Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei blaenoriaethau o ran mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd

22/10/2014

Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Newid yn yr hinsawdd

Heddiw, aeth y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant , ati o’r newydd i amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

 

Dywedodd y Gweinidog fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd, ac i addasu er mwyn ymdopi â’i effeithiau pellgyrhaeddol. Mae’n benderfynol hefyd o leihau allyriadau, o wella effeithlonrwydd ynni a chefnogi ynni carbon isel yng Nghymru.

 

Bu’r Gweinidog yn amlinellu’r camau gweithredu cynhwysfawr a chynaliadwy  y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd, gan gynnwys: - Gwella’n gallu i wrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd drwy fuddsoddi bron £300 miliwn yn ystod mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd ac amddiffynfeydd ar yr arfordir.
- Gweithio i sicrhau bod seilwaith allweddol, gan gynnwys adeiladau’r GIG ac ysgolion, yn barod ar gyfer y newid yn yr hinsawdd
- Gwella effeithlonrwydd ynni a mynd i’r afael â mannau gwan, drwy ddatblygu mwy ar raglenni fel Arbed a’r swm o £108 miliwn a fuddsoddir bob blwyddyn er mwyn helpu i gyrraedd Safonau Ansawdd Tai Cymru drwy ddatblygu Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni newydd
- Sbarduno’r economi werdd, er enghraifft, drwy ymrwymiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar o £ 5 miliwn ar gyfer datblygiad Twf Gwyrdd Cymru a thrwy lansio gwasanaeth cynghori newydd Cymru Effeithlon er mwyn rhoi cyngor dibynadwy i bobl a chymorth i weithredu    
- Cefnogi arweinwyr yn y sector cyhoeddus drwy ddarparu £3 miliwn ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd ynni a fydd yn caniatáu i’r gwasanaethau cyhoeddus wella effeithlonrwydd ac arbed arian.

 

Dywedodd y Gweinidog:

 

“Mae’r dystiolaeth wyddonol yn dangos inni’n gwbl bendant fod yr hinsawdd yn newid, ac mai dim ond cenhedlaeth sydd gennym i wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae’r tywydd garw a welsom y gaeaf diwethaf yn ein hatgoffa am yr effeithiau go iawn sy’n ein hwynebu ac yn dangos hefyd po hiraf y byddwn ni’n oedi, y mwya i gyd y bydd yn ei gostio inni.

 

“Os awn ni i’r afael ’nawr â’r newid yn yr hinsawdd, bydd hynny’n ein helpu nid yn unig i fod yn fwy effeithlon ac yn fwy abl i wrthsefyll ei effeithiau, ond hefyd i greu dyfodol mwy llewyrchus a diogel. Ein prif waith fel llywodraeth yw canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn sefydlu’r sylfeini hollbwysig hynny a fydd yn helpu pobl i weithredu, er lles ein cenhedlaeth ni a’r cenedlaethau a ddaw ar ein hôl. 

 

“Drwy helpu pob sector i weithredu, gallwn ni gymryd camau ymarferol a fydd yn dod â manteision eang. Er enghraifft, ym maes amaethyddiaeth, gall gorchuddio pyllau slyri ar ffermydd leihau allyriadau. Gall ddarparu tanwydd glanach, cymryd lle gwrteithiau drud, lleihau llygredd dŵr a gwella effeithlonrwydd. 

 

“Ein nod yw helpu pawb i weithredu a byddwn yn mynd ati cyn hir i lansio gwasanaeth cynghori cenedlaethol – Cymru Effeithlon – er mwyn sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu cael gafael ar y cyngor cywir a dibynadwy a’r cymorth technegol mae eu hangen arnyn nhw.

 

“Mae’n hymrwymiad i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn cael ei ategu drwy ddeddfwriaeth, a hynny ym Mil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Bil yr Amgylchedd a’r Bil Cynllunio. Byddwn ni hefyd yn paratoi adroddiadau manylach am y newid yn yr hinsawdd er mwyn rhoi syniad cliriach o sut mae pob ardal o Gymru’n dod yn ei blaen, a beth mwy y gellir ei wneud.    

 

“Rydyn ni wedi dangos ein bod yn gallu lleihau’n gwastraff yn ddramatig yma yng Nghymru. Yr her bellach yw dangos ein bod yn gallu gwneud yr un peth gydag allyriadau. Y canlyniad, yn y pen draw, fydd Cymru fwy llewyrchus, diogel a chynaliadwy i bawb.”  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net