Lansio cronfa gymunedol Eryri

Mae cronfa ariannol wedi cael ei lansio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer cynlluniau datgarboneiddio, Twristiaeth neu Adfer Covid yn Eryri.

Mae cymorth i'w gael o dan y cynllun grant cyfalaf untro hwn, a weinyddir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.  Gwerth y cymorth y gellir ei ystyried yw o £5,000 i £20,000.  Noder mai cynllun grant CYFALAF yw hwn ac felly ni ellir cefnogi cyllid refeniw (e.e. staff, neu gostau swyddfa).
 
Bydd y gronfa gyfalaf ar gael i gymunedau lleol a grwpiau/cymdeithasau gwirfoddol at ddibenion cydnerthedd economaidd-gymdeithasol. Bydd y gronfa ar gael ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/2022 yn unig.  Mae hynny'n golygu bod yn rhaid cwblhau a hawlio ar gyfer pob prosiect a ariennir cyn diwedd mis Mawrth 2022.
 
Mae blaenoriaethau'r gronfa gyfalaf yn eang ac yn adlewyrchu drwy esiampl (ond nid ydynt wedi'u cyfyngu i), yr ardaloedd a restrir isod:
· Cefnogaeth i brosiectau gwydnwch Covid a arweinir gan y gymuned yn yr ardal.
· Prosiectau effeithlonrwydd ynni / carbon isel sydd o fudd i'r gymuned ehangach e.e. neuaddau pentref
· Twristiaeth gynaliadwy

 

Arwydd amserol


 
Dywedodd Wyn Ellis-Jones, Cadeirydd APCE: "Mae'r gronfa hon a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ac a weinyddir gan Awdurdod y Parc yn arwydd amserol ac ymarferol o sut y gall y Parc chwarae rhan weithredol yn y gwaith o gynorthwyo cymunedau i adfywio ac ailsefydlu eu hunain yn dilyn y problemau economaidd-gymdeithasol a achosir gan bandemig Covid.  Rydym yn annog ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at dderbyn ceisiadau gan y gwahanol gymunedau yn Eryri ac o'i amgylch."