Chwilio am syniadau arloesol ar gyfer arfordir Bae Ceredigion

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion yn gofyn i breswylwyr anfon eu syniadau at y Cydlynydd lleol FLAG.

Maent yn chwilio am syniadau gan grwpiau a sefydliadau sydd wedi'u lleoli mewn cymunedau pysgodfeydd ac sy'n ymwneud â lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir Bae Aberteifi a dyfroedd mewndirol o St Dogmaels i Barmouth.
 
Gall Grwp Gweithredu Pysgoedfeydd Bae Aberteifi, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Ceredigion helpu i wireddu syniadau trwy weithgareddau fel datblygu prosiectau, gwerthuso, astudiaethau dichonoldeb, rhwyddhad, hyfforddi, mentora a phrosiectau peilot.

 

Mae rhaid i bob prosiect ddod o dan un o'r pum amcan yn eu strategaeth datblygu leol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys:
 
·         Ychwanegu gwerth, creu swyddi, denu pobl ifanc a hyrwyddo arloesedd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi o gynhyrchion pysgodfeydd a dyframaethu
·         Hyrwyddo lles cymdeithasol ac etifeddiaeth ddiwylliannol mewn ardaloedd pysgodfeydd a dyframaeth, gan gynnwys pysgodfeydd, dyframaeth a threftadaeth ddiwylliannol forwrol
·         Cefnogi arallgyfeirio y tu mewn neu'r tu allan i bysgodfeydd masnachol, dysgu gydol oes a chreu swyddi mewn ardaloedd pysgodfeydd a dyframaethu
·         Cryfhau rôl cymunedau pysgodfeydd mewn datblygu lleol a llywodraethu adnoddau pysgodfeydd lleol a gweithgareddau morwrol
·         Gwella a manteisio ar asedau amgylcheddol yr ardaloedd pysgodfeydd a dyframaethu, gan gynnwys gweithrediadau i liniaru newid yn yr hinsawdd
 
Gellir darparu'r cymorth refeniw hefyd ar gyfer meysydd Datblygu Prosiectau, Prosiectau Peilot, Astudiaethau Dichonoldeb, Rhwyddhad, Hyfforddi, Mentora ac Ymgynghori.
 
Mae gwaith cymorth GGLlP Bae Ceredigion ar gyfer cymunedau pysgodfeydd eisoes wedi bod yn llwyddiannus gyda digwyddiadau fel Diwrnod ar y Cei i ddathlu gwaith y pysgotwyr a’r menywod sydd wrth wraidd y diwydiant.

 

Cynorthwyo cymunedau arfordirol


 
Dywedodd y Cynghorydd Rhodri Evans yw Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigon sy'n gyfrifol am yr Economi ac Adfywio “Nod y Grŵp Gweithredu yw cynorthwyo cymunedau arfordirol a’r diwydiant pysgota lleol i wella ffyniant economaidd ac ansawdd bywyd yn yr ardal. Gyda GGLlP yn cynnal gweledigaeth gref wrth symud ymlaen ar gyfer Bae Aberteifi, dyma gyfle perffaith i bobl gyflwyno syniadau a allai fod ganddynt i adeiladu pysgota lleol llwyddiannus, cynaliadwy, hyfyw yn economaidd a diwydiannau cysylltiedig i gwrdd â heriau cyfredol ac yn y dyfodol.”
 
Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno datganiadau o ddiddordeb yw 12yp dydd Gwener yma. I drafod eich syniadau a chyflwyno'ch mynegiadau o ddiddordeb, cysylltwch â Cydlynydd GGLlP Bae Aberteifi trwy e-bostio cynnalycardi@ceredigion.gov.uk.