllaen wrth wneud.

 

Rhywun arall sydd wedi ennyn diddordeb newydd yw’r athro o Brestatyn, Siôn Huw Davies. Mae Siôn Huw wedi dechrau casgliad o fedalau lliwgar ar ôl rhedeg cyfres o rasus 5k dros y misoedd diwethaf. Er iddo gyfaddef nad yw’r chwe mis diwethaf ddim wastad wedi bod yn hawdd, mae Siôn Huw dal wedi llwyddo i golli dwy stôn ac wyth pwys ac yn hapus ei fod nawr ar y trywydd iawn gyda help ei wraig, a’i "graig", Rachel.

 

Ac wrth iddi hyfforddi i fod yn GP, tydi’r chwe mis diwethaf heb fod y mwyaf esmwyth chwaith i Dr Bronwen Price o Fethel. Er i Bronwen orfod gweithio patrymau shifft amrywiol a symud tŷ sawl tro, mae’r daith wedi parhau, wrth iddi golli bron i hanner stôn yn ychwanegol o’r stôn a phum pwys a lwyddodd i golli yn ystod y gyfres. Ond ar ôl derbyn goriadau ei thŷ newydd yng Nghaerdydd, mae hi’n benderfynol o barhau i wneud sesiynau ioga wythnosol ac yn edrych ymlaen i allu baratoi prydau iachus mewn gegin newydd sbon!

 

I weld y cynnydd mae’r pump arweinydd wedi wneud, gwyliwch FFIT Cymru: 6 Mis Wedyn ar alw ar S4C Clic a BBC iPlayer.

 

Ydych chi yn un o arweinwyr 2022? Ymgeisiwch nawr drwy fynd i s4c.cymru/ffitcymru. Mae FFIT Cymru yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o unrhyw gefndir, ac yn croesawu’n arbennig ceisiadau gan bobl o gymunedau ethnig lleiafrifol, bobl anabl neu Fyddar, a bobl sy’n hunaniaethu’n LGBTQ+. Os hoffwch sgwrs anffurfiol am fwy o wybodaeth, gallwch chi gysyllu â’r tîm cynhyrchu ar ffitcymru@cwmnida.tv.