Lansio cystadleuaeth Menter Moch Cymru

28/04/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Cystadlaethau, Newyddion

Bydd y genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr moch yng Nghymru yn cael y cyfle o gael dechrau da i'w dyfodol gyda lawnsiad cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2020.

Wedi'u anelu at gyflwyno pobl ifanc i ddiwydiant moch Cymru mae'r gystadleuaeth flynyddol yn ganlyniad o bartneriaeth rhwng Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

Yn agored i aelodau CFfI ledled Cymru; bydd chwech aelod yn y rownd derfynol yn derbyn pump porchell o brîd o'u dewis i'w magu, gyda chefnogaeth hyfforddiant arbenigol a mentora gan Menter Moch Cymru.

 

Darperir cefnogaeth a hyfforddiant i ddatblygu'r sgiliau sy'n ofynnol i sefydlu, rheoli a datblygu'r fenter newydd hon. Byddant yn derbyn cyngor ymarferol ar fagu drwy gydol y broses, sgiliau busnes, marchnata a deddfwriaeth - a Thystysgrif Lles Anifeiliaid yn ystod Trafnidiaeth.
Bydd pob person ifanc hefyd yn derbyn cefnogaeth mentor parhaus trwy prosiect Menter Moch Cymru.
Gellir cadw moch mewn systemau rheoli amrywiol - dan do ac yn yr awyr agored a gallant ddarparu incwm amgen a menter newydd ar y fferm.

 

Efallai bod gan lawer o ffermydd adeiladau aml-bwrpas a fyddai’n addas neu dir nad yw'n cael eu ddefnyddio ddigon ar hyn o bryd, a ellir eu drawsnewid yn hawdd ar gyfer cadw moch, heb fawr o fuddsoddiad.

 

“Mae Menter Moch Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda CFfI Cymru eto ar y cyfle cyffrous ac unigryw hwn i’w haelodau,” meddai Melanie Cargill, Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru.

 

“Nod y fenter yw annog a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o ffermwyr moch. Mae'n gyflwyniad gwych i unrhyw ffermwr ifanc sy'n ystyried ymuno â'r sector moch. Nid yn unig y maent yn cael eu porchell i gychwyn, ond maent hefyd yn cael hyfforddiant a chefnogaeth trwy gydol yr holl broses.”

 

Ariennir rhaglen Menter Moch Cymru gan Raglen Cymunedau Gwledig - Rhaglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Sgiliau gwerthfawr

 

Meddai Katie Davies, cadeirydd Clybiau CFfI Cymru, “Mae CFfI Cymru yn hynod o ddiolchgar i Menter Moch Cymru am roi cyfle mor wych i aelodau ddysgu sgiliau gwerthfawr unwaith eto. Sgiliau a fydd nid yn unig yn eu helpu i ddatblygu eu mentrau ond hefyd yn cefnogi datblygiad y diwydiant moch yma yng Nghymru.”

Dywedodd cyfranogwr 2019 ac enillydd y dosbarth arddangos mochyn unigryw yn y Ffair Aeaf, Elin Williams o Maldwyn, “Roedd cystadleuaeth Menter Moch Cymru yn brofiad mor werthfawr i mi. Mae'n sicr o ddweud oni bai am y cyfle, ni fyddwn wedi dechrau cadw moch, ond rwyf mor falch fy mod wedi gwneud hynny. "
“Roedd y cyfle yn cynnig hyfforddiant perthnasol o ran magu’r diddyfnu ynghyd â pharatoi’r anifeiliaid ar gyfer dangos a gwerthu’r porc. Rhoddodd y mentoriaid gyngor arbenigol ar fwydo, iechyd a lles, prosesu a marchnata'r cynnyrch gorffenedig.
“Mae’r rhaglen wedi rhoi’r hyder imi gadw moch yn y dyfodol ac mae wedi rhoi diddordeb brwd i mi yn natblygiad y diwydiant porc yng Nghymru.”
Agorodd y ffenestr ymgeisio ar gyfer Cystadleuaeth Pesgi Menter Moch Cymru a CFfI Cymru 2020 ar 27 Ebrill a bydd yn cau ar 29 Mai 2020.
I gael mwy o wybodaeth am sut i gystadlu, ewch i www.mentermochcymru.co.uk neu www.yfc.wales