Cyhoeddi rhaglen nesaf 'Steddfod AmGen

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi rhaglen prosiect AmGen ar gyfer yr wythnos nesaf. Lansiwyd y cynllun ddechrau’r wythnos, a’r bwriad yw rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Bydd y prosiect yn parhau i gynnal o leiaf un gweithgaredd y dydd ar draws nifer o blatfformau, ac yn parhau i weithio’n agos gyda rhaglenni fel Heno a Prynhawn Da, ynghyd â phapurau newydd fel Yr Herald Cymraeg a’r papurau bro, er mwyn cyrraedd cynifer o bobl â phosibl.
 
Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Ry’n ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi bod yn rhan o AmGen yr wythnos hon.  Ry’n ni wedi cael wythnos arbennig iawn, ac mae’r sesiynau wedi bod yn amrywiol ac yn hynod ddiddorol.
 
“Ry’n ni wedi cael cymysgedd hyfryd o weithgareddau – o gerddi newydd sbon gan Guto Dafydd a Myrddin ap Dafydd yn ein rhaglen Cerddi AmGen ein Prifeirdd, i ddarlith ardderchog gan Dylan Foster Evans ar hanes eisteddfodau Caerdydd, ac o arbrawf gwyddonol yng ngardd yr Athro Andrew Evans i sesiwn ar sut i sychu gwallt gyda’r steilydd, Denise Allen. Ry’n ni wedi cael modd i fyw, ac ry’n ni’n gobeithio bod pawb arall wedi mwynhau.
 
“Bwriad AmGen yw ceisio llenwi’r bwlch a adawyd pan fu’n rhaid i ni ohirio’r Eisteddfod Genedlaethol eleni, oherwydd pandemig COVID-19.  Mae hi’n flwyddyn wahanol iawn, ac amgylchiadau pawb wedi newidd, ond roedden ni’n benderfynol ein bod ni’n parhau i greu cynnwys newydd ac i roi cyfleoedd i bobl gyflwyno sesiynau ac i eraill eu mwynhau mewn ffordd cwbl amgen.
 
“Ac mae i weld yn gweithio hyd yn hyn.  Ry’n ni’n falch iawn bod nifer o bobl wedi lawr lwytho rhaglen Zoom yn arbennig er mwyn gwylio sesiynau AmGen, ac ry’n ni wedi ychwanegu at ein dilynwyr ni ar Trydar a facebook dros y dyddiau diwethaf wrth i bobl sylweddoli bod cynnwya ardderchog ar gael ar y gwahanol blatfformau.  Heddiw am y tro cyntaf, bydd modd gwylio ar blatfform AM wrth iddyn nhw gyhoeddi sesiynau’r wythnos bob dydd Gwener, gan gychwyn heddiw. 
 
“Mae nifer fawr hefyd wedi bod yn mynd ati i wylio’n ôl, gyda’r sesiynau i gyd ar gael ar ein gwefan mewn un lle hawdd, www.eisteddfod.cymru/amgen, ac yna, un clic i gyrraedd manylion y celfyddydau amrywiol.  AC wrth gwrs, nid pawb sy’n gwirioni ar gyfrifiaduron, ac ry’n ni’n falch iawn o’r berthynas sydd gennym gyda’r wasg a’r cyfryngau mwy traddodiadol, sy’n cyrraedd cartrefi pobl Cymru heb iddyn nhw orfod mynd ar-lein.

 

Dymuno'n dda i Steddfod T


 
“Wrth gwrs, mae wythnos nesaf yn wythnos Eisteddfod-T ac wrth ddymuno pob llwyddiant i’r Urdd gyda’r prosiect hynod hwn, ry’n ni wedi camu’n ôl rhywfaint, gan ein bod yn gwybod y bydd nifer fawr o’n cefnogwyr ni yn awyddus i wylio Eisteddfod-T yr wythnos nesaf.  Ac er mwyn dathlu’r wythnos, ry’n ni wedi gofyn i ddau o brif enillwyr yr Urdd, Anni Llŷn ac Iestyn Tyne i greu cerddi newydd ar gyfer dydd Llun a dydd Gwener.
 
“Ymysg y gweithgareddau eraill, cawn fwynhau Mererid Hopwood a Mari George yn trafod y gyfrol Yr Awen Drwy’r Storïau yn Sesiwn y Gweisg nos Lun, ac yna nos Fawrth, bydd Peredur Lynch yn ail-draddodi ei ddarlith eiconig, Awdlau’r Eisteddfod Genedlaethol – Y Gorau a’r Gwaethaf.  Os fuo chi’n rhan o’r cwrs Haf o Gerdd Dafod yr wythnos ddiwethaf, yna cofiwch am yr ail weithdy nos Fercher, a gallwch wylio’n ôl a lawr-lwytho’r sleidiau o wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru. Ac mae llond lle o weithgareddau eraill o bob math, ac mae’r rhaglen ar gael rwan ar ein gwefan a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol.
 
“Gobeithio ein bod ni wedi llwyddo i gynnig rhywbeth i bawb.  Ein gobaith yw bod y rhaglen wythnosol yn cynnwys yr un cymysgedd eclectig ag ymweliad â’r Maes.  Fe fydd y rhaglen yn amrywio o wythnos i wythnos, ac fe fyddwn yn cyhoeddi rhaglen yr wythnos ganlynol bob dydd Gwener.”