Pwyll piau hi wrth i Wynedd ail-agor yn ofalus

07/07/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau a busnesau Gwynedd i ddal ati i ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol i helpu i atal lledaeniad Covid-19.

Daw’r alwad yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru am addasiadau i reoliadau Coronafeirws sy’n cynnwys diwedd ar y rheol teithio pum milltir.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Hoffwn ddiolch i bobl Gwynedd am eu hymdrech a’u haberth yn ystod y cyfnod cloi. Heb os, mae eu parodrwydd i ddilyn y rheolau wedi cynorthwyo i atal lledaeniad y feirws a chadw ein cymunedau yn ddiogel.

 

“Erbyn hyn, mae Llywodraeth Cymru – drwy arweiniad ei gwyddonwyr – yn ystyried fod y risg i iechyd cyhoeddus o Covid-19 wedi lleihau. Maent felly wedi penderfynu fod yr amser yn iawn i ganiatáu i fwy o sectorau o’r economi ail-agor ac i ganiatáu i bobl deithio mwy na phum milltir.
 
“Mae’n amlwg yn falans cynnil i’r llywodraeth rhwng gwarchod iechyd cyhoeddus a goblygiadau economaidd a chymdeithasol pellgyrhaeddol.
 
“Gwyddom y bydd nifer o fusnesau a theuluoedd yn croesawu’r llacio hyn, er budd yr economi a llesiant cymunedol tra bydd eraill yn naturiol yn pryderu. Mae’n bwysig ein bod yn parchu’r ddau safbwynt gan wneud popeth y gallwn i gadw pobl Gwynedd yn ddiogel tra’n cynorthwyo busnesau i ymdopi gyda’r drefn newydd sydd ohoni.”
 
Fel bo busnesau preifat a gwasanaethau cyhoeddus yn raddol ail-agor ac ail-sefydlu, mae Cyngor Gwynedd yn gofyn i bawb ddal ati i ymddwyn mewn ffordd ystyrlon a chyfrifol.
 
Yn benodol, mae’r Cyngor yn galw ar bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i:
 
·         Ddal ati i gadw pellter o ddwy fetr oddi wrth eraill;
·         Dal ati i olchi dwylo yn aml ac yn drwyadl;
·         I fod yn amyneddgar a pharchu rheolau Llywodraeth Cymru.
 
Ochr yn ochr â hyn, bydd y Cyngor yn parhau i gynnig cyngor a chefnogaeth i fusnesau’r sir i:
 
·         Roi’r trefniadau angenrheidiol mewn lle i ddiogelu cwsmeriaid a staff;
·         Cadw’r ddwy fetr rhyngddynt a chwsmeriaid eraill a staff;
·         Cadw at y safon uchaf o lanweithdra.

 

Diogelu cymunedau


 
Dywedodd Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd: “Tra mai penderfyniad Llywodraeth Cymru wrth gwrs ydi llacio’r rheoliadau Covid-19, fel Cyngor rydym yn hyderus fod ein trefniadau i barhau i ddiogelu ein cymunedau yn gadarn.
 
“Mae’r drefn Profi-Olrhain-Diogelu mae’r Cyngor yn ei gweithredu yn lleol yn adnabod unrhywun sy’n cael prawf positif, yn dod o hyd i’r rhai a fu mewn cysylltiad â nhw ac yn rhoi cyfarwyddyd iddynt i hunan-ynysu am 14 diwrnod. Mae’r drefn yma yn ein galluogi i gadw llygad fanwl ar unrhyw batrymau allai bery pryder a’u taclo’n brydlon.
 
“I’r rhai hynny sydd yn penderfynu ymweld a Gwynedd am wyliau, rydym yn galw arnynt i ymddwyn yn gyfrifol, i barchu cymunedau lleol ac yn fwy na dim i gydymffurfio â rheolau pellhau cymdeithasol Cymru.”