Merch o Abertawe yn lansio busnes gofal croen ar ôl goresgyn brwydr gydag acne

23/02/2021

Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae perchennog salon harddwch o Abertawe wedi lansio busnes newydd sy’n gwerthu cynnyrch gofal croen er mwyn helpu eraill i gael croen glân ac iach, ar ôl iddi frwydro gydag acne difrifol yn ystod ei harddegau ac yn ei thridegau.

Mae Lisa Curzon yn rhedeg salon harddwch yn Nhre-gŵyr sydd yn arbenigo mewn aeliau ac amrannau (brow and lash specialist), ond fel llawer o rai eraill, mae'r busnes wedi gorfod cau oherwydd cyfyngiadau coronafeirws dros y 12 mis diwethaf.

Yn ystod y cyfnod hwn, penderfynodd Lisa, sy’n 38 mlwydd oed ac yn fam i ddau o blant, ganolbwyntio ar gyflawni ei breuddwyd o lansio busnes gofal croen ei hun, Sette.

 

Dywedodd Lisa: "Dioddefais i ag acne am y rhan fwyaf o fy arddegau, ond daeth yn ôl ychydig flynyddoedd yn ôl, ac roedd e’n ofnadwy. Roedd e mor ddifrifol, dechreuodd ef effeithio ar fy hunan hyder ac roedd e’n teimlo fel petawn i wedi rhoi cynnig ar bob cynnyrch o dan haul, ond doedd dim byd yn helpu. Yn y diwedd, es i at y meddyg ac fe ges i gwrs o driniaeth."
"Ar ôl i fy nghroen ddechrau clirio, y cyfan roeddwn i eisiau gwneud oedd cadw fy nghroen mor lân ac iach â phosibl. Dyna pryd y dechreuais i edrych ar gynhyrchion gofal croen ac fe ddaeth yn bach o obsesiwn! Byddai ffrindiau'n gofyn i mi am gyngor ar sut i ofalu am eu croen a pha gynhyrchion i'w defnyddio, ac yna, nôl yn 2019, sylweddolais fy mod am greu cynnyrch gofal croen fy hun."

 

Wrth ymchwilio i gynhwysion gofal croen, sylwodd Lisa fod llawer o gynhwysion sy'n dda i'r croen, megis ffigys, bricyll ac olew olewydd, yn cael eu tyfu gan ei mam-gu a thad-cu ar eu fferm yn Umbria, yn Yr Eidal.
"Byddai fy Nonna (mam-gu) yn gwneud ei sebon ei hun gan ddefnyddio pethau fel rhosmari a lafant, a byddai'n defnyddio cynhwysion a gynaeafir o'r fferm i greu rhwymedi ar gyfer hylendid, afiechydon a lles o ddydd i ddydd. Mae fy nhreftadaeth Eidalaidd mor bwysig i mi, a dyna pam roeddwn i’n benderfynol bod y dreftadaeth honno yn amlwg yn fy nghynnyrch. Mae'r hylif golchi wyneb, er enghraifft, yn cynnwys bricyll sy'n gwella hydradiad y croen, tra gall ffigys helpu i roi golwg iach ar y croen.
"Roedd Nonna a Nonno yn credu mewn ffordd syml, ddiffwdan o fyw, yn enwedig fy nhad-cu Settimio. Ef oedd y seithfed plentyn a 'sette’ yw’r gair Eidaleg am 'saith', felly dyna o ble cafodd y cwmni Sette ei enw."
Mae busnes salon harddwch Lisa wedi tyfu o nerth i nerth ers ei sefydlu yn 2014, ac mae Lisa'n dweud bod dod o linach o entrepreneuriaid uchelgeisiol wedi helpu i feithrin yr ysbryd entrepreneuraidd sydd ynddi. Yn 1940, sefydlodd ei thad-cu Mono, cwmni offer pobi rhyngwladol blaenllaw, a sefydlodd ei mam y cwmni Wendy's Bakeries, a oedd gan 15 o sefydliadau ledled y DU. Mae ei thad Alvaro, sydd bellach wedi ymddeol, yn ddyn busnes poblogaidd ac uchel ei barch sy'n gyfrifol am sefydlu rhai o fwytai mwyaf poblogaidd Abertawe, gan gynnwys y bwyty arobryn, Langland Brasserie.

 

Hunangred

 

Meddai Lisa: "Mae fy rhieni wedi dylanwadu’n fawr arna’i. Roedden nhw bob amser yn brysur gyda'u busnesau eu hun tra oeddwn i’n tyfu lan, a dysgais i’n gyflym fod unrhyw beth yn bosibl gyda gwaith caled, ymrwymiad a digon o hunangred. Ges i'r syniad o sefydlu Sette nôl yn 2019, felly mae wedi bod yn dair blynedd hir, a ‘dyw hi ddim wedi bod yn hawdd lansio busnes newydd yn ystod pandemig a cheisio jyglo dysgu’r plant o gartref ar yr un pryd, ond mae'r adborth gwych ‘dwi ‘di derbyn gan gwsmeriaid dros yr wythnosau diwethaf wedi gwneud y cyfan yn werth chweil. Ar hyn o bryd rwy'n astudio ar gyfer diploma mewn formulation gofal croen ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ychwanegu cynnyrch ecogyfeillgar dros y misoedd nesaf."