Galwad ar bobl ifanc Gwynedd a Môn i fentro mewn cyfnod o ansicrwydd

Mae cyfle arbennig i bobl 18-25 oed sy’n wreiddiol o Wynedd a Môn, i dderbyn £1000 a chynllun 10 wythnos er mwyn datblygu syniad newydd.

Mae llwybrau gyrfaol pobl ifanc bellach yn ddi-gyfeiriad yn dilyn pandemic COVID 19. Rhaid sicrhau felly fod cymorth a chefnogaeth ar gael yn ymateb i’r sefyllfa. Mae Llwyddo’n Lleol yn cynnig cyfle arbennig i Gymry ifanc Gwynedd a Môn i fod yn rhan o gynllun 10 wythnos, gyda cymorth ariannol o £1,000. Bydd hyn yn cynnwys arweiniad a mentora drwy gymorth arbenigwyr lleol, i ddwyn hadyn syniad yn gynllun busnes ffyniannus.

Yn ogystal a’r cynllun 10 wythnos, bydd yma gyfle i gynnal y trafodaethau am ddyheadau, ac i herio penderfyniadau. Bydd y cyfan yn dod i binacl ar ffurf Ffau’r Dreigiau cyhoeddus ar ddiwedd y 10 wythnos, gyda pob un o’r 10 yn cyflwyno eu syniad/cynllun newydd. Yn ogystal â mentoriaid busnes, bydd yr ymgieswyr llwyddiannus yn derbyn cefnogaeth ar ddulliau cyflwyno a hunan hyder fydd o ddefnydd ehangach wrth ddelio gyda’r normal newydd yn sgil Covid 19.
Mae’r uchafbwyntiau yn ogystal a’r isafbwyntiau’r daith yn bwysig, a caiff rhain eu croniclo ar ffurf cynnwys Instagram / Facebook.

Prosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Arloesi Arfor ydi Llwyddo’n Lleol 2050. Caiff ei weithredu gan Menter Môn ar ran Cyngor Môn a Gwynedd.

 

Cyfle

 

Mae sawl busnes llewyrchus a llwyddianus yng Ngwynedd a Môn, a bydd yma gyfle i’w hadnabod ac ennyn profiad ohonynt. Bydd modd i’r 10 ymgeisydd archwilio ac amlygu gwahanol gwmniau/busnesau fydda’n berthnasol iddynt, a chwilio am atebion i gwestiynau perthnasol. 

 

Dyma gyfle arbennig i Gymry ifanc sydd yn byw, neu wedi dychwelyd i Wynedd a Môn. Mae bywyd tu hwnt i’r ddwy sir wedi hudo sawl un i gamu dros y ffin, ond oes unman yn debyg i adref go iawn? Dyma gyfle i ystyried hyn, drwy herio, profi a mentro.
Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach ynglŷn â Llwyddo’n Lleol 2050 cysylltwch gyda Elen Hughes: elen@mentermon.com
Neu, mae modd i unrhyw un ymgeisio ar unwaith drwy lenwi ffurflen gais sydd ar gael ar wefan Menter Môn, ac ar ôl clicio’r prosiect ‘Llwyddo’n Lleol 2050’: https://www.mentermon.com/priosectau/llwyddon-lleol-2050/