Sesiwn yn trafod sut y mae cymunedau Cymraeg yn ymateb i'r oes dechnoleg newydd

Fe fydd sesiwn rithiol yn cael ei chynnal brynhawn dydd Iau yma fel rhan o Ŵyl Technoleg er Budd Cymdeithasol yn trafod sut y mae cymunedau Cymraeg yn ymateb i’r oes dechnoleg newydd.

Bydd dwy fenter gymdeithasol o'r Wynedd a mudiad cenedlaethol yn treulio awr ddifyr yn rhannu eu profiadau wrth iddynt ddefnyddio a chofleidio technoleg er budd y Gymraeg a'i chymunedau. 

Mae’r sesiwn wedi’i threfnu gan raglen Cymunedau Digidol Cymru, sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, dan weinyddiaeth Canolfan Cydweithredol Cymru. 

 

Bydd Tegwen Morris, cyfarwyddwr cenedlaethol Merched y Wawr yn edrych yn ôl ar y flwyddyn aeth heibio, ac yn rhoi cipolwg ar sut y mae'r mudiad led-led Cymru wedi ymateb i'r her yn ystod y pandemig, gyda chymorth technoleg i gadw mewn cysylltiad. Fe fydd hefyd yn edrych ymlaen at y dyfodol yn adrodd cynlluniau diweddaraf y mudiad i drawsnewid i'r digidol.  

 

Bydd Selwyn Jones yn siarad ar ran menter gymdeithasol Llety Arall, sy'n cynnig llety i grwpiau a theuluoedd ynghanol tref Caernarfon. Bydd yn bwrw golwg ar sut y mae'r fenter wedi defnyddio ac yn parhau i ddefnyddio technoleg i ddatblygu twristiaeth gynaliadwy, sy'n rhoi pwyslais ganolog ar y Gymraeg.  

 

Bydd Gwenlli Evans o Gwmni Bro Ffestiniog yn dangos sut y mae sianel fideo BROcast ym Mlaenau Ffestiniog yn darparu gwagle i greu ffilmiau a phodlediadau 'am y gymuned gan y gymuned' mewn rhai o gymunedau Gwynedd, Blaenau Ffestiniog, Trawsfynydd, Gellilydan, Maentwrog, Penrhyndeudraeth, Llanfrothen a Chroesor. Mae Cwmni Bro Ffestiniog wedi bod yn ymgyrchwyr blaenllaw dros greu gymunedau cynaliadwy a cawn glywed am eu cynlluniau'r dyfodol.  

 

Hybu'r Gymraeg trwy dechnoleg

 

Dywedodd Deian ap Rhisiart sy’n trefnu’r digwyddiad ar ran Cymunedau Digidol Cymru, “Mae’r sesiwn hon yn gyfle i ddathlu ymdrechion mudiadau a mentrau sy’n hybu’r Gymraeg trwy dechnoleg ac yn datblygu cynhwysiad digidol ymhlith cymunedau ar hyd a lled Cymru.”
“Bydd yn ddifyr clywed am brofiadau mudiadau a mentrau lleol a chenedlaethol wrth ddefnyddio technoleg gan edrych ar sut yr aethant ati i ymateb i’r heriau yn gysylltiedig ȃ’r pandemig.” 

 

Bydd y sesiwn yn dechrau am 2:30 ac yn para tan 3:30 dydd Iau yma,. 

 

I gofrestru, cwblhewch y ffurflen hon